"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pxhere

Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?

Forskningsprojekt Konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen är högaktuellt och det finns idag flera exempel i Sverige där hat och hot blossat upp. Inomgruppsliga konflikter kallas även lateralt våld, detta projekt undersöker både effekterna av och de bakomliggande orsakerna till lateralt våld genom att utforska samband mellan yttre tryck och intragruppskonflikter. Den kunskap som genereras kommer att ligga till grund för rekommendationer för hantering och minimering av lateralt våld.

Syftet med detta projekt är att undersöka lateralt våld (intragruppskonflikt) i urfolks- och lokalsamhällen på den svenska sidan av Sápmi, med särskilt fokus på orsakerna till lateralt våld samt att formulera metoder för konflikthantering och konflikttransformation. Projektet bygger på kvalitativa fallstudier i tre kommuner på den svenska sidan av Sápmi, data samlas in genom observationer och intervjuer med forskningsdeltagare från samiska och lokalsamhällen. Orsaker och effekter av lateralt våld analyseras sedan på ett systematiskt sätt

Projektansvarig

Kristina Sehlin Macneil
Övrig/annan befattning, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 97

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Etnologi, Freds- och konfliktstudier, Samisk forskning

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Lateralt våld inträffar inom marginaliserade grupper där medlemmar slår mot varandra som ett resultat av förtryck. Begreppet beskriver hur fysiskt och psykiskologiskt våld riktas mot medlemmar inom den egna gruppen istället för mot förtryckaren och har bland annat använts för att förklara så kallat ”minority on minority violence”. Lateralt våld härrör från en komplex blandning av kulturell, historisk och social dynamik och inkluderar ett antal beteenden så som skvaller; svartsjuka; mobbning; skambeläggande; social utfrysning; familjefejder; organisationskonflikt; fysiskt våld; psykologiskt våld och hot om våld.
 
Idag påverkas urfolk och lokalsamhällen på global nivå av ett antal yttre påtryckningar inklusive markintrång och förstörelse av heliga platser och traditionella marker med hot mot språk, kultur och traditionella näringar som följd. Det finns inga existerande studier om lateralt våld specifikt i samiska eller lokalsamhälles-sammanhang i Sverige. Faktum är att lateralt våld inom urfolksgrupper är ett forskningsområde på framfart som hittills har genererat ett mindre antal studier. Den befintliga litteraturen om lateralt våld i urfolkssamhällen fokuserar antingen på våldet i sig eller hur det påverkar urfolksgruppen. Det finns således inga studier hittills som vetenskapligt undersöker samband mellan yttre påverkansfaktorer och lateralt våld i urfolks- och lokalsamhällen. Föreliggande projekt kommer att bidra med kunskap om detta.
 
Projektet ställer frågorna: Vad orsakar lateralt våld i samiska och lokalsamhällen på den svenska sidan av Sápmi?; Hur kan lateralt våld hanteras?; och Vilka specifika metoder kan användas för att hantera och transformera situationer där lateralt våld förekommer i samiska och lokalsamhällen? Data kommer att samlas in genom observationer och intervjuer i fallstudier i tre mindre kommuner på svenska sidan av Sápmi. Den kunskap som genereras kommer att ligga till grund för rekommendationer för hantering och minimering av lateralt våld.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-03-21