"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Per Melander

Om fakulteten

Fakultetsledningen vid humanistiska fakulteten består av dekan Christer Nordlund, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, prodekan Marlene Johansson Falck, professor, Institutionen för språkstudier, vicedekan Phil Buckland, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudier och kanslichef Marcus Zaar, Kansliet för humaniora.

Humanistiska fakultetens fakultetsnämnd utgör tillsammans med övriga fakultetsnämnder de vetenskapliga ledningsorganen och har det strategiska ansvaret för forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Inom dessa verksamheter ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta.

Fakultetsnämnderna ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning inom fakultetens område.

Fakultetsnämnderna har till uppgift att:

  • fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt
  • fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner (motsvarande)
  • fastställa bokslut för fakulteten gemensamt
  • besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten
  • besluta om utbildningsplaner och allmänna studieplaner

I övrigt fattar fakultetsnämnderna beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet.

Fakultetsnämndens lärarrepresentanter utses genom val bland fakultetens disputerade lärare/forskare. Studentkårerna utser studeranderepresentanter. Den nuvarande fakultetsnämndens mandatperiod inleddes den 1 juli 2021.

Till sin hjälp har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittéer, som utreder och driver frågor inom sina olika områden. Det finns också ett fakultetskansli vars tjänstemän arbetar med beredning av fakultetsnämndens ärenden samt samordnar och genomför olika fakultetsgemensamma projekt.

Fakultetens institutioner och enheter är arbetsplatserna för våra studenter, lärare och forskare, administratörer, teknisk personal, med flera. Organisatoriskt ligger de direkt under fakultetsnämnden och leds av sina respektive prefekter och föreståndare.

Läs mer om Regel – Arbetsordning för Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2024-02-02