"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Pedagogiska pristagare vid humanistiska fakulteten

Nedan följer listning av de pedagogiska pristagare som utsetts vid humanistiska fakulteten från 2001 och framåt.

Pedagogiska pristagare 2001-2024

2024 Kalle Grill, Institutionen för idé- och samhällsstudier, för sina betydande pedagogiska insatser för filosofiämnet, institutionen, fakulteten, universitetet och, förstås, studenterna inom områden som forskningsanknytning, hållbar utveckling, studentcentrerat lärande, samverkan och arbetslivsanknytning, livslångt lärande, pedagogiskt förnyelsearbete, kurs- och programutveckling, samt samarbeten inom universitetet.

2023 Torkel Molin, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, för sin pedagogiska gärning som bygger på gedigna kunskaper om kulturarvssektorn, samt området som rör kulturellt entreprenörskap, vilket gör honom unik som lektor i branschen. Med stor rutin, ett ständigt pågående pedagogiskt förnyelsearbete och tillit till studenternas självständiga förmågor är han en uppskattad lärare och kollega.

2022 Van Leavenworth, Institutionen för språkstudier, för skicklighet i sin lärargärning, där han med breda ämneskunskaper, spetskompetenser inom forskning, samt välgrundade pedagogiska tankar och praktiker utgör en källa till inspiration för såväl studenter som kollegor.

2021 Jacob Stridsman, Institutionen för idé- och samhällsstudier, för sitt mångsidiga pedagogiska kunnande, för sitt stora engagemang för utbildning och för sitt pedagogiska ledarskap som ser till både studenters och kollegors bästa.

2020 Linn Eckeskog, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, för sitt pedagogiska engagemang, men särskilt för att hon utvecklar och professionaliserar samverkan mellan medie- och kommunikationsbranschen och studenter inom fältets programutbildningar. Hon är en skicklig nätverkare, god pedagog och har visat stor förmåga att integrera utbildningsinslag med externa företag och intressenter. 

2019 Jenny Eklöf, Institutionen för idé- och samhällsstudier, för att med nyfikenhet, uthållighet och smittande entusiasm ha ägnat sig åt pedagogisk utveckling och pedagogiskt förnyelsearbete, samt för att ha tagit flertalet institutionsöverskridande initiativ kring mötesplatser och projekt rörande utbildning och högskolepedagogik vid humanistisk fakultet.

2018 Merja Ellofson, kultur- och medievetenskaper, för en mycket professionell lärarroll och för modet att ständigt prova nya undervisnings- och examinationsformer, även på kurser med många studenter

2017 Peter Holmblad, arkeologi. För att med begränsade resurser moderniserat och aktualiserat arkeologiundervisningen i Umeå. Med bred ämneskunskap och pedagogisk skicklighet engageras studenter med en tydlig metodisk och teoretisk förankring.

2016 Jonas Liliequist, historia. För en nyfiken och engagerad lärargärning som är starkt integrerad med den egna forskningen

2015 María Esquivel Sánchez, spanska. För att hon är en orädd, nyfiken och kreativ nätpedagog, som framgångsrikt lyckas med den svåra konsten att skapa gruppkänsla och motivation för lärande på nätet.

2014 Anders Persson och Elisabeth Hästbacka, litteraturvetenskap. För att vara goda förebilder vad gäller samarbete. Från idé till genomförande i föreläsningssal är de den sinnebilden av ett lärarpar, där summan blir starkare än delarna. De förmår skapa goda lärmiljöer trots att resurserna är få och tiden knapp.

2013 Lars Lindblom, filosofi. För sitt kvalitetsarbete med kursutveckling, samverkan och avancerad nivå.

2012 AnnCristin Winroth, etnologi/museologi. För en undervisande verksamhet som präglas av pedagogisk förnyelse och för sin förmåga att skapa och upprätthålla en koppling mellan teori och praktik i det pedagogiska arbetet.

2011 Svante Norrhem, historia. För sin goda känsla för undervisning, respektfulla bemötande av studenter och integritet vad gäller att inte kompromissa utbildningens krav och kvalitet.

2010 Lena Berggren, idéhistoria. För sitt stora engagemang i pedagogiska frågor och en undervisning som via tydlighet, struktur och väl utvalda undervisnings- och examinationsformer ger studenterna bästa möjliga förutsättningar för goda studieresultat

2009 Asbjörg Westum, svenska/nordiska språk. För sin förmåga att alltid sätta den enskilde studentens lärande i första rummet

2008 Anna-Sofia Lundgren, etnologi. Genom att utveckla pedagogik och kursinnehåll inom de kulturanalytiska fälten har hon bidragit till att öka anställningsbarhet humanister.

2007 Mikael Vinka samiska. För sin utveckling av nya kurser på och om sydsamiska.

2006 Lars Gardfors, journalistik. Genom sina aktuella kunskaper, sin grundlighet och sitt kvalitetstänkande, samt genom sin värme och förmåga att ge konstruktiv kritik

2005 Åke Jonsson, journalistik. För sin exceptionella förmåga att sprida sitt engagemang och sina kunskaper

2004 Dorothy Åström, engelska. För sitt arbete när det gäller utveckling av fortbildningskurser i engelska för lärare, för sin vilja att prova och utveckla nya undervisningsformer samt för sin goda förmåga att samarbeta med andra i undervisnings och kursutvecklingsfrågor.

2003 Thomas B. Larsson, arkeologi. För sitt sätt att levandegöra ämnet arkeologi och visualisera abstrakta problem och frågor.

2002 Solveig Gustavsson, nordiska språk. För sin förmåga att varva teoretiska och praktiska aspekter samt hennes strävan att höja kursernas kvalitet

2001 Kerstin Munck, litteraturvetenskap. För sin generositet mot kolleger, inte minst mot nya, oerfarna lärare. Men även för ämnesövergripande verksamhet,
både formellt och informellt.

Senast uppdaterad: 2024-02-19