"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningsstrategiska kommittén

Utbildningsstrategiska kommittén utarbetar långsiktiga mål för fakultetens utbildning på alla nivåer.

Utbildningsstrategiska kommittén har i uppdrag:

  • utgöra ett forum för strategiska diskussioner om utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför beslut i fakultetsnämnden
  • utarbeta strategiska och långsiktiga mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • bereda förslag till nya programutbildningar inför behandling i fakultetsnämnden
  • följa och utarbeta former för att stödja fakultetens och institutionernas arbete med Universitetskanslersämbetets utvärderingar
  • inta ett fakultetsövergripande perspektiv och i sitt strategiska arbete sätta hela fakultetens intresse främst.

Ledamöter:

Marlene Johansson Falck, prodekan, ordförande

Huvudstudierektorer för respektive institution med strategiskt ansvar för utbildning. Av prefekt utsedd ställföreträdare om huvudstudierektor ej är disponibel.

En pedagogiskt utnämnd lärare utses gemensamt av excellenta och meriterade lärare vid humanistisk fakultet.

En administratörsrepresentant. Utses gemensamt av administratörer vid fakultetens institutioner, centrumbildning och enheter.

Två studeranderepresentanter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde fatta beslut om adjungering av en eller flera personer från fakultetens övriga verksamheter, exempelvis från Vaartoe och Humlab.

Handläggare/sekreterare:

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare, kansliet för humaniora

Senast uppdaterad: 2018-11-15