"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Reumatologi

Inflammatoriska reumatologiska sjukdomar uppträder hos en stor del av befolkningen. Vår forskning fokuserar på att förstå orsakerna till dessa sjukdomar och utveckla bättre behandlingsalternativ. Även samsjuklighet i sjukdomar såsom hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom och psykisk ohälsa samt hur livsstilsfaktorer kan påverka hälsan hos patienter med reumatologiska sjukdomar studeras. Denna forskning kan öka möjligheten till förebyggande av ohälsa och därmed ökad livskvalitet hos dessa patienter.

Nyheter och reportage

Stiliserad bild av hjärta med frekvenskurva
Ultraljud kan leda till längre och friskare liv

Kunskap från en avhandling kan bidra till bättre vård vid en reumatisk sjukdom som kan påverka hjärtat.

Miniräknare och svenska sedlar.
Två projekt om reumatism får anslag

Två projekt i Umeå om reumatoid artrit finns med bland de 98 som Reumatikerförbundet ger anslag till.

ALF-medel till nordlig medicinsk forskning

29 projekt får dela på 38 miljoner kronor av ALF-medel under en treårsperiod.

Forskare

Porträttbild saknas

Anna Hesslow

Läkare

Länk till personlig hemsida

Anna Södergren

Anna Södergren

Universitetslektor, överläkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Anna-Lotta Stjernbrandt

Läkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Anton Ahlsved

Doktorand

Länk till personlig hemsida

Bengt Wahlin

Biträdande universitetslektor, överläkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Björn Sundström

Fysioterapeut

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Claes Schiller

Läkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Ewa Berglin

Överläkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Gerd-Marie Alenius

Överläkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Heidi Kokkonen

Läkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Kristina Hörnberg

Fysioterapeut

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Lars Ångström

Fysioterapeut

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Linda Johansson

Läkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Lisbeth Ärlestig

Förste forskningsingenjör

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Lotta Ljung

Överläkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Lucy Law

Doktorand

Länk till personlig hemsida

Porträttfoto Mikael Brink, biträdande universitetslektor, ST-läkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Mikael Brink

Biträdande universitetslektor, ST-läkare

Länk till personlig hemsida

Porträttbild saknas

Oscar Hofstedt

Doktorand, ST-läkare

Länk till personlig hemsida

Solbritt Rantapää Dahlqvist

Professor

Länk till personlig hemsida

Infrastrukturer

Vid flera av enhetens forskningsprojekt tas prover som förvaras kodade i en s.k. biobank vid reumatologiska kliniken, Västerbottens läns landsting. Huvudman (ansvarig) för biobanken är Solbritt Rantapää-Dahlqvist.

 

Mer om vår forskning

Den reumatologiska forskningen i Umeå är patientorienterad och utgår från frågeställningar vi möter i vårt kliniska arbete.

Vår forskning omfattar huvudsakligen reumatoid artrit (ledgångsreumatism), och psoriasisartrit. Även andra mindre projekt pågår och vi har forskningssamarbete med regionerna i hela norra sjukvårdsregionen, det vill säga Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Det finns också omfattande nationellt och internationellt forskningssamarbete.

Reumatoid artrit


Forskningen kring reumatoid artrit är den hittills mest omfattande med många olika delprojekt. Reumatoid artrit är en inflammatorisk sjukdom företrädesvis drabbande lederna, som förstörs om sjukdomen får fortgå obehandlad. Fokus ligger bland annat på vad som händer innan sjukdomen bryter ut, vad som händer åren närmast efter debut och utvecklingen av samsjuklighet, särskilt när det gäller hjärtkärl- samt lungsjukdom. Genom att samanalysera vårt register över patienter med reumatoid artrit och registret för Medicinska biobankens samlingar kunde professor Solbritt Rantapää Dahlqvist och hennes forskargrupp som första grupp i världen visa att patienterna redan många år innan sjukdomen bröt ut hade speciella antikroppar, ACPA, som kunde mätas i blodet. Patienter som insjuknat i reumatoid artrit har följts sedan 1996 och i olika projekt studeras hur sjukdomen utvecklar sig över tid. I våra projekt försöker vi identifiera olika markörer, såsom antikroppar och olika lösliga faktorer, som kan förutsäga sjukdomens förlopp, följdverkningar och möjliga behandlingssvar. Vi undersöker även sambandet mellan RA-sjukdomen och olika genetiska markörer.

Vi har också som en av de första grupperna identifierat ökad risk för hjärtkärlsjukdom vid reumatoid artrit. Forskningen har bland annat visat på inflammationens betydelse för att patienterna ska utveckla hjärtkärlsjukdom och att utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning) har flera likheter med den inflammatoriska och immunologiska processen vid reumatologiska sjukdomar. Idag är en ökad förekomst av ateroskleros och kardiovaskulär sjukdom hos patienter med reumatologiska sjukdomar välkänd. Hur utvecklingen skiljer sig från den i den allmänna befolkningen har ännu inte fastställts. Universitetslektor Anna Södergren studerar detta bland annat i ett projekt där utvecklingen av ateroskleros följs över tid. I det projektet söker vi hitta faktorer som kan förklara den ökade aterosklerosen. Fortsatt forskning handlar också bland annat om vad förebyggande åtgärder som fysisk aktivitet betyder för sjukdomsutvecklingen. Minskat stillasittande, högre fysisk aktivitetsnivå och längre sömnperiod under natten har i våra studier visat ett samband med mera gynnsamma värden för flera kardiovaskulära riskfaktorer. Nu planeras en uppföljande studie, med analyser av aktivitetbeteendets roll för förebyggande av ateroskleros.

Sammanfattningsvis med våra studier kan möjligheten till tidig diagnos och därmed behandling insättas, ökad möjlighet till förebyggande av hjärtkärlsjukdom hos patienter med RA och därmed minskat lidande och ökad livskvalitet hos dessa patienter.

Psoriasisartrit


Psoriasisartrit är en ganska vanlig men på många sätt okänd sjukdom. Det finns inga prover man kan ta för att säkra diagnosen och sjukdomen kan yttra sig på många olika sätt. Det är vanligt med inflammation i leder och rygg och man kan också ha inflammation i muskel- och senfästen. Överläkare Gerd-Marie Alenius forskar på psoriasisartrit och studerar hur sjukdomen yttrar sig, vilka symtom som kan tyda på allvarlig sjukdom, letar inflammationsmarkörer som går att mäta i blod och söker också efter genetiska markörer. Under senare år har även medsjuklighet undersökts, t ex hjärtkärlsjuklighet, men studier om psoriasis, psoriasisartrit och psykiskt välbefinnande studeras nu i ett samarbete mellan hud-, reumatologiska och psykiatriska klinikerna.  

Övriga projekt


Åren 2000–2001 gjordes en inventering av samtliga fall av SLE, Systemisk lupus erythematosus, i norra regionen. Det är en kronisk reumatisk systemsjukdom som kännetecknas av inflammation/förstörelse och som kan drabba i stort sett alla organ i kroppen. I projektet medverkade kollegor från de fyra reumatologiska klinikerna i Sunderbyn, Umeå, Sundsvall och Östersund. Vi skrev till alla medicin- och hudkliniker samt hälsocentraler och kunde identifiera 283 individer som uppfyllde kriterierna för SLE. Vi samarbetar med denna kohort i genetiska och kliniska analyser inom SLE-nätverket i landet och projektet fortsätter att drivas av Christine Bengtsson i Östersund.

Björn Sundström, sjukgymnast och kostvetare, forskar på vad livsstilsfaktorer betyder för utveckling, progress och samsjuklighet vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Björn bedriver idag sin forskning med bas i Region Gävleborg men har fortsatt anknytning och starka samarbeten med forskningsgruppen i Umeå

 
Sjuka leder och sjukt hjärta - har de något gemensamt?

Anna Södergren berättar om vad ledgångsreumatism har gemensamt med stroke och hjärtinfarkt.

Aktuella forskningsprojekt

Biomarkörer för diagnos och sjukdomsprogress vid reumatoid artrit
Tid 22 februari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
MTXRA
Tid 1 april 2022 till 30 juni 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2024-01-17