Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Filosofi

Filosofisk forskning behandlar frågor som är grundläggande för vår förståelse av världen och vår tillvaro: frågor om vad som är rätt och fel, bra och dåligt, frågor om kunskap, verklighet, medvetande, språk och tänkande. Vid Umeå universitet bedrivs forskning inom framför allt etik, kunskapsteori, medvetandefilosofi, metafysik, perceptionsfilosofi, politisk filosofi och språkfilosofi.

Vad går forskning i filosofi ut på?

Filosofisk forskning syftar till att på ett systematiskt sätt undersöka och besvara de frågeställningar som den utgår ifrån.

Forskningen går ibland ut på att utreda vad som följer av antaganden som vi tar för givna i vardagsliv eller vetenskap. Metodologin i denna typ av undersökning liknar metodologin i formella vetenskaper som matematik, och formella metoder, framför allt logik, spelar också en viktig roll inom filosofin. En skillnad mellan matematik och filosofi är att de antaganden som filosofer utgår ifrån inte har samma säkerhet som axiom inom matematiken. Även sådant som vi har tagit för givet kan behöva omprövas, vilket bl.a. kan klargöras genom att visa att det har orimliga konsekvenser.

Forskningen går i andra fall ut på att utreda vad som bäst förklarar olika förhållanden. Denna typ av undersökning har en släktskap med teoretiska delar av vetenskapen.

Filosofisk forskning, tvärvetenskap och samverkan

Filosofin har nära kopplingar till andra vetenskaper. Kopplingen är delvis historisk: många vetenskaper har knoppats av ifrån filosofin i och med att man har hittat sätt att empiriskt undersöka saker som man tidigare bara kunnat anta eller resonera kring.

Kopplingen mellan filosofi och andra vetenskaper är dock inte enbart historisk. Samtida filosofisk forskning utförs ofta i nära kontakt med olika vetenskaper. Några exempel:

  • Moralfilosofi och politisk filosofi har nära beröringar med sociologi, statsvetenskap, juridik och ekonomi.
  • Filosofisk estetik har nära förbindelser med konstnärliga och konstvetenskapliga discipliner.
  • Kunskapsteori och medvetandefilosofi har många kopplingar till psykologi, kognitionsforskning, neurovetenskap, AI och utbildningsvetenskap.
  • Logik och språkfilosofi har starka anknytningar till matematik, datavetenskap och lingvistik.
  • Den tillämpade etikens olika grenar (medicinsk etik, miljöetik, affärsetik, etc.) har uppenbara kopplingar till olika akademiska discipliner. Detsamma gäller vetenskapsteorins olika grenar (biologins vetenskapsteori, samhällsvetenskapernas vetenskapsteori, etc.).
  • Filosofin har intressen som överlappar teologin, t.ex. när det gäller Guds existens och moralens grund. En metodologisk skillnad är att filosofin tenderar att inte tillmäta enskilda skrifter som t.ex. bibeln någon priviligierad roll när det gäller svaren på de ställda frågorna

Filosofisk forskning handlar vidare ofta om frågor med relevans för politiska beslut, och filosofer arbetar ofta med utredningar för stat, landsting och organisationer, sitter i etiska råd, och deltar i samhällelig debatt.

Dessutom studerar filosofin allmänna frågor om sanning, rationalitet, subjektivitet och objektivitet vilka är grundläggande för all vetenskap och samhällsdebatt samt för världs- och livsåskådningar.

Samverkan i Umeå

Filosofiämnet i Umeå har flera utbyten med andra discipliner. Under senare år har ämnet bedrivit forskningssamarbeten med bland andra datavetenskap, ekologi, idéhistoria, religionsvetenskap, statsvetenskap och Institutionen för strålningsvetenskaper.

Ämnet har en ambition att utveckla ytterligare tvärvetenskapliga samarbeten.

Nyheter

Möjligheter och risker med CRISPR-Cas9

Ett nytt forskningsprojekt handlar om de etiska frågor som aktualiseras när det gäller genteknik.

Om att reproducera en familj

Nytt forskningsprojekt belyser etiska frågor när familjemedlemmar bidrar med "reproduktivt material".

Kontaktperson för forskning inom filosofi