"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-20

Besöksförbud under pandemin påverkade boende negativt

NYHET Besöksförbuden som infördes på sjukhus och äldreboenden under pandemin har påverkat äldre personer på ett negativt sätt. Det visar en enkätstudie vid Umeå universitet.

GERDA-studien har genomförts i Västerbotten och i delar av Finland. Materialet har samlats in för fjärde gången sedan 2005 med hjälp av enkäter - nu senast i slutet av 2021. Enkäten omfattar ett stort antal frågor som rör olika aspekter av människors livsvillkor och delaktighet i samhället. Studien riktade sig till personer födda 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 och 1955.

I Västerbotten besvarades enkäten av 5074 personer från alla kommuner. Västerbottningarna besvarade i högre utsträckning enkäten än boende än i Finland.

Hur besöksförbuden påverkade

I Västerbotten uppger 20 procent av de som svarat på enkäten, att besöksförbuden i samband med covid-19 påverkat dem i rätt stor omfattning. 13 procent upplever att de blivit dåligt bemötta eller diskriminerade under pandemin pga sin ålder, vilket är betydligt fler än i enkäten för 5 år sedan.

- Cirka en tredjedel av personer som svarade upplevde sig blivit behandlade som gamla på grund av de coronarekommendationer som riktades mot dem, säger Birgitta Olofsson, professor vid Institutionen för omvårdnad.

Upplevd ensamhet

- Något förvånande är att endast cirka 8 procent led av ensamhet under pandemin, vilket är lägre än de resultat vi fick när vi gjorde hembesök under 2015-2017. På grund av pandemin har vi tyvärr inte kunnat göra hembesök under 2020-2022, så jämförelsen av upplevd ensamhet är något osäker.

Nu väntar ett omfattande arbete med att analysera resultaten och jämföra dem med tidigare undersökningar, liksom att analysera eventuella skillnader mellan Sverige och Finland och mellan människor som bor i städerna och på landsbygden.

- Vi hoppas kunna få kunskaper om hur livsvillkoren och pandemin har påverkat både det fysiska och psykiska välbefinnandet hos gamla människor i Västerbotten. Resultaten kan förhoppningsvis ge oss kunskaper om vad som fungerar bra i vård och omsorg och vad som behöver förbättras för att någon inte ska behöva uppleva sig diskriminerad på grund av sin ålder.

Forskargruppen vid Umeå universitet vill rikta ett stort tack till alla som besvarat formuläret.

GERDA-studien

GERDA är ett gränsöverskridande och tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Umeå Universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Seinäjoki Yrkeshögskola och Högskolan på Åland.

Här finns data om olika aspekter av äldres hälsa och livsvillkor som hittills bland annat har resulterat i 28 doktorsavhandlingar och över 100 vetenskapliga artiklar. Målet med samarbetet är att främja ett gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning och spridning av forskningsresultat.

Mer om Gerda-studien

För mer information

Yngve Gustafson
Professor emeritus, professor
E-post
E-post
Birgitta Olofsson
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 33
Fredrik Snellman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 08
Håkan Littbrand
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 12