Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Birgitta Olofsson

Birgitta Olofsson

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning till Region Västerbotten; Rörelseorganens Centrum, ortopeden,  samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab som omvårdnadsstrateg..

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad Roll: Biträdande prefekt, Ställföreträdande prefekt
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej! Jag heter Birgitta Olofsson och är professor i omvårdnad och har en förenad anställning till Region Västerbotten, Rörelseorganens Centrum, ortopeden samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab som omvårdnadsstrateg. Jag är för närvarande biträdande och ställföreträdande prefekt på institutionen för omvårdnad. Min bakgrund inom vården är ortoepdisjuksköterska. Jag

  • har uppdrag som biträdande och ställföreträdande prefekt
  • undervisar i flera av institutionen program, företrädelsevis om ortopedisk omvårdnad men även inom vård av äldre
  • forskar framförallt inom vård och omsorg av äldre personer

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag från ortopedkliniken. Mitt avhandlingsarbete handlade om att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera ett multifaktoriellt vårdprogram för patienter som drabbats av höftfrakur. Jag disputerade 2007 och har därefter fortsatt studera orsaker till akut förvirringstillstånd (delirium) efter höft- och hjärtoperationer, och sambandet mellan delirium och demensutveckling. Jag studerar också om smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre, och om hemrehabilitering är möjligt för patienter med höftfraktur, inklusive de med demenssjukdom. Vidare vill jag också öka kunskaperna om vad ett gott åldrande är i GERDA-studien och Silver-MONICA studien. Jag blev docent 2014 i ortogeriatrisk omvårdnad och professor i omvårdnad 2017.

Forskningsområde:
GERDA - GErontologisk Regional DAtabas
, undersöka vad som karakteriserar ett gott åldrande, dels via enkäter (från 65 år ålder) och dels via hembesök (från 85 år och äldre). Silver-MONICA; Syftet är att undersöka hur socioekonomiska och kardiovaskulära faktorer i medelåldern (50-64 år) och kardiovaskulära incidenter senare i livet är relaterade till aktiv och hälsosam åldrande bland mycket gamla människor (≥ 80 år). Ortoger Hemrehab studien, utvärdera om ett geriatriskt sjukhusanknutet hemrehabiliteringsteam kan minska vårdtiderna och reducera återinläggningarna för äldre patienter med höftfraktur. MIDRED - Multidimensionellt InterDisciplinärt REhabiliteringsprogram för äldre personer i ordinärt boende med Demens, det övergripande syftet med studien är att utvärdera huruvida ett personcentrerat multidimensionellt tvärvetenskapligt rehabiliteringsprogram för äldre personer med demens som bor hemma, inklusive utbildning och rådgivning till de primära vårdgivare, ökar andelen personer med demens som fortfarande bor kvar hemma efter två och tre år. Nu-DESC-studien, att studera riskfaktorer för akut förvirringstillstånd (delirium) efter hjärtoperation och studera komplikationer av delirium ett och tre år efter hjärtoperation. Femoralisblockad-studien, utvärdera om tidigt anläggande av femoralisblockad hos patienter med höft fraktur kan minska det pre- och peroperativa behovet av systemisk analgetika och därmed också antalet postoperativa komplikationer. Amp-studien; utvärdera om perifer intermittent nervblockad kan minska fantomsmärta vid amputation jämfört med sedvanlig smärtlindring med epidural. U-CHEC - Umeå Centre of Health Science;  ett multidisciplinärt ledande akademiskt och kreativt centra som bidrar till jämlik och hållbar utveckling av hälsa och välfärd i Sverige och internationellt. OPPA: Operationssjuksköterskors perspektiv på säker perioperativ vård av patient som genomgår artroplastikoperation. Kan den perioperativa processen förbättras och bli mer patientsäker genom att följa upp de infektionsförebyggande åtgärderna på operationssalen? Undersöka möjligheter och hinder för operationsteamet att följa de nationella infektionsförebyggande riktlinjerna.  Vilka attityder har svenska operationssjuksköterskor till patientsäkerhet? Finns det svaga områden i patientsäkerhets kulturen på operation som kan stärkas och ge möjlighet till en förbättring.

2020
Clinical Interventions in Aging, DOVE MEDICAL PRESS LTD, 2020, Vol. 15 : 1575-1586
Karlsson, Åsa; Berggren, Monica; Olofsson, Birgitta; et al.
2020
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Elsevier 2020, Vol. 101, (4) : 571-578
Karlsson, Åsa; Lindelöf, Nina; Olofsson, Birgitta; et al.
2020
European Journal of Ageing, Springer 2020, Vol. 17 : 31-41
Näsman, Marina; Niklasson, Johan; Nygård, Mikael; et al.
2020
Journal of Aging Research, Hindawi Publishing Corporation 2020, Vol. 2020
Näsman, Marina; Niklasson, Johan; Saarela, Jan; et al.
2020
BMC Geriatrics, Springer 2020, Vol. 20
Öhlin, Jerry; Ahlgren, Anders; Folkesson, Robert; et al.
2019
Clinical Rehabilitation, Sage Publications 2019, Vol. 33, (1) : 64-73
Berggren, Monica; Karlsson, Åsa; Lindelöf, Nina; et al.
2019
AANA Journal, American Association of Nurse Anesthetists 2019, Vol. 87, (4) : 277-284
Kollberg, Sandra E.; Häggström, Ann-Cristin E.; Claesson Lingehall, Helena; et al.
2019
Aging & Mental Health, Routledge 2019 : 84-91
Näsman, Marina; Niklasson, Johan; Saarela, Jan; et al.
2019
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (11-12) : 2309-2318
Smulter, Nina; Claesson Lingehall, Helena; Gustafson, Yngve; et al.
2018
International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 33, (4) : 623-632
Olofsson, Birgitta; Persson, Maria; Bellelli, G.; et al.
2018
Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Saunders Elsevier 2018, Vol. 32, (2) : 684-690
Smulter, Nina; Lingehall, Helena Claesson; Gustafson, Yngve; et al.
2017
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 69 : 61-68
Niklasson, Johan; Näsman, Marina; Nyqvist, Fredrica; et al.
2017
Injury, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 48, (7) : 1542-1549
Unneby, Anna; Svensson, Olle; Gustafson, Yngve; et al.
2016
BMC Geriatrics, Vol. 16
Berggren, Monica; Stenvall, Michael; Englund, Undis; et al.
2016
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 17, (5) : 464.e9-464.e15
Karlsson, Åsa; Berggren, Monica; Gustafson, Yngve; et al.
2016
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 85 : 75-75
Niklasson, Johan; Hörnsten, Carl; Conradsson, Mia; et al.
2016
Osteoporosis International, Vol. 27, (3) : 923-931
Wiklund, Robert; Toots, Annika; Conradsson, Mia; et al.
2015
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Paris: Springer 2015, Vol. 19, (4) : 461-467
Burman, Maria; Säätelä, S.; Carlsson, Maine; et al.
2015
BMC Nursing, BioMed Central 2015, Vol. 14
Claesson Lingehall, Helena; Smulter, Nina; Olofsson, Birgitta; et al.
2015
Quality of Life Research, Vol. 24, (11) : 2795-2805
Niklasson, Johan; Conradsson, Mia; Hörnsten, Carl; et al.
2015
Age and Ageing, Vol. 44, (4) : 630-636
Niklasson, Johan; Hörnsten, Carl; Conradsson, Mia; et al.
2015
Dagens Medicin
Ringnér, Anders; Olofsson, Birgitta
2015
American Journal of Critical Care, American Association of Critical-Care Nurses 2015, Vol. 24, (6) : 480-487
Smulter, Nina; Claesson Lingehall, Helena; Gustafson, Yngve; et al.
2014
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 62, (7) : 1335-1340
Bellelli, Giuseppe; Mazzola, Paolo; Morandi, Alessandro; et al.
2014
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2014, Vol. 23, (9-10) : 1385-1394
Eriksson, Irene; Olofsson, Birgitta; Gustafson, Yngve; et al.
2014
BMC Medicine, BioMed Central 2014, Vol. 12, (1)
European Delirium Association, ; American Delirium Society,
2014
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Springer 2014, Vol. 49, (5) : 831-839
Mathillas, Johan; Petersson, Sofia; Wallin, Karin; et al.
2013
Journal of Clinical Nursing, Blackwell Publishing 2013, Vol. 22, (19-20) : 2858-2866
Claesson Lingehall, Helena; Smulter, Nina; Engström, Karl Gunnar; et al.
2013
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (5) : 638-645
Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan; et al.
2013
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 57, (3) : 298-304
Mathillas, Johan; Olofsson, Birgitta; Lövheim, Hugo; et al.
2013
International psychogeriatrics, Cambridge University Press 2013, Vol. 25, (12) : 2067-2075
Morandi, A; Davis, D; Taylor, JK; et al.
2013
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Oxford University Press 2013, Vol. 17, (5) : 790-796
Smulter, Nina; Claesson Lingehall, Helena; Gustafson, Yngve; et al.
2012
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, Sage Publications 2012, Vol. 25, (3) : 162-169
Lundström, Maria; Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta
2012
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 54, (3) : E284-E289
Stenvall, Michael; Berggren, Monica; Lundström, Maria; et al.
2011
International psychogeriatrics, Vol. 23, (3) : 496-502
Eriksson, Irene; Gustafson, Yngve; Fagerström, Lisbeth; et al.
2010
Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 8 : 73-
Eriksson, Irene; Gustafson, Yngve; Fagerström, Lisbeth; et al.
2010
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 50, (2) : 132-135
Eriksson, Irene; Gustafson, Yngve; Fagerström, Lisbeth; et al.
2010
European Geriatric Medicine, Vol. 1, (6) : 374-376
Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta
2009
Orthopedic Nursing, Vol. 28, (6) : 305-313
Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; Lundström, Maria; et al.
2008
Osteoporosis International, Vol. 19, (6) : 801-809
Berggren, Monica; Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; et al.
2008
Äldrecentrum Västerbotten, 2007:2
Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; Nyberg, Lars; et al.
2007
Aging Clinical and Experimental Research, Vol. 19, (3) : 178-186
Lundström, Maria; Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; et al.
2007
Journal of Clinical Nursing, Vol. 16, (11) : 2027-2038
Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; Lundström, Maria; et al.
2007
Osteoporosis International, Vol. 18, (2) : 167-175
Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; Lundström, Maria; et al.
2006
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 43, (3) : 389-399
Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; Lundström, Maria; et al.

Utbildningsområde:
Ortopedisk och geriatrisk omvårdnad, akut förvirringstillstånd (delirium), metodkurser i kvantitativ metod på grund och avancerad nivå.

Film: Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad
Birgitta Olofsson, professor i omvårdnad

Hör Birgitta prata om sin forskning

Film: Fika efter en forskare
Fika efter en forskare

Är det du eller jag som är förvirrad?

Birgitta Olofsson, institutionen för omvårdnad