"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Louise Skoog

Universitetslektor i statsvetenskap. Forskar om politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter och geografisk polarisering

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet 2019. Mellan 2019-2022 arbetade jag som forskare i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet inom det VR-finansierade projektet Competetive democracy in Swedish local government. 2022-2023 var jag postdoktor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Sedan 2023 är jag universitetslektor i statsvetenskap. 

 

Forskningsintresse

Politik och förvaltning i flernivåsystem, lokalisering av offentlig service, politiska konflikter, geografisk polarisering, hållbar landsbygdsutveckling samt offentliga måltider.

 

Nuvarande forskning

Jag arbetar nu med forskningsprojektet "The challenge of localizing public services – equal access to public services and democratic governance in the whole of Sweden" (finansierat av Formas, ca 7 MSEK) (huvudsökande). Inom projektet studerar vi hur prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentlig service i svenska kommuner och regioner kan göras på ett legitimt sätt. Den som är intresserad av projektet kan läsa vårt senaste bokkapitel "Här, där eller överallt? Medborgares åsikter om lokalisering av offentlig service." Projektledare: Louise Skoog, medverkande forskare: Jenny de Fine Licht och David Karlsson.

 

Under 2023 genomförs en enkätundersökning om att vara ledamot i kommunfullmäktige i Europa. Sverige är ett av de 26 europeiska länder som ingår i undersökningen. I varje land som ingår i undersökningen medverkar en nationell forskargrupp, tillsammans med kollegor i statsvetenskap vid Umeå universitet medverkar jag i detta under 2023-2024. Syftet med undersökningen är att tydliggöra i vad mån fullmäktigeledamöters förutsättningar och utmaningar är likartade i de europeiska länderna eller om de skiljer sig åt. Enkätfrågor ställs bland annat om arbetsvillkor, förekomst av hot och hat samt ledamöternas upplevelser av inflytande i kommunpolitiken.

 

Forskarnätverk

Jag är en del av tre externfinaniserade forskarnätverk

 • Team Nordic Shrinkage vilket startades genom finansiering från regeringens satsning "Uppdrag Landsbygd". Nätverket är tvärvetenskapligt och samlar forskare som delar ett intresse för krympande områden i norra Europa.
 • Nätverket för landsbygdsfrågor och krisberedskap samlar forskare med ett gemensamt intresse för hur tillgång till grundläggande service och trygghet kan inverka på rurala aktörers förmåga att hantera kriser. 
 • Nätverket för forskning om den regionala utvecklingspolitikens koordinering och integrering med andra politikområden är ett nätverk som syftar till att öka kunskapen om den regionala utvecklingspolitiken och förstå policykoordineringen och dess mekanismer i hela det politiska systemet.

 

Undervisningserfarenhet

 • Vetenskapsteori och metod
 • Demokratiteori och välfärdsmodeller
 • Lokal politik och förvaltning
 • Sveriges politiska system
 • New public management och offentlig granskning
 • Politik och förvaltning i flernivåsystem
 • Offentligt ledarskap
 • Politiska styrmedel
 • Handledning på samtliga nivåer

Jag har erhållit två pedagogiska priser: Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2018 (Göteborgs universitet) samt Göta studentkårs pedagogiska pris 2014 (Göteborgs universitet).

 

Tidigare projekt och nätverk

Lokal mat - för bättre klimat (2023) (200.000 SEK) (medsökande). Maten spelar en viktig roll inom besöksnäringen genom att lokalt producerad mat och lokala mattraditioner kan fungera som platsmarknadsföring. Livsmedelsförsörjning är också en direkt avgörande fråga inom både resiliens och krishantering, då kristider lätt kan leda till avbräck i de transportkedjor som dagens matproduktion och livsmedelsförsörjning är beroende av. Vår mat har också stor påverkan på klimatet, kanske så mycket som en tredjedel av hushållens klimatpåverkan anses komma från maten. Från ett forskningsperspektiv är dock matens roll i lokal politik och platsutveckling tämligen outforskad. Nätverket samlade forskare från olika ämnen med ett gemensamt intresse för lokal livsmedelspolitik.

"Competitive democracy in Swedish local government - how parliamentary settings and marketization form local political conflicts" (finansierat av Vetenskapsrådet, ca 2,8 MSEK) (medsökande och deltagande forskare). I projektet studerar vi hur kommunpolitiker och partier hanterar de motstridiga krav som ställs på dem från å ena sidan parlamentarism och politisk konkurrens och å andra sidan marknadisering och konkurrensutsatt förvaltning. Projektledare: David Karlsson, medverkande forskare: Louise Skoog, Oskar Svärd och Pierre Donatella.

"Political conflicts - dissent and antagonism among political parties in local government" (avhandlingsprojekt). I avhandlingen studerade jag politiska konflikter på lokal nivå. Politiska konflikter uppstår ur, eller får åtminstone näring av, splittringar och spänningar i samhället om hur resurserna bör fördelas mellan medborgare och sociala grupper. Dessa konflikter manifesteras på den parlamentariska arenan av politiska partier som företräder sina väljares intressen. Hur politiska konflikter uttrycks och hanteras är således centralt för förståelsen av det politiska systemet. I avhandlingen "Political conflicts - dissent and antagonism among political parties in local government" studerade jag vad politiska konflikter är, samt vad som är orsaker till och effekter av politiska konflikter på lokal nivå.

 

Ovisshetens tid: SOM-undersökningen 2022, Göteborgs universitet 2023 : 329-342
de Fine Licht, Jenny; Karlsson, David; Skoog, Louise
Kommunal Ekonomi, Föreningen Sveriges kommunalekonomer 2023, (2) : 39-40
de Fine Licht, Jenny; Karlsson, David; Skoog, Louise
School of Public Administration Working Paper Series, 2023:36
Karlsson, David; Skoog, Louise
Acta Politica, Palgrave Macmillan 2023, Vol. 58, (4) : 819-836
Skoog, Louise; Svensson, Petra
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Det Nordiske Administrative Forbund (NAF) 2023, Vol. 100, (1)
Skoog, Louise; Svärd, Oskar
Political Research Exchange, Routledge 2022, Vol. 4, (1)
Skoog, Louise; Karlsson, David
Politics and Policy, Wiley-Blackwell 2021, Vol. 49, (2) : 390-413
Skoog, Louise
Andra hjälpen: allt du behöver veta för att skriva en uppsats, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 181-193
Skoog, Louise
Göteborg: University of Gothenburg 2019
Skoog, Louise
Politics, Sage Publications 2017, Vol. 38, (2) : 182-196
Skoog, Louise; Karlsson, David
Lokalpolitisk lederskap i Norden, Oslo: Gyldendal Akademisk 2015 : 112-147
Skoog, Louise
Svenska politiker: om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, Stockholm: Santérus Förlag 2014 : 191-215
Karlsson, David; Skoog, Louise
Förvaltningshögskolans rapporter, 120
Skoog, Louise