"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studera utomlands - Arkitekthögskolan

Som student på Arkitekthögskolan kan man ansöka om att åka på utbytesstudier genom något av våra avtal. Arkitekthögskolan har ett antal olika avtal med partneruniversitet runt om i världen. Förutom dessa finns centrala avtal öppna för alla studenter på Umeå universitet, samt fakultetsknutna avtal öppna för studerande inom en viss fakultet. Samtliga avtal är sökbara i Databasen SoleMove.

Informationen här nedan avser utbytesstudier via Arkitekthögskolans avtal.

Vad innebär det att vara utbytesstudent?

Att studera som utbytesstudent innebär att Umeå universitet har kommit överens med partneruniversitet utomlands att "byta studenter" med varandra och att studieresultaten kan tillgodoräknas efter utbytet. På så sätt blir studierna vid partneruniversitetet avgiftsfria och studentens totala studieperiod blir inte längre än vid normal studiegång, förutsatt att kurserna stämmer överens med kraven från Arkitekthögskolan.

Inför ansökan

Studenter som är intresserade av att ansöka om utbytesstudier behöver läsa på om det partneruniversitet de vill resa till och se efter så att partneruniversitetet har kurser som passar för dem.

Ansökan om utbytesstudier

Studenter på Arkitektprogrammet kan ansöka om att åka på utbytesstudier under termin 3, 4, 7 och 8. Studenter på Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad kan ansöka om utbytesstudier under termin 2. För att ansöka om utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet behöver man först bli nominerad av oss. För att kunna ansöka om att bli nominerad krävs följande:

Minst 30 hp avklarade från Arkitektprogrammet eller antagen till Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad vid tidpunkt för ansökan
Registrerad vid Arkitekthögskolan vid ansökningstillfället eller registrerat studieuppehåll under det läsår när ansökan görs
Behörig att fortsätta studierna på programmet vid tidpunkten för ansökan
Minst 60 hp från Arkitektprogrammet eller minst 30 hp från Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad ska vara avklarade för att få åka iväg på utbytet
Utlandsstudierna skall kunna tillgodoräknas i utbildningen

Ansökningsinstruktioner

Du ansöker om att bli nominerad i SoleMove.

Manual för att söka utbyte i SoleMove finns här.

Du ska alltid du bifoga motivationsbrev i din ansökan, där du bland annat motiverar varför du vill åka på utlandsstudier och hur utlandsstudierna passar in i din utbildning och dina framtidsplaner. Lista också gärna förslag på kurser som du vill läsa vid partneruniversitetet.  

För att ansöka om utbyte genom Arkitekthögskolans avta ska du välja utlysningstillfälle ”Umeå School of Architecture” samt rätt termin år.

Du får ansöka till 4 universitetet. Välj ut de universiteten som du är intresserad av att åka till och prioritera dom i den ordning du önskar. De lägre alternativen kommer strykas om du blir tilldelad ditt första val. Genom att välja flera alternativ ökar du dina chanser att få studera utomlands!  

Ansökningsperioder

För utbytesstudier under vårterminen tar vi emot ansökan mellan den 15 augusti och 15 september och för höstterminen mellan den 1 mars och 15 mars.

För utbytesstudier under höstterminen
1 mars - 15 mars

För utbytesstudier under vårterminen
15 augusti - 20 september

Nominering

Ansökningarna granskas av de internationella kontaktpersonerna vid Arkitekthögskolan och utbytesplatserna fördelas utifrån deras bedömning. Nomineringen sker utifrån ett antal bedömningskriterier:

·       Motivationsbrev

För att bli nominerad behöver du kunna motivera varför du vill åka på utbyte, vad du har för mål med studierna och hur utlandsstudierna passar in i din utbildning och dina framtidsplaner.

·       Studieresultat

Om du ligger efter i studierna, eller vid upprepade tillfällen har lämnat in uppgifter sent eller blivit underkänd kan det påverka dina möjligheter att bli nominerad.

·       Språkkunskaper

För att bli nominerad till ett partneruniversitet som undervisar på annat språk än engelska krävs att du har språkkunskaper för att klara studierna.

·       Tidigare utbytesstudier

Studenter som inte rest på utbytesstudier tidigare prioriteras högre än studenter som redan rest på utbytesstudier eller som tidigare blivit nominerade och dragit tillbaka sin anmälan.

Vid tilldelningen av nomineringsplatser utgår vi i första hand från den sökandes förstaval. Om fler än en student satt ett specifikt universitet som sitt förstaval- och uppfyller samma kriterier som listat ovan- så sker tilldelningen genom lottning.

 Att ansöka om att bli nominerad till flera universitet minskar inte dina chanser att bli nominerad till ditt första val.

Så snart beslut är fattat meddelas de sökande och nominerade studenter får då ytterligare information och instruktioner. Om man blir nominerad till en plats innebär det att man är behörig att ansöka som utbytesstudent till det aktuella universitetet. Den nominerade studenten är med andra ord inte formellt antagen till en utbytesplats förrän han/hon har gjort en ansökan till partneruniversitetet och det är det mottagande lärosäte som gör den faktiska antagningen.

Beslut om nominering till utbytesplats kan inte överklagas.

Ansökan till partneruniversitetet

Vi informerar våra partneruniversitet om vem/vilka som är våra nominerade studenter. Alla studenter måste sedan göra en ansökan till sitt värduniversitet. I vissa fall kontaktar värduniversitetet studenten med information om hur ansökan går till.

När kontakten har etablerats mellan den nominerade studenten och värduniversitet är det studentens ansvar att se till att ha alla handlingar som behövs till ansökan och även att ansökan skickas in i tid. Vilka ansökningshandlingar som ska skicka in och vilken sista ansökningsdag som gäller skiljer sig mellan våra partneruniversitet. Det är därför viktigt att den nominerade studenten kollar vilka rutiner som gäller för just sitt värduniversitet.

När partneruniversitetet har mottagit den nominerade studentens ansökan och behandlat den får studenten besked om han/hon har blivit antagen.

Kursval och tillgodoräknande

De kurser utbytesstudenten läser utomlands ska tillgodoräknas efter hemkomst, det är ett av kraven för att vara behörig till utbytesstudier vid Umeå universitet. Därför är det viktigt att den utresande utbytesstudenten har en dialog angående sina kursval med sin internationella kontaktperson vid Arkitekthögskolan. Med hjälp av denna vägledande bedömning kommer parterna överens om vilka kurser studenten ska läsa utomlands. Om utbytesstudenten behöver byta kurser under sin tid utomlands ska den internationella kontaktpersonen vid Arkitekthögskolan kontaktas. Observera att det vid många partneruniversitet inte är möjligt att byta kurser efter att studierna väl har påbörjats. Den utresande studenten ska alltid stämma av med koordinatorn vid sitt värduniversitet för möjligt kursval.

Den vägledande bedömning som görs avser möjligheten att kunna få kurserna tillgodoräknade för motsvarande utbildning när kurserna väl slutförts med godkänt resultat. Bedömningen görs i relation till fordringarna för den examen som studenten efter ansökan kan erhålla efter genomgånget utbildningsprogram.

Det formella beslutet om tillgodoräknande fattas av Studentcentrum/Examina efter avklarade studier utomlands. Kurserna kommer inte automatiskt att tillgodoräknas efter hemkomst, utan som student måste du själv ansöka om att få kurserna tillgodoräknade (oberoende av upprättande av s.k. "Learning Agreement"). Du hittar mer information här.

Erasmusstipendier

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på stipendiet varierar mellan 400 och 460 euro i månaden.

Den internationella kontaktpersonen på Arkitekthögskolan kommer meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Cambro-sida för Erasmusstipendier. På Cambro-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar dina studier utomlands.

Mer information

Vanliga frågor om utbytesstudier

Information om utbytesstudier på Umeå Universitets webbsida

Erasmuspraktik

Som student vid Umeå universitet har du möjlighet att söka stipendium för din utlandspraktik i Europa inom ramen för Erasmusprogrammet. Stipendiet är ett bidrag till resa, boende och eventuellt andra omkostnader i samband med utlandspraktiken.

Läs mer om praktik utomlands här.

Senast uppdaterad: 2024-02-12