"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU-handbok för lärarstudenter

Aktuella VFU-kurser

Här hittar du kurser som har VFU den här terminen. Där finns också uppgifter om kursansvariga, dokument mm.

Inledande information

 • Om VFU

  Den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet. VFU är den del av lärarutbildningen som är förlagd till en förskola eller skola. Samarbetet regleras via VFU-avtalet.

  Utbildningen innehåller 30 hp VFU, vilket motsvarar ungefär 20 veckor. En student har VFU under två till fem perioder, beroende på vilket program man är antagen till.

  Fäll ihop
 • Studieplansverktyget

  Studieplansverktyget är ett administrativt stöd för Lärarhögskolans alla kurser inklusive VFU.

  För att VFU-plats ska beställas för rätt period är det viktigt att den studerande, vid behov tillsammans med studievägledare, kontrollerar planen för de närmaste terminerna.

  Studenter kan se sin studiegång och sina VFU- placeringar i studieplansverktyget. Där får de även allmän information om sin VFU och om en eventuell förtursansökan har blivit beviljad eller inte. Allmän information kan till  exempel vara kontaktuppgifter till samordnare som har gjort placeringen.

  Som framgår av namnet är Studieplansverktyget ett planeringsverktyg. Den studerande måste via antagning.se senast den 15 april resp. 15 oktober anmäla sig till kommande termins kurser och sedan även tacka ja till en erbjuden studieplats och registrera sig enligt anvisningar för att få gå kurserna.

  Logga in i studieplansverktyget som student

  Logga in på antagning.se

  Fäll ihop
 • Avtal

  För att reglera samverkan mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet och skolhuvudmännen inom avtalsområdet finns ett VFU-avtal tecknat mellan parterna. Här tydliggörs bland annat vilka åtaganden kommunerna respektive universitetet har när det gäller VFU.

  Lärarhögskolan vid Umeå universitet ingår också i en verksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Till denna följer ett tilläggsavtal som är tecknat med berörda enheter. Mer information hittar du här.

  VFU-avtalet

  VFU-avtalet för utländska studenter

  Tilläggsavtal övningsskoleverksamheten

  Fäll ihop
 • Regelverk och principer för VFU-placering

  Lärarhögskolan beställer VFU platser för alla som går förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogram hos skolhuvudmän inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län samt, Arjeplog, Kramfors,  Härnösand, Piteå, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

  Studenten får inte ordna eller själv byta VFU placering. Det är Lärarhögskolan och skolan/kommunen som ansvarar för placeringen.

  Studenten kan placeras i par om överenskommelse har gjorts mellan parterna vid till exempel platsbrist.

  För studenter som tillhör något av programmen KPU, VAL och YRK finns andra direktiv vad gäller möjligheterna att göra VFU utanför vårt avtalsområde. Information om detta ges i anslutning till de kurser som har VFU.

  Fäll ihop
 • Lärarhögskolans kansli

  På Lärarhögskolans kansli finns stödfunktioner till lärarutbildningen och som student kan du vid behov bland annat ta kontakt med studievägledare och VFU- handläggare.

  Lärarhögskolans kansli

  Fäll ihop
 • Utbytesstudier

  Läs mer om dina möjligheter att göra VFU utomlands.

  Fäll ihop

Inför VFU

 • Registerutdrag ur belastningsregistret

  Lärarstudenten ansvarar för att ansöka om ett utdrag ur polisens belastningsregister. Utdraget ska studenten visa första dagen på den skola eller förskola där denne ska genomföra VFU eller fältstudier. Det är rektor som är skyldig att se till att detta sker. Utan registerutdrag kan VFU inte påbörjas. Utdraget är giltigt i ett år och det tar ca 2-3 veckor att få det efter ansökan. Vi rekommenderar att beställa det i god tid, kanske till och med terminen innan VFU.

  Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller öppnar kuvertet och kontrollerar att utdraget innehåller rätt uppgifter innan det lämnas till rektor.

  Rektor kan spara en kopia och studenten tar hand om originalet eftersom det kan komma att behövas för uppvisande vid eventuella fältstudier eller senare VFU.

  Regelverk

  Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i Skollagen och i Lag om registerkontroll och avser personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Kontrollen omfattar även lärarstuderande inom förskoleverksamhet, skola eller fritidshem, både under VFU men även när de anlitas eller tas emot i verksamheten t.ex. vid fältstudier. Den görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som finns inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

  Ansökningsblankett på Polisens webbplats

  Fäll ihop
 • Ansök om förtur till VFU-placering

  Studenten kan ansöka om förtur till VFU placering om denne omfattas av någon av de förtursregler som gäller vid Umeå universitet. Om ansökan beviljas har denne förtur att genomföra sin VFU på den ort som sökts om plats finns. Förtursreglerna står i prioriteringsordning på blanketten och ansökan om förtur görs inför varje ny VFU- period.

  Sista dag att ansöka om förtur är:

  VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 april
  VFU på vårterminen, ansök om förtur senast 15 oktober

  Blanketter inlämnade senare än dessa datum kommer inte att tas hänsyn till om inte akut situation uppstår.

  Skicka ansökan om förtur per vanlig post eller lämna in för vidarebefordran på Infocenter, Universum, med adress:

  Förtur VFU
  Lärarhögskolans kansli
  Umeå Universitet
  901 87 Umeå

  Ansökningsblankett för om förtur till en viss kommun

  Umeå universitets regelverk kring förtur

  Fäll ihop
 • Lämna önskemål om VFU-placering

  Om studenten önskar göra VFU i en annan kommun än Umeå inom vårt avtalsområde som är Västerbottens län samt Arjeplog,  Kramfors,  Härnösand Piteå, Sollefteå och Örnsköldsvik kommun, är det viktigt att denne meddelar namnet på den kommunen via Studieplansverktyget. Detta kräver inte att studenten fyller i en förtursblankett och önskemålet kan inte omfatta Umeå kommun. Ansökan om önskemål görs inför varje ny VFU- period, dock finns ingen garanti för att det tillgodoses.

  Studenten loggar in med sitt Umu-id i Studieplansverktyget och lämnar sitt önskemål under ”Placeringsönskemål”. Berörda studentgrupper kommer, inför varje VFU period, att informeras via Cambro när möjligheten att lämna önskemål i Studieplansverktyget har öppnat. Observera att meddelandet inte får innehålla längre text. Exempel på meddelande: ”1. Skellefteå 2. Örnsköldsvik”

  Observera att man kan bli placerad i en annan kommun än Umeå även om man inte ansökt om detta. Umeå kommun omfattar Umeå centralort, Holmsund/Obbola, Hörnefors och Sävar. Placeringarna sker slumpmässigt för att fylla de utbildningsplatser som finns inom de respektive kommuner som tillhör vårt avtalsområde.

  Sista dag att lämna önskemål är:

  VFU på höstterminen, senast 15 april
  VFU på vårterminen, senast 15 oktober

  Logga in i studieplansverktyget

  Fäll ihop
 • Ta reda på VFU-placering

  I studieplansverktyget kan studenten se sin studiegång och VFU-placering.

  I studieplansverktyget finns bland annat kursnamn, kurskod, uppgifter om VFU-period, antal VFU-dagar, namn på skola/förskola och kontaktuppgifter till VFU-handledare.

  Lärarhögskolan ansvarar för att beställning av VFU-placering i normalfall sker i så god tid att studenten kan informeras om placering minst en månad innan VFU-period i de fall där placeringen kräver boende på annan ort. När placeringen inte kräver boende på annan ort ska beställningen i normalfallet komma i så god tid att studenten kan informeras om placering minst två veckor innan VFU- period. Undantag från detta gäller då studenten, av olika skäl, inkommer sent med önskemål om att få en VFU-placering.

  Logga in i studieplansverktyget

  Fäll ihop
 • Kontakta VFU-handledaren

  När studenten fått besked om sin VFU- placering ansvarar denne för att kontakta VFU- handledaren. Studenten kan med fördel besöka förskolans/skolans hemsida för mer information om verksamheten.

  Fäll ihop
 • Ta del av obligatoriska dokument

  Studenten förväntas ha kännedom om den kursplan som är aktuell för VFU-kursen. I kursplanen anges kursens förväntade studieresultat (FSR), det vill säga vad studenten ska kunna efter avslutad kurs och beskriver därigenom nivån för godkänd prestation.

  Studenten ska ta del av det bedömningsunderlag som finns för kursen. I det dokumentet finns även information om trepartssamtal.

  Studenten ska sedan delge handledaren obligatoriska dokument samt innehåll och uppgifter i kursen.

  OBS! Viktigt att studenten uppfyller behörighetskravet innan kursstart. Se kursplanen.

  Dokument för aktuella VFU-kurser och kursplaner

   

  Fäll ihop

Under VFU

 • Plan för VFU-perioden

  VFU-handledaren och studenten gör tillsammans upp en plan för VFU- perioden. Här ingår tider för deltagande i barngrupp/klass samt ansvar för genomförande av undervisning och tid för förberedelser, utvärdering och uppföljning. Den ska också ge utrymme för auskultation i verksamheten.  

  Planen ska även ange tid för studenten att genomföra sina VFU-uppgifter samt tillfällen för handledare och student att träffas för handledningssamtal. Det gäller även åtaganden som handledaren har och som studenten ska följa. Det innefattar olika träffar med hela personalgruppen eller arbetslaget och i förkommande fall utvecklingssamtal, föräldramöte, elevvårdskonferens, kompetensutveckling, seminarier mm.

  Lämpligt är att göra en långsiktig övergripande VFU- plan för periodens alla veckor och sedan kontinuerligt planera veckovis.

  Fäll ihop
 • VFU med progression

  Första VFU-perioden är kort och innefattar mestadels observationer, men allteftersom utbildningen fortlöper får studenten i större utsträckning under handledning planera, genomföra och utvärdera undervisningstillfällen.

  Förutom att genomföra sin undervisning ska studenten under VFU- perioderna auskultera. Det betyder att studenten aktivt följer sin handledare eller andra pedagoger i deras verksamhet och uppdrag.

  Fäll ihop
 • Handledning av student

  Studenten kommer under VFU- perioden att kontinuerligt samtala med sin handledare kring sitt tillämpande av sina teoretiska kunskaper och ledarskap i en praktisk verksamhet. Dessa tillfällen kan vara kortare samtal men ska även vara längre inplanerade och väl förberedda träffar för att ge möjlighet till fördjupad handledning.

  Under handledningssamtalen mellan VFU-handledare och student ska de använda sig av Bedömningsunderlaget som utgångspunkt. Det är viktigt att fokusera på studentens styrkor men också på vad denne behöver vidareutveckla. Samtalen bör formas utifrån ett formativt och stödjande syfte.

  Studenten och handledaren kommer överens om hur det som samtalas kring ska dokumenteras.

  VFU-handledaren dokumenterar antalet undervisningstillfällen och skriver in detta i Bedömningsunderlaget.

  Bedömningsunderlag för kurser som har VFU 

   

  Fäll ihop
 • Kontakt med besökande universitetslärare

  Studenten ansvarar för att i samverkan med universitetslärare och VFU-handledare komma överens om lämplig tid för besök och trepartssamtal.

  Detta sker så snart det är klart vilka undervisningstillfällen studenten ska ansvara för.

  Fäll ihop
 • Heltidsstudier under VFU

  Om studenten går en heltidsutbildning genomförs VFU studier på heltid. Den omfattar 40 timmar i veckan och där ingår även tid för de uppgifter som är kopplade till VFU- kursen.

  Studenten följer handledarens/ handledarnas hela arbetsvecka och medverkar vid dennes samtliga arbetsuppgifter med ökat krav på självständighet. Detta innebär deltagande vid undervisning och planering samt även vid exempelvis arbetslagsträffar, konferenser, planeringsmöten och utvecklingssamtal. Om VFU-handledaren arbetar deltid ska studenten ändå delta på heltid, vilket innebär att denne tilldelas en annan handledare under den aktuella tiden.

  Fäll ihop
 • Närvaro och frånvaro vid VFU

  Om studenten blir sjuk eller av andra skäl är frånvarande under sin VFU ska tiden denne varit borta tas igen. VFU-handledaren gör en individuell bedömning av hur 1-2 dagars sjukfrånvaro ska tas igen. Vid tre eller fler dagars frånvaro ska kursansvarig eller besökande lärare kontaktas för samråd.

  Om VFU-handledaren blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande ska ersättare finnas på förskolan/skolan. För denna eventuella händelse ska beredskap finnas.

  Fäll ihop
 • Vikariat

  VFU-kurser kräver obligatorisk närvaro och därför är det inte möjligt för studenten att vikariera och samtidigt fullgöra sin VFU-kurs. Om detta ändå sker ska dagarna fullgöras vid annat tillfälle.

  De dagar eller tillfällen då den studerande i samråd med handledare självständigt undervisar är en del i utbildningen och ska inte räknas som vikariat.

  Fäll ihop
 • Sekretess och tystnadsplikt

  Under VFU- perioden kommer studenten i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) uppgift är att tillgodose detta skydd.

  Det åligger studenten att upprätthålla sekretessen och tystnadsplikten vilket innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen.

  På vissa enheter kan studenten få underteckna en blankett, där denne försäkrar att följa sekretessen och tystnadsplikten. Det är studentens ansvar att ta reda på vilka rutiner som finns rörande sekretess och tystnadsplikt vid den enhet där VFU genomförs.

  Fäll ihop
 • Rutiner vid problem

  Om studenten får problem under sin VFU ska denne, om möjligt, i första hand ta upp frågan med sin VFU-handledare och söka en lösning. Om detta inte är möjligt kontaktar studenten den VFU-samordnare i kommunen som ansvarar för placeringen. Studenten kontaktar även ansvarig universitetslärare för kännedom.

  VFU- samordnare hanterar vid behov byte av VFU-placering för student då information om problem kommit under eller efter avslutad VFU.  

  Lista över VFU-samordnare i kommunerna

  Om VFU-handledaren är tveksam till studentens prestation under VFU-kursen ska ansvarig universitetslärare kontaktas så snart som möjligt.

  Kontaktuppgifter till kursansvariga

  Fäll ihop
 • Hantering av avbruten VFU

  En VFU-kurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieavbrott, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att barns/elevers säkerhet, integritet eller föräldrars förtroende för verksamheten riskeras. Ibland kan en VFU-placering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på VFU-platsen.

  Om studenten placerats men av någon anledning inte påbörjar VFU:n, informerar ansvarig VFU-samordnare berörd handledare.

  Om studenten inte slutför en påbörjad VFU-kurs, måste denne meddela handledaren, kursansvarig lärare och VFU-samordnare på Lärarhögskolans kansli snarast möjligt. Lärarhögskolan ansvarar i sin tur för att meddela samordnare i berörd kommun.

  Behöver studenten stöd i att lägga upp sina fortsatta studier ska studievägledare kontaktas.

  Studieuppehåll och studieavbrott ska du anmäla med en blankett. Läs mer och hämta blankett.

  Kontaktuppgifter till studievägledare och VFU-handläggare hittar du på ditt programs hemsida

  Kursansvariga lärare

  Fäll ihop
 • VFU-besök med trepartssamtal

  I de flesta VFU-kurser får studenten besök av universitetslärare som närvarar när denne genomför ett eller flera undervisningstillfällen. I anslutning till besöket genomförs ett trepartssamtal. Vid detta samtal medverkar student, VFU-handledare och universitetslärare. Det övergripande syftet med samtalen är att studenten själv ska värdera sin VFU och professionsutveckling.

  Som förberedelse inför trepartssamtalet ska VFU-handledaren och studenten tillsammans reflektera över dennes utveckling, med fokus på områden i bedömningsunderlaget och genomförd VFU under aktuell period. Reflektionerna skrivs in i bedömningsunderlaget av VFU-handledare och belyses vid trepartssamtalet. Studenten ska här också relatera till tidigare studier i utbildningen. Även planering och genomförande av undervisning utgör underlag för diskussioner vid trepartssamtal.

  De återkommande trepartssamtalen ska medverka till att skapa kontinuitet och progression i studentens professionsutveckling, men det är inte säkert att det alltid är samma besökande lärare som deltar och även handledaren kan vara en annan person. Målsättningen är dock att skapa förutsättningar som säkerställer progression i studentens utveckling.

  Innehåll och struktur för trepartssamtal hittar du i det bedömningsunderlag som är aktuellt för din kurs, längst bak i dokumentet.  Du hittar underlagen här.

  Fäll ihop
 • Allergier

  Det är inte tillåtet att på VFU: n ta med sig jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön, eftersom det är de råvaror som Livsmedelsverket anger att vi ska undvika i förskola/skola.

  Fäll ihop

Övrigt regelverk

 • Bedömning och examination

  Bedömning av VFU sker mot de förväntade studieresultaten och utifrån det underlag som anges i kursplanen. Betyg sätts enligt den skala som är angiven i kursplanen.

  Handledarens uppgift är inte att sätta betyg, men denne lämnar ett omdöme i form av Bedömningsunderlaget. Detta är en av de delar som ligger till grund för kursbetyget.

  Det är universitetslärare som beslutar om studentens betyg på VFU-kursen då samtliga teoretiska och praktiska moment/delar är avslutade. Det är också universitetslärare som beslutar om VFU-perioden ska göras om helt eller delvis.

  Rektor vid Umeå universitet har fastställt regler och riktlinjer för betyg och examination:

  Regler och riktlinjer för betyg och examination på grund och avancerad nivå

  Fäll ihop
 • Bedömningsunderlaget

  VFU-handledare ansvarar för att bidra med ett ifyllt Bedömningsunderlag som utgår från kursens förväntade studieresultat - FSR, vilket utgör ett stöd för universitetslärarens examination. I detta dokumenterar VFU-handledaren även antalet undervisningstillfällen som studenten planerat och genomfört, samt frånvaro.

  Bedömningsunderlaget bör användas:     

  • inför mottagande av lärarstudent,   
  • för samtal mellan VFU-handledare och lärarstudent (formativ bedömning),
  • inför och under trepartssamtal (formativ bedömning) och
  • som underlag för bedömning efter avslutad VFU (summativ bedömning).
  Fäll ihop
 • Underkännande vid VFU och praktik

  Handläggningsordning fastställd vid FBM 2021-05-10

  Hanteringsordning vid underkännande av student i kurser gällande verksamhetsförlagd utbildning och praktik i förskole-/skolverksamhet.

  • Inom lärarutbildningarna används begreppet verksamhetsförlagd utbildning (VFU) medan Studie- och yrkesvägledarprogrammet använder begreppet praktik. I fortsättningen av detta dokument inbegriper begreppet VFU även sådant som benämns praktik.
  • Nedan hanteringsordning gäller enbart sådan examination som kräver att du genomför VFU i en skola, förskola eller annat praktikställe.
  • Antalet examinationstillfällen för verksamhetsförlagda delar är begränsat till två för enskild VFU-kurs är reglerat i kursplanen enligt beslut FS 3.1.1-2643-20. Ett tredje tillfälle kan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl.
  • För eventuella övriga examinerande inslag i kursen ex. rapport/inlämningsuppgifter eller seminarier gäller inte motsvarande begränsningar av antalet examinationstillfällen.

  VFU-tillfälle 1

  1. När du för första gången erhållit underkänt betyg på de verksamhetsförlagda delarna av en VFU-kurs ska examinator och/eller kursansvarig lärare på institutionen genomföra ett uppföljande samtal med dig. Samtalet ska dokumenteras skriftligt och framför allt fokusera på vilka kursmål som du inte uppnått samt vad och på vilket sätt du behöver träna för att uppnå godkänt resultat. 
  2. Dokumentationen undertecknas av examinator och/eller kursansvarig och du får en kopia av dokumentet. Dokumentet arkiveras vid kursansvarig institution.
  3. Tänk på att Lärarhögskolans studievägledning alltid finns som stöd för dig!

  VFU-tillfälle 2

  1. Beställning av VFU-tillfälle 2 får inte ske innan du haft en uppföljning med examinator, se punkt 1 ovan. Inom vissa utbildningar ordnar du själv din VFU-placering men även här ska uppföljning vara genomförd
  2. Om du för andra gången erhåller underkänt betyg på de verksamhetsförlagda delarna på samma VFU-kurs ska examinator och/eller kursansvarig lärare på institutionen genomföra ett ytterligare uppföljande samtal med dig. Samtalet, som ska dokumenteras skriftligt, ska fokusera på vilka kursmål som du inte uppnått.
  3. Dokumentationen undertecknas av examinator och/eller kursansvarig och du får en kopia av dokumentet. Dokumentationen från det uppföljande samtalet ska arkiveras vid institutionen. Examinator och/eller kursansvarig ska också informera dig om möjligheten att ansöka om ett tredje examinationstillfälle och processen för detta. Tänk på att Lärarhögskolans studievägledning alltid finns som stöd för dig!

  Ansökan om ett tredje VFU-tillfälle

  1. Observera att det är du som student som ansöker om ett tredje examinationstillfälle. Detta sker på en särskild blankett som finns tillgänglig genom Lärarhögskolans studievägledare. Tänk på att du i ansökan ska skicka med kopior på dokumentation från uppföljning mellan dig och examinator efter respektive underkänt kurstillfälle samt övrig dokumentation av relevans för ärendet (exempelvis sjukintyg).
  2. Ifylld ansökan skickar du till ansvarig utbildningsledare vid Lärarhögskolan.

  VFU-tillfälle 3 – efter ansökan inkommit

  1. Efter att din ansökan inkommit till Lärarhögskolans kansli kommer du att kallas till möte för att diskutera din ansökan och dina skäl för ett positivt beslut om ett eventuellt VFU-tillfälle 3.
   I mötet deltar du som ansökande student, examinator/kursansvarig lärare och ansvarig utbildningsledare. Du får ta med ytterligare en person t.ex. representant för Studentkåren, om du önskar. Vid behov kan även studievägledare och VFU-samordnare delta i mötet.

  Skäl för ett positivt beslut om ett eventuellt VFU-tillfälle 3 kan utgöras av t ex att:

  • Du har blivit felaktigt behandlad.
  • Du har på grund av omständigheter som står utanför din egen kontroll inte haft förutsättningar att genomföra sin VFU med godkänt resultat.
  1. Efter mötet fattas beslut om det finns särskilda skäl för att du ska beviljas ett eventuellt VFU-tillfälle 3 vid föreståndarens beslutsmöte.
  2. Beslut från föreståndarens beslutsmöte meddelas till dig via ansvarig utbildningsledare.
  3. Om du får ett positivt föreståndarbeslut bokar Lärarhögskolans kansli en VFU-placering. Inom de utbildningar som medger att studenten ordnar egen VFU-placering, ges studenten möjlighet att ombesörja detta.   

  Ett VFU-tillfälle 4 kan inte beviljas.

   

  Fäll ihop
 • VFU-rapport

  I många VFU-kurser utgör också en VFU-rapport underlag för kursbetyget. I denna ska studenten oftast beskriva vad denne gjort och motivera sina val utifrån styrdokument och relevant forskning/kurslitteratur. En vanlig uppgift är också att studenten ska reflektera kring sina styrkor och svagheter när det gäller till exempel ämneskunskaper och didaktiska kunskaper och förmågor.

  Fäll ihop
 • VFU inom ramen för anställning vid skola

  Yrkeslärar-,  VAL - och KPU-studenter med anställning vid skola har i vissa fall rätt att genomföra sin VFU på den arbetsplats där man är verksam. Detta kan ske under förutsättning att skolans rektor eller pedagogisk samordnare garanterar handledning av behörig lärare. Information om detta ges i anslutning till de kurser som har VFU.

  I dessa fall finns en blankett som studenten ansvarar för att fylla i och som även ska undertecknas av rektor och handledare.

  Blankett: Överenskommelse om VFU-placering 2022

  Blankett: Överenskommelse om VFU-placering 2023

  Fäll ihop
 • Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet

  Studenter kan ansöka om tillgodoräknande om de har yrkeserfarenhet i relevant verksamhet i det ämne de är antagna till i vissa program. Mer information om detta i länken nedan.

  Blankett och information angående tillgodoräknande

  Fäll ihop
 • Rese – och boendeersättning

  Studenter kan ansöka om ersättning för resor och dubbelt boende under VFU. Det är viktigt att studenten tar reda på vilka regler som gäller inför VFU-perioden för att kunna få ansökan beviljad.

  Mer information om rese- och boendeersättning

  Umeå universitets regelverk

  Fäll ihop
 • Försäkringar

  Studenter vid ett svenskt universitet eller högskola är försäkrade under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för studenter.

  Läs mer om Kammarkollegiets försäkring

  Fäll ihop
 • Fältstudier

  Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där den lärarstuderande genomfört VFU, efter överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier och insamling av data för självständiga arbeten. Observera att studenten även vid dessa besök ska uppvisa registerutdrag.

  Fäll ihop
Senast uppdaterad: 2022-03-31