"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VFU-handbok för lärarstudenter

Aktuella VFU-kurser

Här hittar du kurser som har VFU den här terminen. Där finns också uppgifter om kursansvariga och olika kursrelaterade dokument.

Inledande information

Om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen är den del av lärarutbildningen som är förlagd till en förskola eller skola. Den utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet.

Utbildningen innehåller sammanlagt 30 hp VFU och du som student har VFU under två till fem perioder, beroende på vilket program du är antagen till och hur din studiegång ser ut. Du kommer genom utbildningen att under handledning successivt att få ta ett allt större ansvar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att du i slutet av utbildningen ska kunna ta ett självständigt ansvar.

Den verksamhetsförlagd utbildningen regleras i Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare samt i lokala regelverk och styrdokument såsom kursplanerna för respektive VFU-kurs.

Det finns också avtal mellan Lärarhögskolan och kommunerna som Lärarhögskolan samverkar med. Dessa avtal tydliggör bland annat vilka åtaganden kommunerna respektive universitetet har när det gäller den verksamhetsförlagd utbildningen.

VFU-avtalet

För att få göra VFU krävs…

För att få göra VFU krävs

 • att du har ansökt till kursen via antagning.se senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen, och att du sedan även har tackat ja till kursen och registrerat dig på den. Logga in på antagning.se
 • att du har kontrollerat att VFU-kursen ligger på rätt termin i din studiegång i Studieplansverktyget/Valwebben senast den 1 januari inför kommande läsår. Om du är osäker eller ser att en kurs saknas vänder du dig till studievägledaren på Kansliet för Lärarhögskolan 
 • Logga in i studieplansverktyget/Valwebben som student
 • att du uppfyller förkunskapskraven för VFU-kursen senast vid kursstart, se resp kursplan.
 • att du i god tid innan VFUn har begärt utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Du ska vara beredd att senast första dagen på VFUn visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för skolans rektor/den rektor utser. Utdraget är giltigt i ett år. Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Öppna gärna kuvertet och kontrollera att utdraget innehåller rätt uppgifter innan det du lämnar det till ansvarig. Ansvarig på skolan kan spara en kopia och du tar hand om originalet då du kan komma att behöva det för uppvisande vid senare tillfällen under året. Kontroll av registerutdrag från belastningsregistret regleras i Skollagen och i Lag om registerkontroll och avser personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Kontrollen omfattar även lärarstuderande inom förskoleverksamhet, skola eller fritidshem, både under VFU men även när de anlitas eller tas emot i verksamheten t.ex. vid fältstudier. Den görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som finns inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
  Ansökningsblankett på Polisens webbplats 

VFU-placering för campusstudenter

Kanliet för Lärarhögskolan ordnar och fördelar VFU-platser tillsammans med VFU-samordnarna som finns inom respektive kommun som Lärarhögskolan har avtal med.

Du får räkna med att pendla eller bo på annan ort under VFUn. Om du har särskilda skäl kan du ansöka om att få förtur för att få göra VFUn på en viss ort (se flik om förtur).

Många av kommunerna inom avtalsområdet är behjälpliga med att ordna billigt boende. En del kommuner subventionerar också boendet, vilket tillsammans med den ersättning du kan ansöka från Lärarhögskolan, innebär att du i praktiken bor gratis eller till en billig penning. Somliga kommuner erbjuder även t ex fritidsaktiviteter mm. Ta gärna kontakt med VFU-samordnaren inom den kommun du ska göra VFU i för att få mer information. Du har som sagt också möjlighet att ansöka om rese- och/eller boendeersättning (se flik nedan).

Om du har boende på annan ort får du gärna meddela detta till utbildningssamordnaren för VFU via mail senast den 15 april inför VFU på höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen.

Du som student får tyvärr inte ordna en egen VFU-plats och om du tackar nej till en erbjuden plats innebär det i praktiken att du inte kan genomföra VFUn och får ansöka om att gå kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Du kommer att kallas till ett informationstillfälle i god tid innan varje VFU-period, då du får utförlig information om hur VFU-placeringarna går till och vad som är viktigt för dig som student att tänka på. Det är därför viktigt att du prioriterar att delta vid dessa tillfällen.

VFU-samordnare

Inom respektive kommun inom avtalsområdet finns en eller flera VFU-samordnare. Deras uppdrag är bland annat att fördela handledare till er studenter på förskolorna och skolorna inom kommunen. Du kan vända dig till VFU-samordnaren om du t ex vill ha tips på boende eller om du behöver prata med någon om det har hänt något på VFUn.

Länk till samordnarnas kontaktuppgifter 

VFU-placering för distansstudenter

Du som bor utanför avtalsområdet och som läser på distans har möjlighet att göra VFU på din hemort. Då kontaktar du själv rektor på den skola där du önskar göra VFU och diskuterar möjligheten med hen. Förutsättningarna för att genomföra VFU på din hemort är att mottagande skolenhet försäkrar att:

 • Du som student tilldelas en handledare för hela perioden
 • Handledaren är legitimerad lärare i rätt ämne och i rätt verksamhetsområde
 • Handledaren får förutsättningar att genomföra sitt uppdrag
 • Handledaren åtar sig att delta i ett VFU-besök och trepartssamtal samt bidrar med ett ifyllt bedömningsunderlag efter avslutad VFU-period.

När du får ett positivt svar från skolan om placering meddelar du detta till utbildningssamordnaren på Kansliet för Lärarhögskolan. När uppgifterna har inkommit tar Kansliet för Lärarhögskolan formell kontakt med aktuell skola och ordnar med överenskommelse mm.

Du ombeds skicka uppgifterna till utbildningssamordnaren så tidigt som möjligt inför den kommande VFUn. Du kommer att få mer information om detta av utbildningssamordnaren vid informationstillfället terminen innan den aktuella VFUn.

För dig som har din bostadsort inom avtalsområdet gäller samma anvisningar som för campusstudenter – se fliken ovan.

Du kommer att kallas till ett informationstillfälle i god tid innan varje VFU-period, då du får utförlig information om hur VFU-placeringar går till och vad som är viktigt för dig som student att tänka på. Det är därför viktigt att du prioriterar att delta vid dessa tillfällen

Rese – och boendeersättning

Du kan ansöka om ersättning för resor och dubbelt boende under VFU. Det är viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller inför VFU-perioden för att kunna få ansökan beviljad.

Mer information om rese- och boendeersättning

Försäkringar

Du som läser vid ett svenskt universitet eller högskola är försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för er studenter.

Läs mer om Kammarkollegiets försäkring

Kansliet för Lärarhögskolan

Kansliet för Lärarhögskolan finns stödfunktioner till lärarutbildningen och som student kan du vid behov bland annat ta kontakt med studievägledare och utbildningssamordnare för VFU.

Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet

Om du har yrkeserfarenhet i relevant verksamhetsområde och i rätt ämne/ämnen som examen ska innehålla kan du ansöka om tillgodoräknande.

Blankett och informationangående tillgodoräknande

Utbytesstudier

Läs mer om dina möjligheter att göra VFU utomlands. 

VFU i egen tjänst (gäller endast de kompletterande lärarutbildningarna KPU, VAL, ULV och YRK)

Om du läser KPU, VAL, ULV eller på YRK och har en anställning inom rätt verksamhetsområde och i rätt ämne/-n som examen ska innehålla har du möjlighet att ansöka om att få göra VFU i egen tjänst. Detta kan ske under förutsättning att skolans rektor eller motsvarande garanterar handledning av behörig lärare. Rektor ska även intyga att du har minst 2 års tjänstgöring omfattande minst 50 % (gäller KPU) eller minst 75% (gäller övriga utbildningar). Ansökan ska ha inkommit till utbildningssamordnaren för VFU senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. Information om detta ges i anslutning till de kurser som har VFU.

Länk till blankettsidan

Inför VFU

Utdrag ur brottsregistret

Du ska i god tid innan VFUn ha begärt utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Du ska vara beredd att senast första dagen på VFUn visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för skolans rektor/den rektor utser. Utdraget är giltigt i ett år. Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna det i ett oöppnat kuvert. Öppna gärna kuvertet och kontrollera att utdraget innehåller rätt uppgifter innan det du lämnar det till ansvarig. Ansvarig på skolan kan spara en kopia och du tar hand om originalet då du kan komma att behöva det för uppvisande vid senare tillfällen under året.

Maila till oss om eventuellt boende (gäller dig som bor inom avtalsområdet)
Om du har boende på annan ort får du gärna meddela detta till utbildningssamordnaren för VFU via mail senast den 15 april inför VFU på höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen.

Ansök om förtur till VFU-placering (gäller dig som bor inom avtalsområdet)

Du kan ansöka om förtur till VFU-placering om du omfattas av någon av de förtursregler som gäller vid Umeå universitet. Om ansökan beviljas har du förtur att genomföra din VFU på den ort som du har ansökt till under förutsättning att plats går att ordna. Förtursreglerna står i prioriteringsordning på blanketten och ansökan om förtur görs inför varje ny VFU- period. Observera att intyg måste bifogas.

Sista dag att ansöka om förtur är:

VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 april
VFU på vårterminen, ansök om förtur senast 15 oktober

Blanketter inlämnade senare än dessa datum kommer inte att tas hänsyn till om inte akut situation uppstår.

Du kan lämna in ansöka inklusive intyg för vidare befordran till Infocenter, Universum eller skicka ansökan per vanlig post till denna adress:

Förtur VFU [Skriv även vilket program det gäller här]
Kansliet för Lärarhögskolan
Umeå Universitet
901 87 Umeå

Ansökningsblankett för om förtur till en viss kommun 

Ta reda på din VFU-placering

I Studieplansverktyget/Valwebben kan du se din studiegång och VFU-placering.

I Studieplansverktyget/Valwebben finns bland annat kursnamn, kurskod, uppgifter om VFU-period, antal VFU-dagar, namn på skola/förskola och kontaktuppgifter till VFU-handledare.

Målsättningen är att du ska få veta din placering i så god tid som möjligt, minst två veckor innan VFUns början om VFU-placeringen kräver pendling och minst fyra veckor innan om placeringen kräver boende på annan ort.

Logga in i studieplansverktyget/Valwebben 

Kontakta VFU-handledaren

När du har fått besked om din VFU-placering ansvarar du för att kontakta VFU- handledaren. Du kan med fördel också besöka förskolans/skolans websida för mer information om verksamheten.

Ta del av obligatoriska dokument

Du förväntas ha kännedom om den kursplan som är aktuell för VFU-kursen. I kursplanen anges bland annat kursens förväntade studieresultat (FSR), det vill säga vad du ska kunna efter avslutad kurs och beskriver därigenom nivån för godkänd prestation samt förkunskapskraven för att få påbörja kursen. Det är viktigt att du försäkrar dig om att du uppfyller förkunskapskraven senast vid kursstart.

Du bör även ta del av det bedömningsunderlag som finns för kursen. I det dokumentet finns även information om trepartssamtal.

Dokument för aktuella VFU-kurser och kursplaner

Under VFU

Plan för VFU-perioden

Du och VFU-handledaren gör tillsammans upp en plan för VFU- perioden. Här ingår tider för deltagande i barngrupp/klass samt ansvar för genomförande av undervisning och tid för förberedelser, utvärdering och uppföljning. Den ska också ge utrymme för auskultation i verksamheten.

Planen ska även ange tid för dig att genomföra dina VFU-uppgifter samt tillfällen för handledare och dig att träffas för handledningssamtal. Det gäller även åtaganden som handledaren har och som du som student ska följa. Det innefattar olika träffar med hela personalgruppen eller arbetslaget och i förkommande fall utvecklingssamtal, föräldramöte, elevvårdskonferens, kompetensutveckling, seminarier mm.

Lämpligt är att göra en långsiktig övergripande VFU- plan för periodens alla veckor och sedan kontinuerligt planera veckovis.

Heltidsstudier under VFU

Om du går en heltidsutbildning genomförs VFUn på heltid. Den omfattar 40 timmar i veckan och där ingår även tid för de uppgifter som är kopplade till VFU- kursen.

Du följer handledarens/ handledarnas hela arbetsvecka och medverkar i dennes samtliga arbetsuppgifter. Detta innebär bland annat deltagande vid undervisning och planering samt även vid exempelvis arbetslagsträffar, konferenser, planeringsmöten och utvecklingssamtal mm.

Förutom att planera och genomföra din undervisning ska du även auskultera under VFU- perioderna. Det betyder att du följer din handledare eller andra pedagoger i deras verksamhet och i deras uppdrag och att du aktivt observerar och reflekterar kring det du har iakttagit.

Om VFU-handledaren arbetar deltid ska du ändå delta på heltid. Du kommer då att tilldelas en annan handledare under den tid då den ordinarie handledaren är frånvarande.

Handledning av dig som student

Under VFU-perioden kommer du att kontinuerligt samtala med din handledare och reflektera kring hur du tillämpar dina teoretiska kunskaper och ditt ledarskap i den praktisk verksamheten. Dessa handledningstillfällen kan vara kortare samtal men de ska även vara längre inplanerade och väl förberedda träffar för att ge möjlighet till fördjupad handledning.

Under handledningssamtalen mellan VFU-handledare och dig som student ska ni använda er av bedömningsunderlaget som utgångspunkt. Det är viktigt att ni fokuserar på dina styrkor men också på vad du behöver vidareutveckla. Samtalen bör formas utifrån ett formativt och stödjande syfte.

Du och VFU-handledaren kommer överens om hur innehållet i era samtal ska dokumenteras.

VFU-handledaren dokumenterar antalet undervisningstillfällen och skriver in detta i bedömningsunderlaget.

Bedömningsunderlag för kurser som har VFU

VFU-besök med trepartssamtal

Du ansvarar för att i samverkan med universitetslärare och VFU-handledare komma överens om lämplig tid för besök och trepartssamtal. Detta sker så snart det är klart vilka undervisningstillfällen du ska ansvara för.

I de flesta VFU-kurser får du som student besök av universitetslärare som närvarar när du genomför ett eller flera undervisningstillfällen. I anslutning till besöket genomförs ett trepartssamtal. Vid detta samtal medverkar du som student, VFU-handledare och universitetslärare. Det övergripande syftet med samtalen är att du själv ska värdera sin VFU- och professionsutveckling.

Som förberedelse inför trepartssamtalet ska du och VFU-handledaren tillsammans reflektera över din utveckling, med fokus på områden i bedömningsunderlaget och genomförd VFU under aktuell period. Reflektionerna skrivs in i bedömningsunderlaget av VFU-handledaren och belyses vid trepartssamtalet. Du ska här också relatera till dina tidigare studier i utbildningen.

De återkommande trepartssamtalen genom utbildningen ska medverka till att skapa kontinuitet och progression i din professionsutveckling, men det är inte säkert att det är samma besökande lärare som deltar i alla VFU-perioder och även handledaren kan vara en annan person. Målsättningen är dock att skapa förutsättningar som säkerställer progression i din utveckling till förskollärare/lärare.

Innehåll och struktur för trepartssamtal hittar du i det bedömningsunderlag som är aktuellt för din kurs, längst bak i dokumentet. Du hittar underlagen här.

Närvaro och frånvaro vid VFU

Om du blir sjuk eller av andra skäl är frånvarande under din VFU ska tiden som du har varit borta tas igen. VFU-handledaren gör en individuell bedömning av hur 1-2 dagars sjukfrånvaro ska tas igen. Vid tre eller fler dagars frånvaro ska kursansvarig eller besökande lärare kontaktas och hen beslutar om komplettering.

Om VFU-handledaren blir sjuk eller av annan anledning är frånvarande ska ersättare finnas på förskolan/skolan. För denna eventuella händelse ska beredskap finnas.

Vikariat

VFU-kurser kräver obligatorisk närvaro och därför är det inte möjligt för dig att vikariera och samtidigt fullgöra din VFU-kurs. Om detta ändå sker ska dagarna fullgöras vid annat tillfälle.

De dagar eller tillfällen då du i samråd med handledare självständigt undervisar är en del i utbildningen och ska inte räknas som vikariat.

Sekretess och tystnadsplikt

Under VFU- perioden kommer du att komma i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) uppgift är att tillgodose detta skydd.

Det åligger dig som student att upprätthålla sekretessen och tystnadsplikten, vilket innebär ett förbud att röja uppgifter och är en inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen.

På vissa enheter kan du få underteckna en blankett, där du försäkrar att följa sekretessen och tystnadsplikten. Det är ditt ansvar att ta reda på vilka rutiner som finns rörande sekretess och tystnadsplikt vid den enhet där du genomför din VFU.

Allergier

Det är inte tillåtet att på VFUn ta med sig jordnötter, nötter, mandel och sesamfrön, eftersom det är de råvaror som Livsmedelsverket anger att vi ska undvika i förskola/skola.

Rutiner vid problem

Om du upplever att det uppkommer problem under din VFU ska du, om möjligt, i första hand ta upp frågan med din VFU-handledare och söka en lösning. Om detta inte är möjligt kontaktar du kursansvarig för råd och stöd. VFU-samordnare i kommunen som ansvarar för placeringen behöver också kontaktas (se fliken VFU-samordnare för kontaktuppgifter) alternativt utbildningssamordnaren för VFU om du gör din VFU utanför avtalsområdet.

VFU-samordnaren/utbildningssamordnaren för VFU hanterar vid behov byte av VFU-placering då information om problem kommit under VFU.

Om VFU-handledaren är tveksam till din prestation under VFU-kursen ska handledaren kontakta ansvarig universitetslärare så snart som möjligt. Detta för att både du och handledaren ska få det stöd som kan behövas.

Hantering av avbruten VFU

En VFU-kurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieavbrott, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att barns/elevers säkerhet, integritet eller föräldrars förtroende för verksamheten riskeras. Ibland kan en VFU-placering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på VFU-platsen.

Om du av någon anledning inte slutför en påbörjad VFU-kurs, ska du meddela detta till handledaren, kursansvarig lärare och utbildningssamordnare för VFU på Kansliet för Lärarhögskolan snarast möjligt. Lärarhögskolan ansvarar i sin tur för att meddela VFU-samordnaren i berörd kommun.

Ta även kontakt med studievägledare för att få hjälp med att lägga upp dina fortsatta studier.

Studieuppehåll och studieavbrott ska du anmäla med en blankett. Läs mer och hämta blankett.

Kontaktuppgifter till studievägledare och VFU-handläggare hittar du på ditt programs hemsida 

Kursansvariga lärare

Efter VFU

Bedömning och examination

Bedömning av VFU sker mot de förväntade studieresultaten och utifrån det underlag som anges i kursplanen. Betyg sätts enligt den skala som är angiven i kursplanen.

Handledarens uppgift är inte att sätta betyg, men denne lämnar ett omdöme i form av bedömningsunderlaget. Detta är en av de delar som ligger till grund för kursbetyget.

Det är universitetslärare som beslutar om studentens betyg på VFU-kursen då samtliga teoretiska och praktiska moment/delar är avslutade. Det är också universitetslärare som beslutar om VFU-perioden ska göras om helt eller delvis.

Rektor vid Umeå universitet har fastställt regler och riktlinjer för betyg och examination:

Regler och riktlinjer för betyg och examination på grund och avancerad nivå

Bedömningsunderlaget

VFU-handledare ansvarar för att bidra med ett ifyllt bedömningsunderlag som utgår från kursens förväntade studieresultat - FSR, vilket utgör ett stöd för universitetslärarens examination. I detta dokumenterar VFU-handledaren även antalet undervisningstillfällen som du som student har planerat och genomfört, samt eventuell frånvaro.

Bedömningsunderlaget bör användas:

 • inför mottagande av lärarstudent,
 • för samtal mellan VFU-handledare och lärarstudent (formativ bedömning),
 • inför och under trepartssamtal (formativ bedömning) och
  som underlag för bedömning efter avslutad VFU (summativ bedömning).

Underkännande vid av VFU

Examinationen av VFU begränsas vanligtvis till två tillfällen, se vidare i respektive kursplan. Ta gärna kontakt med kursansvarig/examinator för mer information.

VFU-rapport

I många VFU-kurser utgör också en VFU-rapport underlag för kursbetyget. I denna ska du oftast beskriva vad du har gjort och motivera dina val utifrån styrdokument och relevant forskning/kurslitteratur. En vanlig uppgift är också att reflektera kring dina egna styrkor och svagheter när det gäller till exempel ämneskunskaper och didaktiska kunskaper, färdigheter och förmågor.

Fältstudier

Skolhuvudmannen ansvarar för att verksamheten där du har genomfört VFU, efter överenskommelse, ska vara tillgänglig i samband med exempelvis ämnesdidaktiska studier och insamling av data för självständiga arbeten. Observera att du även vid dessa besök ska uppvisa utdrag ur brottsregistret.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-24