"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöövervakning

Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en viktig aktör inom den svenska miljöövervakningen. I vår verksamhet ingår bland annat utformning av program, provtagning, miljöanalys samt kvalitetssäkring av resultat.

Pågående uppdrag

Fria vattenmassan

Provtagning för delprogram Fria vattenmassan inom den nationella miljöövervakningen.

Makrofauna mjukbotten

Provtagning för delprogram Makrofauna mjukbotten inom den nationella miljöövervakningen.

Vegetationsklädda bottnar

Övervakning av bottenvegetation inom den nationella miljöövervakningen.

Kustfiskpopulationer

Provfiske på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län och SLU.

Utformning av övervakningsprogram

Att utföra miljöövervakning är kostsamt, och det krävs noggrann planering för att analyserna ska ge resultat. Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) finns lång erfarenhet av att utforma provtagningsprogram, och vi tar gärna på oss uppdrag för statliga myndighet och lärosäten.

UMF deltar i projekt för att utveckla kostnadseffektiva provtagningsprogram med definierad vetenskaplig kvalitet. Det innefattar att föreslå vad som ska mätas, hur ofta och med vilken rumslig spridning, allt för att resultatet ska ge en bild av ekosystemets funktion och för att man ska kunna upptäcka förändringar i tid och rum.

UMF deltar även i projekt som har till syfte att utveckla bedömningsgrunder för kust och hav. Bedömningsgrunder är ett klassificeringssystem med vilket man ska kunna bedöma om uppmätta värden är låga eller höga jämfört med ursprungliga eller för området normala nivåer.

Provtagning och analys

För att kunna beskriva miljötillståndet i havet krävs att man tar prover och analyserar dessa. Provtagningarna måste pågå under många år för att man ska ha möjlighet att upptäcka när en förändring sker. Umeå marina forskningscentrum (UMF) har arbetat med provtagningar och analyser sedan 1980-talet.

 UMF utför provtagningar av och mätningar i vatten, sedimenterande material, bottensediment och organismer. Uppdragsgivare är bland annat Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna längs Bottniska vikens kust, Vattenmyndigheter, SMHI och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mätningar och provtagningar görs med standardiserade metoder och dokumenterad spårbarhet. Det gör att man i efterhand kan reda ut vad som är pålitliga siffror, och reda ut och rätta till om något blivit fel. Vi skapar på så sätt långa tidsserier av mätdata med god jämförbarhet såväl i tiden som med andra laboratorier. Verksamheten är ackrediterad av Swedac.

Databaser och kvalitetssäkring

Mätdata kvalitetskontrolleras enligt fastställda rutiner i Umeå marina forskningscentrums ackrediteringssystem innan det läggs in i centrets databaser.

Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) nyttjas främst två databaser för lagring av data; den webbaserade databasen dBotnia för lagring av data från vattenprovtagning och Beda, en databas för lagring av data från provtagningen av bottenfauna. Data levereras kvalitetssäkrade till nationella datavärdar.

Läs mer om databasen dBotnia

 

Vetenskaplig utvärdering

Data från provtagningar ska kunna användas vidare för att upptäcka förändringar i havsmiljön, och för att kunna utarbeta effektiva åtgärder mot miljöproblem. Resultaten används för att visa hur väl Sverige uppnår de beslutade miljökvalitetsmålen. Utvärderingsarbetet sker i nära samarbete med pågående forskning.

Data som samlats in och kvalitetssäkrats används för att bedöma miljötillståndet. Man gör även analyser över tid och rum, för att upptäcka och beskriva förändringar. Vi arbetar på olika rumsliga skalor, från vattenförekomster till större havsområden.

För att identifiera orsaker till förändringar i havsmiljön och föreslå effektiva åtgärder krävs att en rad olika variabler undersöks, såsom förekomst och tillväxt av organismer och halter av näringsämnen och syre. Vid utvärderingsarbetet sammanfogas resultat från flera olika mätprogram, för att en så fullständig bild av tillståndet ska skapas.

Resultaten utgör vetenskapligt underlag för svensk och internationell miljöövervakning.

 

Om våra uppdrag

Våra uppdrag finansieras av svenska myndigheter. Uppdragen omfattar vetenskaplig utformning av övervakningsprogram, provtagning och vetenskaplig utvärdering och rapportering av data. Arbetet resulterar i rapporter om marin miljöstatus och vetenskaplig rådgivning till marina myndigheter.

Kontakta våra experter

Miljöanalytiker

Specialister inom marin kemi, biologi och miljöövervakning.

Taxonomer

Taxonomer specialiserade på marina växtplankton, djurplankton och bottenlevande djur.

Databasen dBotnia

Direkt tillgång till kvalitetssäkrad data från vattenprovtagningar via databasen dBotnia.

Senast uppdaterad: 2024-02-22