"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inledande ingenjörskurs, öppen ingång

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till akademiska studier, träning i grundläggande matematiska färdigheter, träning i flera grundläggande ingenjörsfärdigheter och en första kontakt med de områden inom vilka universitetet ger civilingenjörsutbildning.

Kursen omfattar följande inslag:

Inslaget projekt introducerar grundläggande verktyg för att strukturera, planera och genomföra projekt. Som projektobjekt används själva kursen och dess övriga inslag. I team hjälps man åt att planera och lösa uppgifter, som bland annat består i att ta fram material för att presentera civilingenjörsutbildning. Teamet jobbar även tillsammans för att ta sig an kursens alla inslag med gott resultat. Enskilt jobbar man med personlig planering och reflektion.

Inslaget matematiska färdigheter omfattar komplexa tal, förmåga att handskas med algebraiska uttryck samt lösning av ekvationer och olikheter, trigonometri, grafer och koordinatsystem. Vidare ingår binomialsatsen, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktioner, notation för mängder, summor och produkter samt något om logiska resonemang, bevisföring och induktionsbevis.

I inslaget mätvärdesbehandling införs statistiska verktyg och begrepp såsom medelvärde, stickprovsstandardavvikelse, medelfel, felfortplantningslagen, normalfördelning och t-fördelning samt viktat medelvärde. Momentet innehåller även en introduktion till linjär regressionsanalys – både oviktad och viktad. Begreppen används under de tillämpade övningarna. Vidare ingår planering av mätningar och mätteknik.

I inslaget experimentell problemlösning tillämpas material från momentet mätvärdesbehandling i praktiska sammanhang. Under detta moment får studenten tillfälle att utföra laborationer.

I inslaget skriftlig och muntlig kommunikation introduceras en processorienterad metodik, som ska underlätta och stödja utvecklingen av varje students färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation under hela utbildningstiden. Färdigheterna övas i rapportskrivning och vid muntlig presentation. Här övas också förmågan att analysera och ge återkoppling på muntliga och skriftliga presentationer. I detta avsnitt av kursen bearbetas kunskaper och material, som inhämtats genom studerandeaktiva undervisningsformer i kursens experimentella del samt ur kurslitteratur.

Under kursens gång ges studenten information om de civilingenjörsprogram som erbjuds. I inslaget programträff får studenten tillfälle att besöka alla program för att få en mer detaljerad inblick i dessa programs struktur.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman