"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

T 1:1 - Introduktion till juridiken och civilrätt

Välkommen till juristprogrammet och den första kursen på terminen. Här hittar du viktig information om vad du behöver göra innan kursstart. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här, så hör av dig till oss via kontaktformuläret längst ned på sidan. Välkommen till juristprogrammet, vi ses i höst!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  Kursen startar med registrering och introduktion.

  Tid: Måndagen den 30 augusti. Mot bakgrund av de restriktioner som finns samt de beslut som fattats vid universitet angående höstens undervisning kommer ni att delas in i tre grupper. Grupp 1 har kursstart kl. 9.15,  grupp 2 kl. 10.15 och grupp 3 kl 11.15. Information om gruppindelning kommer att publiceras på kurshemsidan i Canvas (se information längre ned) under vecka 34.

  Plats: Hörsal F, Humanisthuset

  OBS! Har du inte möjlighet att närvara vid introduktionen måste du anmäla det i förväg till studieadministratör Linda Andersson (linda.k.andersson@umu.se, tel 090-786 68 59).

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  Måndag 30 augusti 2021

  Tid: 1: 9.15, 2: 10.15, 3: 11.15

  Plats: Hörsal F, Humanisthuset

  Under vecka 34 kommer en studiehandledning att publiceras på kurshemsidan i Canvas (se information längre ned). Denna ska läsas innan kursstart!

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Kursen sträcker sig från 30 augusti till 1 november 2021.

  Kursen består av tre delar: En introduktion till studier i juridik, civilrätt samt civilprocessrätt. Av dessa delar utgör civilrätt det huvudsakliga momentet i undervisning och examination. Introduktionen till studier i juridik är nödvändig för att ta till sig studier under denna och framtida kurser, men utgör en relativt liten del av undervisningen. Delen i civilprocess avser att öka studenternas förståelse för förhållandet mellan civilrätten och tvistelösningssystemet.

  Genom hela kursen tränas studenterna kontinuerligt i att söka juridiskt material, kritiskt granska det, identifiera och analysera rättsliga problem samt att skriftligt och muntligt redovisa argument för och emot olika lösningar på rättsliga problem.

  Kursens första del syftar till att introducera studier i juridik. Här introduceras studenterna till rätten, rättssystemet och rättssamhället. Grundläggande frågor inom allmän rättslära – dvs. frågor som är gemensamma för olika delar av rätten, t.ex. rättens natur, rättskälleteori och juridisk argumentation – introduceras. Genom undervisning i rättsteknik, som fortgår kontinuerligt under kursen, får studenten insikt om såväl rättskällematerialet och dess användning som informationssökning och utredningsmetodik genom praktisk tillämpning. Genom biblioteksundervisning får studenterna insikt om bibliotekets resurser. Juristrollen introduceras och diskuteras, bl.a. genom kontakter med yrkesverksamma jurister.

  Kursens huvudsakliga rättsområde civilrätt är delvis integrerat med processrätt för att belysa tvistelösningens betydelse för civilrättsliga frågor.

  På civilrättens område, som behandlar regler för och mellan privatpersoner, studeras den förmögenhetsrättsliga systematiken, begreppsbildningen samt allmän avtalsrätt. Bland dessa utgör undervisningen i allmän avtalsrätt den centrala delen i civilrättsundervisningen.

  Inom allmän avtalsrätt, dvs. den del av avtalsrätten som är gemensam för alla typer av avtal, behandlas särskilt frågor om avtals ingående – på egen hand och genom fullmäktig – i form av individuella avtal och standardavtal. Vidare tas avtals innehåll, särskilt avtalstolkning och utfyllning, samt frågor om ändrade förhållanden och ogiltighet upp. Avtalsrättens principer, begrepp, metodfrågor, struktur och innehåll uppmärksammas också.

  Under kursen kommer studenterna även att analysera och diskutera rättsliga frågor utifrån rättvisa och likabehandling, samt tillämpa olika perspektiv på sådana rättsliga frågor.

  Undervisningen i processrätt avser att ge en förståelse för tvistelösningens betydelse för civilrätten. Fokus ligger på statlig och privat civilrättsskipning, förfarandet i tvistemål, samt de processrättsliga ramarna för civilrättsliga tvister. Processrätten fördjupas genom en praktisk övning kopplad till den civilrättsliga undervisningen i form av ett rättegångsspel.

  Tentamen

  I slutet av kursen sker en skriftlig, individuell salstentamen. Ditt betyg grundas enbart på tentamensresultatet, men du måste få godkänt på kursens obligatoriska moment för att kunna tillgodoräkna dig kursen (se kursplanen angående examinationskrav).

  Kurslitteratur

  Vad gäller lagtexten: Det finns tre huvudsakliga lagtextsamlingar – Sveriges Rikes Lag, Norstedts (blå lagboken), Svensk lag, Iustus (gröna lagboken) samt Sveriges Lag, Studentlitteratur (svarta lagboken). Alla tre går bra att använda på kursen, det spelar ingen roll vilken du väljer. Oavsett vilken lagtextsamling du väljer bör du dock ha så aktuell lagbok som möjligt, lagtext är i mångt och mycket en färskvara. Dock så är denna första termin något speciell i detta avseende eftersom ni kommer att läsa ämnen där lagstiftningen inte ändras så snabbt utan rättsutvecklingen sker primärt genom andra rättskällor. Därför är det möjligt att ha en något äldre lagbok första terminen och köpa en ny lagbok i början av 2022 när de nya lagböckerna kommer då aktuell lagtext blir viktigare under de följande terminerna.

  Mer information om litteraturen finns i den studiehandledning som publiceras på Canvas under vecka 34.

  Närvarokrav

  All undervisning som sker i form av seminarier samt rättegångsspelet är obligatorisk. Den obligatoriska undervisningen framgår av schemat. Om du är frånvarande vid ett obligatoriskt moment får du, oavsett orsaken till frånvaron, göra ett omprov i form av en skriftlig inlämningsuppgift eller ett uppsamlingsseminarium. Se mer information om frånvaro och omprov i den studiehandledning som publiceras på Canvas under vecka 34.

  Om undervisning och pedagogik

  Den pedagogiska modell som används vid institutionen är en variant på problembaserat lärande (PBL). Sådan pedagogik lägger stor tonvikt vid studenternas egen aktivitet till skillnad från mer traditionell s.k. katederundervisning, där läraren förmedlar kunskapen till studenterna. Anledningen till varför denna pedagogiska modell lämpar sig särskilt väl för juridik är att juridik kan sägas vara ett hantverk. Det är därför lättare att lära sig genom att arbeta med och tillämpa rätten än genom att lyssna på någon som berättar om rätten. Av erfarenhet vet vi att denna pedagogiska modell gör våra studenter väl förberedda för arbetet som jurist, och många av våra tidigare studenter berättar att de i sina yrken arbetar på samma sätt som de gjorde som studenter.

  Grunden för lärandet i denna modell är självstudier och arbete i basgrupper (mindre grupper om vanligtvis 4-6 studenter). I basgruppen arbetar ni med olika problem som redovisas vid seminarier där 4 basgrupper deltar. Seminarierna leds av en lärare.

  Kursråd och kursutvärdering

  Det är viktigt att både studenters och lärares insatser utvärderas. Kursvärdering sker dels löpande under kursen, dels i slutet. Syftet med den löpande utvärderingen är att kunna fånga upp synpunkter från studenternas sida. Den avslutande utvärderingen görs för att kunna förbättra och behålla det som är bra med utbildningen. Den löpande kursvärderingen sker i form av samtal mellan mig som kursansvarig lärare och era studentrepresentanter (kursråd). Kursrådet består av 6 studenter och utses av er i början av terminen. Kursråd hålls ungefär i mitten av kursen. Vi lärare får därigenom en bild av hur ni studenter uppfattar kursarbetet.

  Den avslutande utvärderingen sker skriftligt via internet. Där kan du som student anonymt framföra dina synpunkter. Den skriftliga utvärderingen sammanställs och kommuniceras med alla studenter.

  Undervisning på Campus samt digitalt

  I enlighet med universitetets och institutionens riktlinjer kommer undervisningen att ske på campus med undantag för de flesta föreläsningar som istället kommer att ges digitalt, i vart fall under den första halvan av kursen. Vissa föreläsningar kommer att vara inspelade och dessa publiceras på kurshemsidan i Canvas. Andra föreläsningar ges live via Zoom. Zoom är en tjänst för digitala möten och ett verktyg för e-lärande och är tillgängligt för alla med ett umu-id (se nedan). Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare, videokonferenssystem eller via zoom-appen på din dator eller mobiltelefon. Det är viktigt att alla till kursstarten har laddat hem Zoom.

  Här hittar du en guide för att ladda hem och installera Zoom på Mac:

  https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-pa-mac-os/

  Här hittar du en guide för att ladda hem och installera Zoom för Windows:

  https://manual.its.umu.se/ladda-hem-och-installera-zoom-for-windows/

  System och IT-tjänster för studenter

  Som student vid Umeå universitet får du tillgång till ett antal system och IT-tjänster. Ett system är studentwebben där du bland annat hittar student-e-posten och får tillgång till registreringar och resultat för dina kurser. Studentwebben kan du nå via https://www.umu.se/student. Ett annat system är lärplattformen Canvas som används under kursen för att bland annat dela ut kursmaterial och lämna in arbetsuppgifter, www.canvas.umu.se. Kurshemsidan i Canvas kommer att öppnas upp måndag den 23 augusti.

  För att få tillgång till tjänsterna som ny student måste du aktivera ditt användarkonto. En guide till detta finns på  https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/. Du som har läst vid Umeå universitet tidigare har redan ett användarkonto och behöver inte aktivera det igen. Om du får problem med att logga in i studentwebben eller stöter på tekniska problem, skicka ett meddelande (ärende) till https://www.servicedesk.its.umu.se/.

  Än en gång, varmt välkommen till juristprogrammet i Umeå och dess första termin!

   

  Lina Sidenhag

  Kursansvarig

   

  Linda Andersson

  Kursadministratör

  Fäll ihop
 • Kontaktuppgifter

  Kursansvarig lärare

  Lina Sidenhag (lina.sidenhag@umu.se, tel 090-786 62 88)

  Mitt tjänsterum finns på juridiska institutionen, femte våningen i Samhällsvetarhuset. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer är universitetets policy att medarbetare i den mån det går ska arbeta hemifrån. Dessutom undervisar jag på andra program och kurser. Detta innebär att jag inte alltid finns på plats men det går alltid att ta kontakt med mig via e-post eller telefon för att boka in ett möte.

  Studie- och utbildningsadministratör

  Linda Andersson (linda.k.andersson@umu.se, 090-786 68 59)

  Studentexpeditionen, som finns i Samhällsvetarhuset på plan 5, är öppen måndag till fredag 09-11.30 (avvikelser kan förekomma). Telefon studentexp: 090-786 61 05.

  Studievägledare

  Stefan Lidberg (stefan.lidberg@umu.se, 090-786 7615, telefontid: må, ons, fre kl 10.00-11.30)

  Amanuens

  Ellen Johansson (ellenjohanssonn@hotmail.se)

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student behöver du ett Umu-id (ditt användarkonto). Ditt Umu-id använder du för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Så här aktiverar jag mitt Umu-id.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att att logga in eller aktivera ditt Umu-id så kontakta IT-supporten Servicedesk där du kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det.

  Ansök om Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Digitala studiestartsföreläsningar 10-13 januari

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala föreläsningar 10-13 januari då vi guidar dig genom studiestarten. Föreläsningarna är ca en timme lång och ges i Zoom. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Under din studietid har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster. Allt för att underlätta studierna och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Office 365 och hur jag installerar det.

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Infocenter hjälper dig med det du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student. Här kan du till exempel få hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare. Infocenter håller till i huset Universum, mitt på Campus Umeå. 

  Hitta till Infocenter på Campus Umeå (Mazemap).

  Infocenter – ger svar, hjälp och vägledning.

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)