"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupade sökmetoder

Systematisk sökning och kedjesökning är två metoder för informationssökning som du till exempel kan använda när du ska hitta tidigare forskning till en litteraturöversikt. I en systematisk sökning går du igenom en sökprocess upprepade gånger. Kedjesökning innebär att du utgår från källor som du redan har för att hitta mer material.

Sök djupare och hitta mer

Du som ska skriva en uppsats eller avhandling kan behöva göra en djupdykning i forskningen kring ditt ämnesområde. För att fånga in litteraturen på ett heltäckande sätt kan du använda dig av fördjupade metoder för informationssökning. På den här sidan beskriver vi sökmetoderna systematisk sökning och kedjesökning.

Sök systematiskt för att kartlägga forskning

I en systematisk sökning följer du flera olika steg i en sökprocess som du sedan upprepar tills du bedömer att du är färdig. Genom att söka på ett sådant strukturerat sätt kan du till exempel kartlägga den forskning som tidigare publicerats inom ditt ämnesområde.

Sökprocessens olika steg

Att söka information är en process där de olika momenten samspelar med varandra. Följ de här stegen för att söka systematiskt.

Utgå från syfte och frågeställning

Utgå från ditt syfte och din frågeställning när du söker. Din frågeställning påverkar sökprocessen - om den är för bred, för smal eller otydlig så kan det vara svårt att hitta material.

Du kan behöva ändra på syfte och frågeställning under tiden du söker efter information. Det är en naturlig del av sökprocessen. 

Välj sökord

Innan du börjar söka behöver du fundera över vilka som är de viktigaste och mest betydelsebärande orden i din frågeställning. De här nyckelorden kommer att utgöra grunden i din sökning. Hitta sedan synonymer till nyckelorden så att du får fler sökord som du kan använda.

Inom de flesta forskningsområden får du bättre träffar om du söker på engelska. Till exempel kan frågeställningen "Hur påverkar valsystemet representationen av kvinnor i Storbritanniens underhus?" leda fram till dessa engelska sökord: 

 • election system, electoral system, voting system
 • Great Britain, United Kingdom, UK
 • representation
 • women, females
 • House of Commons.

För att hitta bra sökord kan du också ta hjälp av en ämnesordlista (tesaurus), något som finns inbyggt i vissa databaser. Med hjälp av ämnesordslistor kan du

 • hitta relevanta termer inom ditt ämne
 • hitta relevanta engelska termer.

Gör din sökning i relevanta databaser

När du kommit fram till dina sökord är det dags att börja söka. Välj ut några databaser eller söktjänster som är relevanta för ditt ämne.

I databaslistan i bibliotekets söktjänst kan du se vilka databaser det finns inom ett visst ämne:

Databaser

Din sökning blir mer effektiv om du använder olika söktekniker, som till exempel att

 • använda AND för att göra din sökning mer begränsad
 • söka bredare med genom att skriva OR mellan synonymer
 • hålla ihop sammansatta begrepp med citattecken
 • använda en asterisk (*) för att få med alla ändelser av ett ord
 • kombinera flera olika sökord och synonymer med hjälp av parenteser (skapa söksträngar).

Exempel på en söksträng: ("election system" OR "electoral system" OR "voting system") AND ("Great Britain" OR "United Kingdom" OR UK) AND representation AND (women* OR female*) AND "House of Commons"

Många databaser och söktjänster har också funktioner för filtrering som kan hjälpa dig att lättare hitta relevant material.

Här kan du läsa mer och se filmer om grundläggande sökteknik:

Grundläggande sökteknik

Dokumentera dina sökningar

Anteckna dina sökningar samtidigt som du söker:

 • vilka databaser du använder
 • vilka sökord du testar
 • hur du kombinerar sökorden
 • vilka filter du använder
 • vilket datum du gjorde sökningen.

Då sparar du tid för dig själv och kan även beskriva för andra hur du har utfört dina sökningar.

Om du gör en litteraturöversikt som examensarbete kan det vara ett krav att du ska kunna visa en utförlig dokumentation över dina sökningar. 

Granska sökresultatet

När du gjort din sökning är det viktigt att du granskar resultatet:

 • Har du fått träffar som är relevanta för din frågeställning?
 • Får du för många eller för få träffar?
 • Vad fungerade bra och mindre bra med din sökning?

Titta närmare på dina träffar och se om du kan identifiera nya nyckelord. Du kan till exempel titta på träffarnas ämnesord, sammanfattning och fulltext.

Tänk även på att bedöma trovärdigheten hos träffarna. I många databaser går det att filtrera ut träffar från vetenskapliga tidskrifter genom funktioner som "peer review". Du måste dock alltid själv bedöma om en källa är vetenskaplig eller inte.

Vetenskapliga publikationer

Källkritik

Spara information om källorna till referenslistan

När du har hittat bra källor som du vill använda i ditt arbete så kan du få stor hjälp av att spara uppgifter till referenslistan på ett systematiskt sätt.

För att underlätta arbetet med referenser kan du använda ett referenshanteringsprogram eller de funktioner som finns i databaser för att skapa färdiga referenser. När du sparar och skapar referenser på detta sätt är det viktigt att alltid kontrollera att all nödvändig information om källan är med och att referensen är korrekt utifrån det referenssystem du använder.

Läs mer om referenser och referenshanteringsprogram här:

Skriva referenser

Program för referenshantering

Justera och repetera tills du är nöjd

Fundera över hur du kan justera sökorden och din sökning för att få så relevanta träffar som möjligt. Informationssökning är en process där du måste göra sökningar flera gånger och finslipa utifrån de träffar du får vid varje sökning. Gör sedan nya sökningar där du inkluderar de nya ord som du fått fram under processen.

Ofta behöver du även gå tillbaka till andra steg i sökprocessen:

 • Behöver du finjustera din frågeställning?
 • Kan du prova att söka i en annan databas för att få bättre träffar utifrån just ditt ämne?
 • Skulle du kunna testa en annan sökteknik för att få fler eller färre träffar?

Fortsätt att justera dina sökningar tills du bedömer att du har gjort en tillräckligt omfattande kartläggning av forskningen inom ditt ämnesområde. 

Fördjupa din kunskap om systematisk sökning

Om du behöver veta mer om systematisk sökning rekommenderar vi två guider från universitetsbiblioteket vid Karolinska institutet (KIB). Den ena riktar sig till studenter och den andra till forskare och doktorander. 

Systematisk litteraturöversikt som examensarbete (KIB)

Systematiska översikter (KIB)

Filmer om systematisk sökning

Sökord och frågeställning - lär känna ditt ämne

Utforska din frågeställning och hitta engelska sökord för att få ett bättre sökresultat.

Plocka ut nyckelord ur din frågeställning för att hitta tidigare forskning

Vi visar exempel på vad som är nyckelord i olika frågeställningar.

Gruppera dina sökord

Gör en grupp av synonymer och relaterade begrepp för varje centralt begrepp i din frågeställning.

Hitta fler källor med hjälp av kedjesökning

Om du redan har hittat eller fått rekommendationer om vissa källor så kan du utgå från dessa för att hitta annan relevant litteratur. Den här sökmetoden brukar kallas för kedjesökning, eftersom man kan se de olika källorna som länkar i en kedja. Genom att titta på hänvisningar mellan olika relevanta källor följer du en slags kedja som leder till att du hittar mer material. 

Fyra spår för att hitta fler källor

När du hittat dina utgångspunkter finns det flera olika sätt att komma vidare i din kedjesökning. 

Använd referenslistor för att hitta nya källor

Att gå igenom referenslistor för de källor som du redan har hittat kan vara ett bra sätt att hitta nya intressanta källor.

 • Utgå från böcker och artiklar som din handledare eller experter inom ditt ämnesområde rekommenderar och kolla referenslistorna för att få fram fler källor.
 • Du kan också använda de referenslistor som finns i dina kursböcker.
 • Om det är vissa källor som lyfts upp extra i dina ursprungskällor så kan det vara bra att undersöka dessa noggrannare.
 • Utgå från dina frågeställningar när du bedömer om en källa är intressant för dig så blir arbetet mer effektivt när du ska gå igenom många och långa referenslistor.

Sök utifrån citeringar för att hitta viktiga källor

Kolla upp de böcker och artiklar som din handledare eller experter inom ditt ämnesområde rekommenderar. Har de blivit citerade i andra källor?

 • En källa som citerar källan som du utgår ifrån behandlar ofta ett liknande ämne. På så sätt kan du använda citeringar för att hitta nytt relevant material.
 • Att en källa har många citeringar kan vara ett tecken på att artikeln är viktig inom sitt område, men det kan också bero på att andra forskare kritiserar artikeln.
 • Att söka utifrån citeringar är en metod som du kan använda för att identifiera viktiga eller omdebatterade publikationer.

Stora databaser som Google Scholar, Scopus, Web of Science och vissa ämnesdatabaser har bra verktyg för att ta fram antalet citeringar för en publikation.

Hitta nya källor i översiktsartiklar

En översiktsartikel (review article) är en sammanfattning av ett visst forskningsområde gjord av en eller flera forskare. I översiktsartikeln listas också centrala källor och forskare.

Försök att hitta aktuella översiktsartiklar för att få med den senaste forskningen inom ditt ämne. I stora databaser som Scopus, Web of Science och PubMed finns det bra verktyg för att filtrera på översiktsartiklar.

Film: Vad är översiktsartiklar och hur hittar jag dem?

Var uppmärksam på referenser medan du läser

När du börjar läsa in dig på ditt ämne är det bra att vara uppmärksam på om vissa forskare och källor ofta återkommer i litteraturen. Om en källa refereras i flera andra källor kan det vara ett tecken på att den är viktig inom ditt ämnesområde.

Börja söka i söktjänsten eller databaser

Lär dig mer

Frågor om informationssökning?

Känner du dig vilse bland databaser och vetenskapliga texter? Besök vår drop-in eller boka en tid för handledning så hjälper vi dig. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2023-02-01