Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hitta tidigare forskning till litteraturöversikt

Här går vi igenom två olika metoder för att söka efter tidigare forskning till en litteraturöversikt: kedjesökning och systematisk sökning.

Informationen riktar sig främst till dig som ska skriva en kandidat-, magister-, masteruppsats eller doktorsavhandling. Tänk även på att bästa sätt att söka efter tidigare forskning varierar mellan olika ämnesområden och är beroende av ditt ämnesval. Prata med din handledare och läs mer i din uppsatsmanual.

Kedjesökning

Kedjesökning innebär att man hittar relevant litteratur genom att en källa hänvisar till en annan källa som i sin tur hänvisar till ytterligare en källa inom samma ämne. På så sätt följer man en kedja som leder till att man hittar mer material.

Strategier vid kedjesökning

Vid kedjesökning kan du använda dig av fyra olika strategier för att hitta fler källor.

Referenser

Utgå från böcker och artiklar som din handledare eller experter inom ditt ämnesområde rekommenderar och kolla referenslistorna för att få fram mer källor. Även kursböckers referenslistor kan ibland användas.

Citeringar

Utgå från böcker och artiklar som din handledare eller experter inom ditt ämnesområde rekommenderar. Har de blivit citerade i andra källor? Google Scholar, Scopus, Web of Science samt vissa ämnesdatabaser har bra verktyg för att ta fram antalet citeringar för en publikation. Många citeringar kan vara ett tecken på att artikeln är viktig inom sitt område, men kan också bero på att andra forskare kritiserar artikeln. Detta kan vara ett bra sätt för att få fram viktiga eller omdebatterade publikationer.

Översiktsartiklar

En översiktsartikel (review article) är en sammanfattning av ett visst forskningsområde gjord av en forskare där centrala källor och forskare listas. Försök hitta aktuella översiktsartiklar för att få med den senaste forskningen. Scopus, Web of Science samt vissa ämnesdatabaser har bra verktyg för att filtrera ut översiktsartiklar.

Läsning

När du börjar läsa in dig på ditt ämne var uppmärksam på om vissa forskare och källor återkommer i litteraturen. Om en källa refereras i flera källor kan det vara ett tecken på att den är viktig inom ditt forskningsområde.

Systematisk sökning

Denna metod innebär att du systematiskt kartlägger vilken forskning som tidigare publicerats inom ditt ämnesområde. Det är viktigt att du dokumenterar din sökstrategi under tiden du arbetar. Hur omfattande denna sökning ska vara varierar beroende på disciplin, ämnesval samt på vilken nivå du skriver. Prata med din handledare eller kolla i din uppsatsmanual om du är osäker.

1. Syfte eller hypotes

Utgå från ditt syfte eller hypotes, det vill säga de frågor som du vill ha svar på eller den hypotes du vill undersöka. Om ditt syfte eller din hypotes är tydligt formulerat underlättas din sökning. Var medveten om att du kan behöva ändra på syfte eller hypotes under arbetets gång.

Exempel: Hur påverkar valsystemet kvinnorepresentationen i Storbritanniens underhus?

2. Nyckelord

Ta fram nyckelord, alltså betydelsebärande begrepp, utifrån ditt syfte eller din hypotes.

Exempel: valsystem, kvinnorepresentation, Storbritannien, underhus

3. Synonymer och översättningar

Börja med att hitta synonymer till nyckelorden. Därefter behöver du även hitta engelska nyckelord att söka på. Det hjälper dig att söka mer systematiskt, eftersom forskning i hög grad publiceras på engelska. Använd ordböcker eller artiklar inom ämnesområdet samt prata med din handledare eller en bibliotekarie för att få tips på söktermer.

Exempel: election system, electoral system, voting system, Great Britain, UK, United Kingdom, representation, women, females, House of Commons

4. Relevanta databaser och söktjänster

Identifiera relevanta databaser och söktjänster. Kolla med din handledare eller en bibliotekarie vilka resurser som är lämpliga för ditt uppsatsämne.

5. Sökteknik

Sök med rätt sökteknik. Många databaser och söktjänster har funktioner som kan hjälpa dig att lättare hitta relevant material. Här är några exempel:

Frassökning: Genom att sätta orden "election system" inom citationstecken måste dessa ord stå tillsammans. Denna sökning begränsar antalet träffar till material där ”election system” står som en fras.

Trunkering: en sökning på female* ger träffar på både female och females. Trunkering används för att få med ändelser och pluralformer av ord.

AND: En sökning på valsystem AND Storbritannien ger träffar på material där bägge orden är med. Du behöver inte skriva ut ordet AND mellan sökord i de flesta databaser, utan det är underförstått.

OR: En sökning på women OR female ger träffar där minst ett av orden women eller female förekommer. OR bör användas vid sökning med synonymer.

Parentessökning: Om du har många synonymer kan du istället för att göra flera sökningar göra en sökning med hjälp av parenteser och täcka in alla synonymer i en sökning.

Exempel: (women OR female*) AND (”United Kingdom” OR UK OR “Great Britain”) AND (“house of commons” OR parliament) AND representation

Ämnesord: Många databaser har egna ämnesordslistor (kallas även thesaurus/subject words/key words/descriptors) som används för att beskriva dokumentens innehåll och som används vid systematiska sökningar.

Vetenskapliga artiklar: i många databaser går det att filtrera ut vetenskapligt material genom funktioner som ”peer-review”. Du måste dock alltid själv bedöma om en källa är vetenskaplig eller inte.

6. Sökning

Sökning i relevanta databaser och söktjänster. Sök i olika delar av dokumenten (t.ex. ämnesord, sammanfattning och fulltext) och jämför resultaten. Se om du kan identifiera nya nyckelord bland träffarna.

7. Spara information om källor till referenslistan

Använd ett referenshanteringsprogram eller de funktioner som finns i databaser för att skapa färdiga referenser. Kontrollera att all nödvändig information om källan är med och att den är korrekt.

8. Sökning med nya nyckelord

Gör nya sökningar där du inkluderar de ord du fått fram under processen.

9. Repetera steg 6, 7 och 8

Avsluta sökningarna när du bedömer att du kartlagt tidigare relevant forskning inom ditt ämnesområde på ett tillfredsställande sätt. Prata med din handledare om du är osäker.

Sökuppdrag

Som anställd vid Umeå universitet och Region Västerbotten kan du kostnadsfritt ge biblioteket ett sökuppdrag. Du kan få hjälp med

  • systematiska sökningar, till exempel systematiska översikter
  • litteratursammanställningar
  • kartläggningar av forskningsområden inför ansökningar.

Läs mer:

Sökuppdrag

Källor

Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter och Hedelund, Lis. 2014. Att skriva en bra uppsats. 3. omarb. uppl. Stockholm: Liber.

University of Waterloo. Literature review. http://writeonline.ca/litreview.php?content=intro (Hämtad 2019-04-16).

Filmer om att söka vetenskapliga artiklar

Vad är översiktsartiklar (review articles) och hur hittar jag dem?

En film om vad översiktsartiklar är och hur du söker efter dem.

Hur du hittar vetenskapliga artiklar i Scopus

Lär dig söka efter vetenskapliga artiklar i databasen Scopus.

Hur du hittar vetenskapligt material i Google Scholar

Lär dig söka efter vetenskapligt material i Google Scholar.

Bibliotekets söktjänst

Här får du mer information om hur du söker i bibliotekets söktjänst.