"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för utvärderingsforskning (UCER)

Forskarnätverk Vid Centrum för utvärderingsforskning, som på engelska är Umeå Center for Evaluation Research (UCER), bedrivs utvärderingsforskning i samarbete mellan forskare vid Institutionen för socialt arbete, andra institutioner vid Umeå universitet och andra lärosäten.

Centrum för utvärderingsforskning (UCER) är för närvarande ett forskarnätverk, med sikte på att återbildas till centrum. Här bedrivs utvärderingsforskning i samarbete mellan forskare vid Institutionen för socialt arbete, andra institutioner vid Umeå universitet samt andra lärosäten och organisationer i Sverige och andra länder. UCER genomför även forskningsbaserade utvärderingar, samt arrangerar också en seminarieserie i utvärderingsforskning.

Vad är utvärderingsforskning?

Forskning om utvärdering omfattar bland annat forskning om framväxt och institutionalisering av utvärdering och utvärderingssystem i olika sektorer och organisationer samt om vilken kunskap som utvärderingar genererar och inte genererar. Forskning om utvärdering omfattar också konsekvenser av utvärderingar och utvärderingssystem för individ, organisation och samhälle. Forskning om utvärdering inkluderar även systematisk uppföljning på olika nivåer i offentlig sektor. I olika forskningsprojekt undersöks utvärderingars och uppföljningars användning i styrning, ansvarsutkrävande och verksamhetsutveckling.

Forskning och uppföljning

Utvärderingars och uppföljningars konsekvenser för skolans och socialtjänstens praktik är exempel på forskning inom detta område. Metodutveckling handlar om utveckling av modeller och metoder för policy- och programutvärdering och för analys av utvärderingspolicy, samt konsekvenser av utvärderingar och utvärderingssystem. Vid UCER sker även utveckling av teori för utvärdering och uppföljning. Forskningsbaserad utvärdering bedrivs i form av externa utvärderingsuppdrag eller egeninitierade utvärderingar där beprövade metoder och teorier används i utvärderingen. Ett exempel är en nationell utvärdering av Läslyftet, en nationell fortbildning för förskolepersonal och lärare, som genomförts på uppdrag av Skolverket och ett annat exempel är en lokal utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert som finansieras av Brottsförebyggande rådet.

Seminarier

UCER organiserar också en seminarieserie med flera seminarier per år. Vid seminarierna diskuteras bl.a. aktuella böcker, avhandlingar och artiklar publicerade i internationella- och nationella utvärderings- och policytidskrifter. Några gånger per år inleder inbjudna forskare diskussionen genom att t.ex. presentera en aktuell bok eller artikel.

Föreståndare och bitr föreståndare

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46
Marie-Louise Snellman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 12

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Nyheter

Framgångsrika strategier för missbruksbehandling: Insikter från Avstampet i Norr
Publicerad: 2024-03-28

Genomlysningen visar att behandling av missbruk bör innehålla både formella och informella insatser.

"Umeå växer tryggt och säkert" har främst haft positiva effekter
Publicerad: 2021-12-06

Utvärderingen av "Umeå växer tryggt och säkert" har främst haft positiva effekter.

Kalender

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Senast uppdaterad: 2024-05-15