"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Omsorgens infrastrukturer: arkitektur, levbara liv och rättvisa miljöer

Forskargrupp Gruppen samlar forskare och lärare med intresse för sociala, kulturella, politiska och erfarenhetsmässiga dimensioner av arkitektur och urbanism relaterade till omsorg. Begreppet förstås som etik – som omsorg om platser, människor, andra arter och ting, och som rum – särskilt institutionella rum för vård och välfärd. Med utgångspunkt i omsorgens infrastrukturer intresserar vi oss för rumsliga översättningar av visioner, normer och policyer, arkitektonisk agens, och subjektiva erfarenheter.

Omsorgens infrastrukturer bjuder in till att fundera över vem som bryr sig om vem, var, och på vilket sätt, och hur dessa frågor speglar och påverkar maktrelationer och samhällets syn på utsatta människor: hur liv levs och i vilken grad livsmiljöer är rättvisa och inkluderande. En sådan position kräver förståelse för styrning och sociala arrangemang som verkar i olika skalor – från politiska förändringar och ideologiska övertygelser på nationell nivå, till distribution och tillgänglighet i en regional skala och vidare till de specifika institutionella, offentliga eller privata rummen (och hur de är inveckade i varandra) där omsorg bedrivs i direkt relation till människor och plats.

Idén om omsorgens infrastrukturer, dess rumsliga arrangemang och upplevelser förstås i relationella termer. Rum och plats ses som samkonstruerade, temporala och processuella. Tillfälligheter och flöden av rumsliga variationer påverkar lokala platser i staden på en mängd olika sätt: ibland genom att dess rumsliga arrangemang är annorlunda (t. ex. institutionsområden), ibland genom deras slumpmässighet (politiska beslut fattade på central nivå, t.ex. om att stänga sociala mötesplatser) som påverkar den sociala infrastrukturens förmåga att ge omsorg i sitt grannskap.

Gruppens tillvägagångssätt styrs av dessa övergripande frågor:

– Vem bryr sig om vem, var, på vilket sätt och med stöd i vilka arrangemang?
– Hur ombesörja för samhällets mer utsatta grupper?
– Hur vill vi leva tillsammans?

Med omsorgens infrastrukturer som referensram teoretiserar, problematiserar och spekulerar vi hur visioner, normer och policys rumsligt översätts i relation till brännande samhällsfrågor, t.ex. ojämlikhet, åldrande befolkning, välfärd, segregation, psykisk (o)hälsa och välbefinnande. Av lika intresse är den rumsliga organisationen och designens dimensioner av omsorg och kontroll, det vill säga arkitektoniska agens, samt brukarnas subjektiva upplevelser och erfarenheter. Ett särskilt intresse ligger i dimensioner av omsorg/kontroll i institutionernas rum, i bred såväl som specifik mening.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Forskningsområde

Arkitektur

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2024-03-21