"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The Umeå HIT Study

Forskningsprojekt Fysisk aktivitet har mycket viktiga effekter på flertalet hälsofaktorer för den ökande andelen av äldre personer i vårt samhälle. Ett stort folkhälsoproblem är dock att många äldre personer är fysiskt inaktiva. Högintensiv träning (HIT) med mycket korta intervaller är en ny träningsmetod som antas ha stora hälsoeffekter.

Trots lovande resultat hos yngre personer saknas studier med god kvalitet om HIT bland äldre personer. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp har genom flera pilotstudier utvecklat en metod, anpassad för äldre personer genom att individuellt reglera träningsintensiteten. Träningsmetoden utvärderas i en randomiserad kontrollerad studie, samt genom två studier med fokus på att underlätta framtida implementering av träningsformen.

Projektansvariga

Erik Rosendahl
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 37
Carl-Johan Boraxbekk
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2024-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Forte- Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen Seniorhusen

Demensfonden

Erik och Anne-Marie Detlofs Stiftelse för forskning om åldrandets sjukdomar

Insamlingstiftelsen, Umeå universitet

Strategisk forskningsresurs, Umeå universitet medicinska fakulteten

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Institutionen för strålningsvetenskaper

Projektbeskrivning

The Umeå High-Intensity Training Study (The Umeå HIT Study)

Bakgrund

Fysisk aktivitet har mycket viktiga effekter på flertalet hälsofaktorer för den ökande andelen av äldre personer i vårt samhälle. Ett stort folkhälsoproblem är dock att många äldre personer är fysiskt inaktiva. Högintensiv träning (HIT) med mycket korta intervaller är en ny träningsmetod som antas ha stora hälsoeffekter. Trots lovande resultat hos yngre personer saknas studier med god kvalitet om HIT bland äldre personer. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp har genom flera pilotstudier utvecklat en metod, anpassad för äldre personer genom att individuellt reglera träningsintensiteten. Forskargruppen samarbetar med det omgivande samhället, exempelvis med tränings- och seniororganisationer. Detta projekt har därför möjlighet att skapa vetenskapligt stöd om genomförbarhet, effekter och upplevelser av HIT bland äldre personer, samt bidra till framtida bred implementering av träningsmetoden.

 

Studie för att undersöka genomförbarhet och effekter

Träningsmetoden utvärderas genom en randomiserad kontrollerad studie. Syftet med denna studie var att utvärdera genomförbarheten av HIT, samt att genom intervjuer utforska äldre personers upplevelser av träningen. Vi kommer även utvärdera effekter av HIT på kardiovaskulär funktion, hjärnstruktur, kognitiva funktioner, muskelfunktion, metabol hälsa, samt psykologisk hälsa.

68 äldre kvinnor och män som inte tränade regelbundet har inkluderats. De lottades till HIT (tio kontrollerade 6-sekunders cykelsprintar, total träningstid 20 minuter) eller till kontrollgrupp (medelintensiv kontinuerlig träning, total träningstid 40 minuter). Träningen genomfördes på träningscyklar i grupper av 8-10 personer, två gånger/vecka under 12 veckor.

Genomförbarhet (närvaro, uppnådd intensitet och eventuella obehag) registrerades vid varje träningstillfälle. Intervjuer genomfördes efter träningsperioden. Utfallsvariabler mättes vid baslinjen, efter 3 och 9 månader av testare som inte visste deltagarnas grupptillhörighet. Studieprotokoll finns publicerat (NCT03765385).

 

Studier för att främja framtida implementering

Inom projektet drivs även två andra projekt, HIT-Hem och HIT-Grupp. Syftet med HIT-Hem är att undersöka om HIT kan anpassas till olika träningsmodaliteter och implementeras i hemmiljön hos personer över 65 år. Detta projekt är uppdelat i två delar, där den ena handlar om att arbeta tillsammans med forskningspersonerna i en s.k. "participatory design" process, där vi i en serie workshops samlar in den information som behövs för att kunna skapa en träningsplattform (exempelvis hemsida, mobil app, broschyr) som är anpassad för denna åldersgrupp. Parallellt med detta genomförs andra delen av studien i labmiljö med syfte att utvärdera om projektets tidigare HIT-protokoll på cykel går att genomföra med liknande effekter med de träningsmodaliteter som föreslagits i workshoparna.

Syftet med HIT-Grupp är att utveckla och utvärdera implementeringsstrategier för träningen som ett gruppträningspass på träningscykel. Gruppträningsinstruktörer kommer att rekryteras från träningsanläggningens befintliga instruktörer. Instruktörerna kommer vara med i en samskapandeprocess för att utveckla implementeringsstrategier för att träningsformen ska vara genomförbar som gruppträning i en verksamhet. För att utvärdera hur interventionen accepteras och tas emot i verksamheten kommer underlättande och hindrande faktorer kartläggas genom individuella intervjuer med både träningsinstruktörer och deltagare som får prova träningen i tre månader. I samma intervjuer kommer också deltagarnas upplevelser och attityder av interventionen att utforskas. Vi kommer även undersöka hur mycket träning som genomförts, samt hur väl träningsprogrammet och den individuellt anpassade intensiteten följs.

Senast uppdaterad: 2023-03-21