"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

The Umeå HIT Study

Forskningsprojekt Fysisk aktivitet har mycket viktiga effekter på flertalet hälsofaktorer för den ökande andelen av äldre personer i vårt samhälle. Ett stort folkhälsoproblem är dock att många äldre personer är fysiskt inaktiva. Högintensiv träning (HIT) med mycket korta intervaller är en ny träningsmetod som antas ha stora hälsoeffekter.

Trots lovande resultat hos yngre personer har det saknats studier med god kvalitet om HIT bland äldre personer. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp har genom flera pilotstudier utvecklat en metod, anpassad för äldre personer genom att individuellt reglera träningsintensiteten. Träningsmetoden har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. Nu pågår två studier med fokus på att underlätta framtida implementering av träningsformen.

Projektansvariga

Erik Rosendahl
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 37
Carl-Johan Boraxbekk
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2024-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Forte- Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Familjen Kamprads stiftelse

Stiftelsen Seniorhusen

Demensfonden

Erik och Anne-Marie Detlofs Stiftelse för forskning om åldrandets sjukdomar

Insamlingstiftelsen, Umeå universitet

Strategisk forskningsresurs, Umeå universitet medicinska fakulteten

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Institutionen för strålningsvetenskaper

Projektbeskrivning

The Umeå High-Intensity Training Study (The Umeå HIT Study)

Bakgrund
Fysisk aktivitet har mycket viktiga effekter på flertalet hälsofaktorer för den ökande andelen av äldre personer i vårt samhälle. Ett stort folkhälsoproblem är dock att många äldre personer är fysiskt inaktiva. Högintensiv träning (HIT) med mycket korta intervaller är en ny träningsmetod som antas ha stora hälsoeffekter. Trots lovande resultat hos yngre personer har det saknats studier med god kvalitet om HIT bland äldre personer. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp har genom flera pilotstudier utvecklat en metod som är anpassad för äldre personer genom att individuellt reglera träningsintensiteten. Forskargruppen samarbetar med det omgivande samhället, exempelvis med tränings- och seniororganisationer. Projektet har därför möjlighet att skapa vetenskapligt stöd om genomförbarhet, effekter och upplevelser av HIT bland äldre personer, samt bidra till framtida bred implementering av träningsmetoden.

Studie för att undersöka genomförbarhet och effekter
Träningsmetoden har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. Syftet med denna studie var att utvärdera effekter av HIT på kardiovaskulär funktion, hjärnstruktur, kognitiva funktioner, muskelfunktion, metabol hälsa, samt psykologisk hälsa. Vi kommer även utifrån insamlade data utvärdera genomförbarheten av HIT-programmet, samt att genom genomförda intervjuer utforska äldre personers upplevelser av träningen.

Sextioåtta äldre kvinnor och män som inte tränade regelbundet inkluderades. De lottades till HIT (tio kontrollerade 6-sekunders intervaller, total träningstid 20 minuter inklusive uppvärmning och nedvarvning) eller till kontrollgrupp (medelintensiv träning, tre 8-minuters intervaller, total träningstid 40 minuter). Träningen genomfördes på träningscyklar i grupper av 8-10 personer, två gånger/vecka under 12 veckor.

Genomförbarhet (närvaro, uppnådd intensitet och eventuella obehag) registrerades vid varje träningstillfälle. Intervjuer genomfördes efter träningsperioden. Utfallsvariabler mättes vid baslinjen och efter 3 månader av testare som inte visste deltagarnas grupptillhörighet. Studieprotokoll finns publicerat (NCT03765385).

Resultaten från den randomiserade kontrollerade studie visar bland annat att 3 månader av HIT förbättrade syreupptagningsförmåga och kardiovaskulär funktion på ett liknande sätt som medelintensiv kontinuerlig träning, trots halva träningstiden. I HIT-gruppen förbättrades även, i jämförelse med den medelintensiva kontinuerliga träning, muskelfunktion och arbetsminnet.

Studier för att främja framtida implementering
Inom projektet drivs även två andra projekt, HIT-Hem och HIT-Grupp. Syftet med HIT-Hem är att undersöka om HIT kan anpassas till olika träningsmodaliteter och implementeras i hemmiljön hos personer över 65 år.

Projektet utgår ifrån samskapande (”co-creation”) där tidigare deltagare i HIT-gruppen från den randomiserade kontrollerade studien samarbetar med forskare i workshops. Dessa syftar till att identifiera hur HIT-protokollet kan anpassas till att utföras i hemmiljö, där aspekter såsom träningsmodalitet, säkerhet, användbarhet och instruktioner diskuteras. Samma personer deltar även i fysiologiska tester i labbmiljö för att studera ifall detta anpassade HIT-upplägg medför liknande akuta fysiologiska tester som när träningen genomförs på träningscykel. Slutresultatet av HIT-hem är att utveckla en digital plattform där ett HIT-protokoll kan genomföras i hemmiljö.

Syftet med HIT-Grupp är att utveckla och utvärdera implementeringsstrategier för träningen som ett gruppträningspass på träningscykel. Studiedeltagare är både de deltagare som genomför träningen och instruktörerna på träningspassen. Gruppträningsinstruktörer kommer att rekryteras från träningsanläggningens befintliga instruktörer. Instruktörerna kommer vara med i en samskapandeprocess för att utveckla implementeringsstrategier för att träningsformen ska vara genomförbar som gruppträning på träningsanläggningar. För att utvärdera hur interventionen accepteras och tas emot i verksamheten kommer underlättande och hindrande faktorer kartläggas genom individuella intervjuer med både träningsinstruktörer och deltagare. I samma intervjuer kommer också deltagarnas upplevelser och attityder av interventionen att utforskas. Vi kommer även undersöka hur mycket träning som genomförts, samt hur väl träningsprogrammet och den individuellt anpassade intensiteten följts.

Senast uppdaterad: 2024-05-07