"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att motverka stigma vid egenvård hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

- samskapande och genomförbarhet av en intervention för att förbättra hälsan

Forskningsprojekt Upplevelser av stigma kan hindra egenvård bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Egenvård är avgörande för att förbättra hälsa, förebygga försämringsperioder och minska sjukvårdskostnader. Det saknas kunskap om hur personer med KOL hanterar stigma i förhållande till egenvård samt insatser för att motverka att stigma påverkar egenvård negativt.

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera en insats för att motverka att stigma påverkar egenvård negativt hos personer med KOL. Projektet består av tre delstudier: 1) Workshopstudie om hur personer med KOL upplever och hanterar stigma, 2) Samskapandestudie mer relevanta grupper för att utveckla en insats, samt 3) En studie för att utvärdera genomförbarheten av insatsen.

Projektansvarig

Sara Lundell
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 42

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Sociologi

Externa finansiärer

Hjärt-Lungfonden

Projektbeskrivning

Bakgrund
Upplevelser av stigma kan hindra egenvård bland personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Egenvård är avgörande för att förbättra hälsa, förebygga försämringsperioder och minska sjukvårdskostnader. Det saknas kunskap om hur personer med KOL hanterar stigma i förhållande till egenvård samt insatser för att motverka att stigma påverkar egenvård negativt.

Målsättning
Syftet är att utveckla och utvärdera genomförbarheten av en innovativ och samskapad insats för att motverka att stigma påverkar egenvård negativt hos personer med KOL.

Forskningsfrågor:

1: Hur upplever och hanterar personer med KOL sjukdomsrelaterad stigma i relation till egenvård?

2. Vilka insatser föreslår olika intressenter för att motverka att stigma påverkar egenvård negativt?

3. Är den samskapade insatsen och studieproceduren genomförbara?

Arbetsplan
Forskningsfrågorna besvaras i tre delstudier:

1: Workshops med personer med KOL.

2: Utveckling av insats i samskapande med personer med KOL, anhöriga, sjukvårdspersonal, -chefer och beslutsfattare.

3: Kvalitativa och kvantitativa data analyseras från personer med KOL och hälso- och sjukvårdspersonal i klinisk miljö som förberedelse inför en kommande interventionsstudie.

Vårt tvärvetenskapliga forskarteam har stor erfarenhet av de metoder som kommer användas i projektet.

Projektet finansieras av Hjärtlungfonden och Strategiskt forskningsområde vårdvetenskap (SFO-V).

Betydelse
Stigma och egenvård har tidigare undersökts separat i forskning. Vi vill koppla samman dessa forskningsfält för att utveckla och utvärdera en innovativ insats. Samverkan med berörda grupper ökar möjligheterna för en framgångsrik implementering.

Ökad egenvård hos personer med KOL kan förbättra hälsa och minska belastningen på sjukvårdssystemet. Efter projektet kan insatsen tillgängliggöras för en större grupp av personer med KOL och anpassas för andra stigmatiserade patientgrupper.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-04-22