"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Emelie Landström

Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområden

Forskningsprojekt I det här projektet, som är en del i det strategiska forskningsområdet ECOCHANGE, studerar vi bentisk och pelagisk primärproduktion och bakterieproduktion i kustområden i Bottniska viken med varierande inflöde av färgat organiskt material.

Kontaktperson

Jenny Ask
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 37

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2021-12-31

Finansiering

EcoChange

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Projektbeskrivning

Östersjöns nordligaste delar är relativt grunda system, där kustnära processer kan förväntas ha stor betydelse för hela ekosystemets funktion. Sannolikt utgör här bentisk primärproduktion en stor del av basproduktionen eftersom halten närsalter är hög i sedimentet och ljuset inte är begränsande. Kusterna utgör även viktiga uppväxtområden för fisk. En ökad tillförsel av färgat organiskt material, som är ett troligt scenario ur ett klimatförändringsperspektiv, kan antas ha effekter på såväl basproduktion som fiskproduktion via direkta och indirekta effekter. I det här projektet studerar vi bentisk och pelagisk primärproduktion och bakterieproduktion i kustområden i Bottniska viken med varierande inflöde av färgat organiskt material. Vi försöker även kvantifiera hur viktiga dessa olika produktionsbaser är för högre trofinivåer, d.v.s. fiskar.

Projektet är en del i det strategiska forskningsområdet ECOCHANGE, vars målsättning är att klarlägga hur klimatförändringar kommer att påverka ekosystemdynamiken i Östersjön, inkluderande basproduktion, fiskproduktion och ackumulation av miljögifter i olika organismer.

Senast uppdaterad: 2024-03-07