"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pär Byström

Jag studerar storleksberoende interaktioner inom och mellan fiskarter samt effekter av klimatförändringar och fiske på populationsdynamik och ekologiska processer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linneus väg 6, Umeå, A4.42.15 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning fokuserar på storlekberoende predations- och konkurrensinteraktioner inom och mellan fiskarter och hur dessa tillsammans med abiotiska faktorer påverkar fiskpopulationers och fiskesamhällens storleksstrukturer, tätheter, produktion och dynamik. Mer specifikt fokuserar på hur fiskpopulationer, fisksamhällen och ekosystem påverkas av klimatförändringar och fiske. Forskningen om klimatförändring integrerar studier av abiotiska faktorer och dess påverkan på biotiska processer med fokus på att identifiera mekanismer och tröskelvärden av klimatförändringseffekter på fiskproduktion och ekosystemproduktivitet. Viktiga aspekter i denna forskning är hur temperatur, ljusklimat och koncentrationer av terrestert organiskt kol påverkar produktivitet och resursanvändning i födovävar, från alger och bakterier i basen av födoväven, via intermediära konsumenter som zooplankton och makroinvertebrater och till toppkonsumenter som fisk.

Forskningen om effekter av fiske fokuserar på hur olika typer av fiskeuttag, storleksberoende interaktioner mellan fiskar och variationen i produktivitet mellan olika resurser och habitat påverkar fiskpopulationers tätheter och storleksstruktur. I en annan del av denna forskning studeras också möjligheterna att utnyttja skattade koncentrationer av artspecifikt fisk-DNA i vatten som ett mått på tätheter av fisk. Målsättningen med denna forskning är att identifiera hållbara uttag och föreslå långsiktiga monitoringmetoder och förvaltningsstrategier av framförallt fjällfiskbestånd.

Det system som forskningen bedrivs i är Bottenviken och Bottenhavet och boreala-arktiska sjöar och vattendrag. Forskning bedrivs framförallt genom jämförande fältstudier längs olika abotiska och biotiska gradienter och i experimentella studier på olika skalor från akvarier, till dammar och helsjöexperiment.  De fiskarter som främst studeras är småspigg, storspigg, abborre, öring och röding.

Forskningsområde
Limnisk ekologi

Forskningsprojekt
Uppskattning av fiskförekomst i sjöar med hjälp av molekylära metoder baserade på miljö-DNA (eDNA)

Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem

Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat

Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Berglund, Åsa M. M.; Gallampois, Christine; Ripszam, Matyas; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2023, Vol. 68, (7) : 1224-1237
Koizumi, Shuntaro; Hamdan, Mohammed; Callisto Puts, Isolde; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 67, (10) : 1752-1760
Hamdan, Mohammed; Karlsson, Jan; Byström, Pär; et al.
Ecosystems, Springer 2022, Vol. 25, (7) : 1555-1570
Norman, Sven; Nilsson, Karin A.; Klaus, Marcus; et al.
Geophysical Research Letters, John Wiley & Sons 2022, Vol. 49, (7)
Seekell, David A.; Cael, B.; Byström, Pär
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2022, Vol. 49, (10)
Seekell, David A.; Cael, B.B.; Byström, Pär
Environmental DNA, John Wiley & Sons 2021, Vol. 3, (2) : 343-352
Capo, Eric; Spong, Göran; Koizumi, Shuntaro; et al.
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 66, (5) : 815-825
Hamdan, Mohammed; Byström, Pär; Hotchkiss, Erin R.; et al.
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2021, Vol. 48, (9)
Seekell, David A.; Cael, B.; Lindmark, E.; et al.
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2021, Vol. 48, (20)
Seekell, David A.; Cael, B.; Norman, Sven; et al.
Environmental DNA, John Wiley & Sons 2020, Vol. 2, (2) : 152-160
Capo, Eric; Spong, Göran; Königsson, Helena; et al.
Rapporter från Östersjöcentrum, 1/2020
Hansen, Joakim; Andersson, Henrik C.; Bergström, Ulf; et al.
Environmental Evidence, BioMed Central 2019, Vol. 8, (1)
Macura, Biljana; Byström, Pär; Airoldi, Laura; et al.
ICES Journal of Marine Science, Oxford University Press 2019, Vol. 76, (6) : 1653-1665
Olsson, Jens; Jakubaviciute, Egle; Kaljuste, Olavi; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25 : 504-521
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
Hydrobiologia, Vol. 805, (1) : 131-146
Degerman, Rickard; Lefébure, Robert; Byström, Pär; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2018, Vol. 8
Hamdan, Mohammed; Byström, Pär; Hotchkiss, Erin R.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 615 : 608-614
Lagesson, Annelie; Brodin, Tomas; Fahlman, Johan; et al.
Limnology and Oceanography, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 63, (5) : 2171-2178
Seekell, David A.; Byström, Pär; Karlsson, Jan
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (6) : 1255-1268
Vasconcelos, Rivera Francisco; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
Oecologia, Vol. 183, (2) : 587-595
Hedström, Per; Bystedt, David; Karlsson, Jan; et al.
Ambio, Vol. 45, (6) : 635-648
Ask, Jenny; Rowe, Owen; Brugel, Sonia; et al.
Ecology and Evolution, Vol. 6, (14) : 4753-4760
Calboli, Federico C. F.; Byström, Pär; Merila, Juha
Science of the Total Environment, Elsevier 2016, Vol. 568 : 208-215
Lagesson, Annelie; Fahlman, Johan; Brodin, Tomas; et al.
Environmental Evidence, BMC 2016, Vol. 5, (1) : 1-8
Macura, Biljana; Lonnstedt, Oona M.; Byström, Pär; et al.
Freshwater Biology, Vol. 61, (4) : 472-485
Norlin, Linnea; Byström, Pär; Karlsson, Jan; et al.
Aquatic Sciences, Vol. 78, (4) : 717-725
Rodriguez, Patricia; Byström, Pär; Geibrink, Erik; et al.
Regional Studies in Marine Science, Vol. 3 : 8-17
Rowe, Owen F.; Guleikova, Liudmyla; Brugel, Sonia; et al.
Ecology, Vol. 97, (10) : 2580-2592
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodriguez, Patricia; et al.
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S462-S471
Byström, Pär; Bergström, Ulf; Hjälten, Alexander; et al.
Freshwater Biology, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 60, (1) : 78-88
Jonsson, Micael; Hedström, Per; Stenroth, Karolina; et al.
Ecology, Ecological Society of America 2015, Vol. 96, (11) : 2870-2876
Karlsson, Jan; Bergström, Ann-Kristin; Byström, Pär; et al.
Limnology and Oceanography, Vol. 59, (5) : 1800-1803
Karlsson, Jan; Berggren, M.; Ask, Jenny; et al.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, Elsevier 2014, Vol. 451 : 82-90
Lefébure, Robert; Larsson, S.; Byström, Pär
PLOS ONE, Vol. 8, (7) : e70404-
Byström, Pär; Ask, Per; Andersson, Jens; et al.
BIOLOGY AND MANAGEMENT OF COREGONID FISHES - 2011 : 189-201
Larsson, Stefan; Byström, Pär; Berglund, Johnny; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2013, Vol. 19, (5) : 1358-1372
Lefebure, Robert; Degerman, Rickard; Andersson, Agneta; et al.
Freshwater Biology, Vol. 57, (4) : 847-857
Byström, Pär; Huss, Magnus; Persson, Lennart
Limnology and Oceanography, Vol. 57, (4) : 1042-1048
Karlsson, Jan; Berggren, Martin; Ask, Jenny; et al.
Journal of Fish Biology, Vol. 79, (7) : 1815-1827
Lefébure, Robert; Larsson, S; Byström, Pär
Fundamental and Applied Limnology, Stuttgart: E. Schweizerbart 2011, Vol. 178, (4) : 315-324
Åhlén, Emma; Byström, Pär; Korsman, Tom; et al.
Oikos, John Wiley & Sons, Inc. 2010, Vol. 119, (2) : 384-392
Huss, Magnus; Byström, Pär; Persson, Lennart
Oikos, Vol. 119 : 1796-1804
Huss, Magnus; Byström, Pär; Persson, Lennart
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 67, (2) : 401-416
van Kooten, Tobias; Andersson, Jens; Byström, Pär; et al.
Limnology and Oceanography, American Society of Limnology and Oceanography, Inc. 2009, Vol. 54, (6) : 2034-2040
Ask, Jenny; Karlsson, Jan; Persson, Lennart; et al.
Ecology, Washington, DC, USA: Ecological Society of America 2009, Vol. 90, (7) : 1923-1932
Ask, Jenny; Karlsson, Jan; Persson, Lennart; et al.
Nature, Vol. 460 : 506-509
Karlsson, Jan; Byström, Pär; Ask, Jenny; et al.
Oecologia, Berlin / Heidelberg: Springer 2008, Vol. 158, (2) : 249-257
Huss, Magnus; Byström, Pär; Persson, Lennart
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, EBSCO Host 2008, Vol. 65, (10) : 2149-2156
Huss, Magnus; Byström, Pär; Strand, Åsa; et al.