"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner? Utveckling och utvärdering av en modell för implementering av nationella riktlinjer för stöd och behandling vid schizofreni.

Forskningsprojekt Projektet undersöker erfarenheterna av att införa vetenskapligt förankrade arbetsmetoder på området psykisk ohälsa i svensk glesbygd. I projektet ingår en kartläggning av 10 glesbygdskommuner och ett utvecklingsarbete där forskare och praktik tillsammans utformar och prövar en metodik för att stärka det lokala implementationsarbetet.

Studien syftar till att utveckla och testa användbarheten av regionala ”Research Practice Collaborations” (RPC) för implementering av evidensbaserade insatser i svensk glesbygd.

Projektansvarig

David Rosenberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Idag finns etablerade metoder för psykosocialt stöd till personer med svåra psykiska problem, som har starkt stöd i forskningen. Trots detta är tillgängligheten på evidensbaserade insatser för målgruppen i praktiken fortfarande låg, något som är särskilt tydligt i glesbefolkade områden.

Nationella riktlinjer används i Sverige som en strategi för att stödja utvecklingen och minska gapet mellan forskning och praktik. År 2018 lanseras riktlinjer för effektiva insatser vid schizofreni. Många av de arbetsmetoder som prioriterats i riktlinjerna har visat sig svåra att införa i glesbygdskommuner.

Ett skäl är att de ofta utvecklats i tätbefolkade områden med stora resurser och tillgång till specialistkompetens. Ett annat skäl är att metoderna riktar sig till en avgränsad målgrupp och ofta ställer höga krav på integrering mellan psykiatri och socialtjänst, vilket är svårt i glesbygd där tillgången på hälso-och sjukvård är begränsad och där socialtjänsten ofta tvingas ta helhetsansvar.

Implementeringsproblem är ingalunda unikt för Sverige, och internationellt finns utvecklade och välstuderade strategier för samarbete mellan forskare och praktiker där forskningsevidens kan översättas och anpassas till lokala villkor och förutsättningar.

I en första fas kartläggs och analyseras förutsättningar och utmaningar för implementering av de nationella riktlinjerna genom dokumentanalyser och en kollektiv fallstudie av svenska glesbygdskommuner. I en andra fas etableras RPC :s inom tre norrländska regioner och kommunkluster där modeller för lokal implementering utvecklas. I den tredje fasen implementeras en specifik intervention som valts ut av respektive RPC . De två senare faserna studeras longitudinellt genom bland annat intervjuserier och analyser av programtrohet och hållbarhet i implementeringen.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-09-08