"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inkluderande social samhällsplanering – samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling

Forskningsprojekt Hållbara städer och samhällen är ett mål i FN:s handlingsplan Agenda 2030 och fokuserar på att skapa städer och samhällen som är tillgängliga, inkluderande, trygga och säkra. I Sverige är planering och uppförande av hållbara städer och samhällen oftast ett kommunalt ansvar. Projektet syftar till att via olika former av kommunikationsinsatser förmedla forskningsbaserad kunskap och metoder kopplat till social samhällsplanering i Norrbottens 14 kommuner.

Kommunikationsprojektets syfte är att via olika former av kommunikationsinsatser förmedla forskningsbaserad kunskap och metoder kopplat till social samhällsplanering. Målgruppen är förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i Norrbottens 14 kommuner vilka i sitt politiska uppdrag eller tjänsteutövning är involverade i social samhällsplanering.

Projektansvarig

Magnus Bergmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 70

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2024-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Kommunikationsprojektet bygger på fyra forskningsprojekt som finansieras av Formas utlysning Hållbar samhällsplanering. Tillsammans ger projekten bred kunskap om hur städer och samhällen kan göras socialt hållbara. Kommunikations- och forskningsprojekten är förankrade vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och kommunikationsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med Norrbottens Kommuner (NoK).

Hållbara städer och samhällen är ett mål i FN:s handlingsplan Agenda 2030 och fokuserar på att skapa städer och samhällen som är tillgängliga, inkluderande, trygga och säkra. I Sverige är planering och uppförande av hållbara städer och samhällen till stora delar ett kommunalt ansvar. Sveriges kommuner arbetar utifrån samma legala förutsättningar medan ekonomiska, demografiska och kompetensmässiga förutsättningar skiljer sig åt mellan dem. Det innebär att kommunerna skiljer sig åt med avseende på resurser, kompetens och erfarenhet av att bedriva hållbar samhällsplanering. Det pekar på ett behov av att kommunicera forskningsresultat, erfarenheter och arbetssätt från studier där de sociala hållbarhetsmålen i mål 11 Hållbara städer och samhällen står i fokus.

Kommunikationsprojektets syfte är att via olika former av kommunikationsinsatser förmedla forskningsbaserad kunskap och metoder kopplat till social samhällsplanering. Målgruppen är förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i Norrbottens 14 kommuner vilka i sitt politiska uppdrag eller tjänsteutövning är involverade i social samhällsplanering. Projektet bygger på tids- och rumsoberoende kommunikationskanaler – podd och film – i kombination med workshops online där målgruppen samlas.

Ett förväntat övergripande resultat av projektet är att målgruppen ska ha tillägnat sig nya perspektiv, metoder och verktyg att använda i sitt vidare arbete med social hållbarhet inom den egna kommunen. En synergieffekt kan bli en ökad samverkan mellan kommunerna kring samhällsplanering. Resultatet av projektet ska kunna införlivas och förvaltas vidare av Umeå universitet och Norrbottens Kommuner och även överföras till andra kontexter och sammanhang.

Här hittar du projektets hemsida

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-08-24