"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inkluderande social samhällsplanering

Bild: Mattias Pettersson

Forskarnätverk Hur skapar vi städer och samhällen som är tillgängliga, inkluderande, trygga och säkra? Vi vill med projektet konkretisera vad hållbar samhällsutveckling innebär samt förmedla kunskap och erfarenhet om social samhällsplanering. Vad innebär till exempel trygghet i praktiken när bostadsområden ska utformas? Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och Norrbottens Kommuner.

Aktuella händelser

Malin ErikssonProfessor vid Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet har låtit mig växa som forskare

Möt Malin Eriksson, vars arbete sträcker sig bortom horisonten. Hon förändrar samhällen.

Sol över Öbacka, älven och Konstnärligt Campus, Umeå
Hållbara städer och samhällen

Workshopserie: Hur skapar vi samhällen med goda livsmiljöer för invånarnas hälsa och välmående?

Malin Eriksson
Socialt kapital – en nyckel till att förstå samhällsutmaningar

Forskning om socialt kapital kan bidra med kunskap och lösningar, inte minst i så kallade utsatta områden.

Presentationer vid workshopen den 15 april 2024

Planeringsprocesser som främjar delaktighet och folkhälsa. Socialt kapital och kollaborativa praktiker som exempel.
Malin Eriksson

Socialt kapital, social hållbarhet och samhällsplanering.

Urban Markström

Hur bor och lever personer med psykisk funktionsnedsättning? Livsmiljö, boendeinsatser och samhällsplanering.

Här kan du se filmen som Urban Markström nämnde i sin presentation:

Som andra? Inklunderande livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade

 

Inkluderande social samhällsplanering – samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling

Social hållbarhet i Norr- och Västerbottens kommuner

I Sverige är planering och uppförande av hållbara städer och samhällen till stora delar ett kommunalt ansvar. Landets kommuner arbetar utifrån samma legala förutsättningar medan ekonomiska, demografiska och kompetensmässiga förutsättningar skiljer sig åt mellan dem. Resurser, kompetens och erfarenhet av att bedriva hållbar samhällsplanering ser därmed olika ut. De

n pågående gröna omställningen i Norrbotten och Västerbotten skapar både nya förutsättningar och framkallar nya utmaningar då etablerade tillvägagångssätt inte längre passar.

Vid Umeå universitet pågår just nu fyra forskningsprojekt som alla behandlar social hållbarhet ur olika aspekter men med fokus på andra delar av Sverige. Resultaten, erfarenheterna och arbetssätten från forskningsstudierna anknyter samtliga till de sociala hållbarhetsmålen i mål 11: Hållbara städer och samhällen. De ger tillsammans en bred kunskap om hur samhällen kan göra socialt hållbara och byggas med inkludering som utgångspunkt. Detta kommunikationsprojekt vill ge stöd och stärka kunskapen om viktiga perspektiv och värden i ljuset av de många satsningar kring samhällsomställning som görs.

Vi vill med detta kommunikationsprojekt nå ut till förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i Norrbottens 14 kommuner vilka i sitt politiska uppdrag eller tjänsteutövning är involverade i social samhällsplanering. Mellan 2022 och 2024 planeras tillfällen för dialog med utgångspunkt i forskningsbaserad kunskap och metoder som kopplar till socialt hållbar samhällsplanering.

Segregering på bostadsmarknaden - vad beror det på?

Intervju med docent Simone Scarpa

Social integration och hållbara bostadssituationer för nyanlända

Intervju med docent Eva Wikström

Socialt kapital som verktyg i bostadsplanering

Intervju med professor Malin Eriksson

Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade

Intervju med professor Urban Markström

Sammanhang, genomförande och förväntade resultat

Hållbara städer och samhällen är ett av målen i FN:s handlingsplan Agenda 2030 och fokuserar på att skapa städer och samhällen som är tillgängliga, inkluderande, trygga och säkra. Vi vill med projektet konkretisera vad hållbar samhällsutveckling innebär samt skapa samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling. Vad innebär till exempel trygghet i praktiken när bostadsområden ska utformas?

Projektet bygger på tids- och rumsoberoende kommunikationskanaler – podd och film – i kombination med workshops online där målgruppen samlas.

Ett förväntat övergripande resultat av projektet är att målgruppen ska ha tillägnat sig nya perspektiv, metoder och verktyg att använda i sitt vidare arbete med social hållbarhet inom den egna kommunen. En synergieffekt kan bli en ökad samverkan mellan kommunerna kring samhällsplanering. Resultatet av projektet ska kunna införlivas och förvaltas vidare av Umeå universitet och Norrbottens Kommuner, och även överföras till andra relevanta sammanhang. 

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet

 

 

Forskningsledare

Magnus Bergmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 70

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Formas

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-22