"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Luftlösa kuster: Utforskning av följderna av kustnära syrebrist på mikrobiella processer och ekosystemtjänster

Forskningsprojekt I detta projekt undersöks konsekvenserna av minskande syrehalt i kustnära hav och flodmynningar på mikrobiella processer som sker under anaeroba förhållanden.

Projektansvarig

Eric Capo
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Syrebrist (anoxia) sprider sig i kustnära hav och flodmynningar som en konsekvens av antropogen övergödning och global uppvärmning. Detta har starka konsekvenser för ekosystem, till exempel genom en minskning av mängden lämpliga uppväxtområden för många fiskarter och direkta förändringar på den globala omsättningen av kol, kväve och fosfor. I detta projekt kommer jag att undersöka konsekvenserna av minskande syrehalten på mikrobiella processer som sker under anaeroba förhållanden. I frånvaro av syre kan mikroorganismer istället använda alternativa element så som kväve, svavel eller kol, och genomföra så kallad anaerob respiration.

Dessutom, i syrefria vatten som nås av ljus, kan vissa mikroorganismer utföra anaerob fotosyntes utan syreproduktion. Slutligen förväntas ökad omvandling av kvicksilver till neurotoxinet metylkvicksilver (MeHg) att öka med expansionen av syrebrist.

För att studera både tidigare och nuvarande konsekvenser som de minskande syrehalterna har och har haft på dessa mikrobiella processer så kommer jag att koppla ihop metoder från flera olika fält: molekylär ekologi, bioinformatik, biogeokemi och paleoekologi. Mer specifikt kommer DNA- och RNA-molekyler från vattenpelaren, ytsediment och sedimentära arkiv att användas för att beskriva den taxonomiska mångfalden och metaboliska aktiviteter hos de mikrobiella samhällen som återfinns i kustmiljöer.

För detta projekt kommer jag att använda mig av prover från Östersjön och Svarta havet samt kombinera med provtagning i fyra norska fjordar. Dessa prover kommer tillsammans vara intressanta för att förstå effekterna av de minskande syrehalterna på I) mikrobiell anaerob respiration, II) anaerob fotosyntes och III) MeHg-bildning.

Detta projekt överensstämmer väl med frågorna som det bilaterala samarbetsorganet HELC OM arbetar med för att tillsammans uppnå en hälsosam status på Östersjöns ekosystem.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-19