"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Bild på trädstammar i en skog

Bild: SCA

Skogsbrukets klimateffekter

Forskningsprojekt Hur påverkar skogsbruket inbindningen av kol i skog, mark och produkter?

Projektet fokuserar på skogsbrukets olika klimatnyttor i form av kolinlagring i skog, mark och produkter, samt substitution av fossila bränslen och produkter. En viktig aspekt är hur olika åtgärder påverkar skogens klimatresiliens. Idag är forskarvärlden ense om att skogens kolinlagring är viktig för att klara klimatkrisen, men delad i sin syn på skogsbrukets klimateffekter. Det är därför viktigt att klarlägga varför man kommer till olika slutsatser.

Projektansvarig

Göran Englund
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 28

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Biologi, Ekologi

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på skogsbrukets effekter på kolinlagringen i skog, mark och produkter, samt nyttan av substitution av fossila bränslen och produkter. En viktig aspekt är hur olika åtgärder påverkar skogens klimatresiliens, till exempel dess motståndskraft mot stormar, bränder och skadegörare. I dag råder enighet om att skogens kolinlagring är mycket viktig för att klara klimatkrisen, men det råder oenighet i synen på skogsbrukets klimateffekter. Det är därför viktigt att klarlägga varför man kommer till olika slutsatser. Vi behöver också arbeta för etablera konsensus om hur man bäst beräknar skogens klimatnytta. Att olika forskare drar olika slutsatser beror bland annat på att man väljer olika tidsperspektiv. Kort- och långsiktiga effekter skiljer sig nämligen åt. Slutsatserna påverkas också av antaganden om nyttan av substitution, skogens produktivitet och vilka skogsbruksåtgärder man tittar på. Av särskilt stort intresse är skogliga åtgärder som kan ge ”snabb” klimatnytta, det vill säga under den närmaste kritiska perioden (fram till 2045). Det gäller exempelvis effekter av rotationsperiodens längd, avverkningsintensitet, gallring och gödsling.

Senast uppdaterad: 2024-02-01