Hoppa direkt till innehållet
printicon

Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)

Forskningsprojekt Hur förändras mångfalden i våra ekosystem över tid? Mätning av biodiversiteten genom DNA-sekvensering av 50-åriga provserier från sex svenska mätstationer.

För att förstå komplexa ekosystem och miljöns påverkan måste vi ha tillgång till information om vilka organismer som förekommer i vår miljö och dessutom måste vi ha långa tidsserier för att kunna förutse vilka förändringar som kommer att inträffa i framtiden. Denna typ av information har tidigare varit mycket svår att anskaffa. Vårt projekt kommer att kraftigt bidra till svensk biodiversitetsforskning samt svensk bioberedskap – hur vi ska förbereda oss för utbrott av existerande och nya skadeorganismer.

Projektöversikt

Projektperiod

2017-01-01 2020-12-31

Finansiering

FORMAS, 2017-2019:3 000 000 kr
SciLifeLab biodiversity grant, 2018: 1 500 000 kr
Företagsforskarskolan, 2016-2020: 50% doktorandtjänst
Totalförsvarets forskningsinstitut, 2016-2020: 50% doktorandtjänst

Forskningsämne

biologi, ekologi, molekylärbiologi och genetik, miljövetenskap

Projektbeskrivning

De tusentals olika organismerna i vår omgivning interagerar med varandra och miljön. Tillsammans bildar de ekosystem som kontinuerligt fluktuerar i sammansättning på grund av dessa interaktioner samt förändringar i miljön. Ett friskt ekosystem har en stor diversitet, det vill säga att det består av ett stort antal olika organismer. Ett friskt ekosystem är mindre känsligt för förändringar och kan på ett bättre sätt stå emot invaderande arter från andra miljöer som riskerar att slå ut en stor del av diversiteten. Vårt samhälle är väldigt beroende av ekosystemen då de både förser oss med rekreationsområden, men också i stor utsträckning påverkar vårt eget samt djur och grödors välmående. Eftersom miljön i allt snabbare takt förändras i form av klimatförändringar samt av hur vi människor breder ut oss och utnyttjar naturresurser finns en oro för hur detta kommer att påverka ekosystemen och utbredningen av skadeorganismer.

I detta projekt använder vi oss av ett unikt arkiv av luftfilter som representerar en obruten, 50 år lång, serie av prover insamlade från sex platser i Sverige. Vi kan utvinna DNA av hög kvalitet från dessa filter och genom modern DNA-sekvensering kan vi identifiera de organismer som fastnat i filtret. Eftersom luftprovtagning fångar de flesta växter och svampar (via pollen och sporer) samt alger, bakterier och virus (även de som lever i jord och vatten då de sprids via små vätskedroppar som bildas av regn och vind) representerar dessa prover en stor del av den totala biodiversiteten. Vi har även tillgång till information om väder och markanvändning (t.ex. skogsbruk, jordbruk och olika infrastrukturförändringar) från och omkring insamlingsplatserna under 50 år.