"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Kristina Viklund

Uppföljning av direkta åtgärder för att minska övergödning i Östersjöns nordliga havsvikar

Forskningsprojekt Åtgärder för att minska näringsläckage från land kan utformas på många olika sätt, och i dagsläget saknas undersökningar av deras effekter i norra delen av Östersjön samt hur effektiva olika typer av åtgärder faktiskt är. I det här projektet undersöks hur direkta åtgärder för att minska näringsläckage från land påverkar en rad olika biologiska och vattenkemiska parametrar.

Projektansvarig

Jenny Ask
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 37

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Richertska stiftelsen

EcoChange

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Externa medverkande

SWECO, Länsstyrelsen Västernorrland

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Östersjön är ett bräckt innanhav som omges av 14 länder och ca 85 miljoner människor och som därför är starkt påverkat av mänskliga aktiviteter. Effekter av mänsklig påverkan, såsom överfiske och näringsläckage från land, har resulterat i att Östersjön uppvisar allvarliga övergödningssymptom i form av kraftiga algblomningar och syrefria bottnar. Övergödningssymptomen skiljer sig dock åt beroende på var man befinner sig längs den nord-sydliga gradient i miljöförhållanden som finns i Östersjön, med tydligast påverkan i de södra delarna. Lokalt förekommer dock övergödningssymptom även i havsvikar längs norrlandskusten.

I det här projektet vill vi följa upp miljö- och ekosystemrelaterade effekter av konkreta åtgärder för att minska näringsläckage från land. Länsstyrelsen i Västernorrland driver ett projekt för att minska övergödningssymptom i kustnära vatten där Sweco har tagit fram förslag på praktiska, direkta åtgärder för att åstadkomma detta. Inom ramen för Länsstyrelsens projekt ingår dock endast en begränsad uppföljning av havsmiljön. Det här projektet innebär alltså en helt unik möjlighet att följa upp effekterna i havsmiljön till följd av praktiska åtgärder för minskat näringsläckage från land till hav.

Senast uppdaterad: 2022-03-23