"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Våld mot samiska kvinnor

Post-doc projekt Sverige har upprepade gånger mottagit internationell kritik på grund av att det saknas forskning om våld mot samiska kvinnor. Behovet av kunskap och ökad förståelse kring denna fråga är därmed stort.

Detta projekt undersöker därför våldsutsatthet bland samiska kvinnor jämfört med Sveriges befolkning, liksom erfarenheter och kunskap om våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödsystem för våldsutsatta.

Projektansvarig

Jennie Brandén
Postdoktor, universitetslektor, gästlärare
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 75

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Sametinget

Projektbeskrivning

Rapporten "Våld mot samiska kvinnor" som bygger på projektets resultat har nu publicerats. Du kan komma åt den här

Tidigare forskning i Norge har påvisat en högre våldsutsatthet bland samiska kvinnor jämfört med övriga befolkningen, samt belyst utmaningar och brister i samhällets stödsystem för att nå och stötta våldsutsatta samiska kvinnor. Samtidigt saknas forskning om våld mot samiska kvinnor i en svensk kontext. Mot denna bakgrund är syftet med detta projekt dels att undersöka våldsutsatthet bland samiska kvinnor i Sverige genom en samisk folkhälsoenkät, och dels att genom intervjuer undersöka erfarenheter och kunskap om våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödsystem för våldsutsatta.

Längre beskrivning av projektet

Våld mot kvinnor är ett betydande samhälls- och jämställdhetsproblem som orsakar stor ohälsa, globalt såväl som i Sverige. Frågan om våld mot samiska kvinnor har beskrivits som en ”blind fläck” inom den svenska politiken och Sverige har upprepade gånger mottagit internationell kritik för att det saknas forskning om våld mot samiska kvinnor, senast av Europarådet.

På grund av att forskning kring denna fråga nästan helt saknas i en svensk kontext är behovet av ökad kunskap därmed stort. Tidigare forskning i Norge pekar bland annat mot en högre våldsutsatthet bland samiska kvinnor jämfört med övriga befolkningen, och lyfter flera aspekter som kan göra det svårare att både nå och stötta våldsutsatta samiska kvinnor.

Mot denna bakgrund är syftet med detta projekt tudelat:

1) Dels, att undersöka utsatthet för olika former av våld bland olika grupper av samiska kvinnor. Denna del av projektet bygger på frågor om våld, diskriminering och rasism i den samiska folkhälsoenkäten (SámiHET) som genomfördes 2021, riktad till den samiska befolkningen i Sverige.

2) Dels, att undersöka erfarenheter, kunskap och problembilder gällande våld mot samiska kvinnor inom samhällets stödfunktioner för våldsutsatta och identifiera centrala utmaningar. Denna del av projektet bygger på individuella och gruppbaserade intervjuer med representanter från offentliga och ideella aktörer inom samhällets stöd för våldsutsatta som har erfarenheter av frågan om våld mot samiska kvinnor genom sitt arbete eller ideella engagemang.

Resultaten som detta projekt genererar förväntas bidra med ökad kunskap om våldsutsatthet bland samiska kvinnor samt till att formulera konkreta åtgärdsförslag för att förbättra det samhälleliga stödet för att möta och förebygga våld mot samiska kvinnor.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-08