Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning på konstnärlig grund

Våra konstnärliga forskare

Konstnärlig Forskning/ Utvecklingsarbete

Konstnärlig forskning är ett förhållandevis ungt forskningsfält som på senare år fått starkare fäste vid de svenska lärosätena. Med konstnärlig forskning avses forskning inom konstnärligt område med vitt skilda praktiker såsom arkitektur, bildkonst, dans, interaktionsdesign, konsthantverk, koreografi, musik, teater, textilkonst, osv. Forskningsområdet är präglat av mångfald och formas kontinuerligt av de olika konstnärliga praktikerna och dess inneboende särarter och traditioner. Konstnärlig forskning grundas i konst som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik och syftar till att belysa samt generera ny kunskap tillbaka till det konstnärliga fältet.

Konstnärlig forskning och utvecklingsarbete har sedan länge bedrivits vid Institutionen för Estetiska ämnen vid Umeå universitet. Forskningen vid institutionen rör sig inom de estetiska områdena: bild, musik och slöjd. Ofta genomsyras institutionens forskning av en tvärvetenskaplig karaktär där perspektiv från framförallt pedagogiskt arbete och digital humaniora involveras i forskningsprocesserna. Den konstnärliga praktiken är utgångspunkt här och metod och teori hämtas främst från de estetiska områdena samt från pedagogisk forskning. Institutionen strävar efter en öppen och tillåtande attityd gentemot konstnärlig forskning. Vi anser att den konstnärliga processen och att metodiskt undersökande med stöd i forskarens/konstnärens inneboende (tysta/förkroppsligade) kunskap kan generera ny kunskap till ett konstnärligt, såväl som ett pedagogiskt forskningsfält. Den konstnärliga forskningen vid institutionen har publicerats i både nationella och internationella forskningssammanhang.