Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Historia

Att försöka förklara det förflutna, förstå nuet och få insikter om framtiden är det som driver varje historiker. Förr hade kungar och krig en framskjuten plats inom historieforskningen. Numera intresserar sig historiker mest för de breda folklagrens historia. Arbetarklassens, böndernas, de lägre tjänstemännens, kvinnornas och barnens historia har fått en mer framträdande plats. Det blir också allt vanligare att historikerna samarbetar med forskare inom andra ämnesområden.

Tvärvetenskapliga forskningsprojekt ökar möjligheterna att mer allsidigt belysa viktiga historiska problem och frågor. Dagens historiker söker sig också till nya forskningsfält där de traditionella, beprövade metoderna behöver kompletteras. Många nya områden kan inte studeras i det skriftliga källmaterialet i våra arkiv. I stället måste historikerna ta hjälp av metoder som exempelvis har utvecklats inom muntlig historia, bildanalys eller modern kommunikationsteori.

Historisk forskning i Umeå

Den historiska forskningen vid Umeå universitet har redan från starten på 1970-talet präglats av ett intresse för de breda folklagren, ibland kallad "underifrånhistoria". Kulturella, politiska och ideologiska processer har uppmärksammats, men också sociala och ekonomiska skeenden inom och mellan olika grupper. Den moderna rättshistoriska forskningen fick tidigt ett fotfäste här, liksom intresset för Norrlands historia, vilka är lika aktuella idag. Sedan 1980-talet har också historisk demografi, samisk historia samt historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vuxit fram och etablerats som starka kunskapsområden.

Mer information om aktuell forskning inom historia vid Umeå universitet finner du på sidan Publikationer och på våra forskares egna hemsidor under Kontakt nedan.

Samverkan

Våra historiker samverkar aktivt både inom och utanför universitet. Vi har flera samarbeten med den ideella sektorns många föreningar där våra forskare bland annat håller föredrag. Det kan bland annat handla om att utveckla föreningsdemokrati eller ge kunskap om naturvärden idag och förr. Ett annat stort samverkansområde är media där våra forskare på olika sätt bidrar till ökad kunskap, vanligen genom att ge historiska perspektiv på aktuella företeelser i debattartiklar, nyhetsprogram och annat. Det är viktigt för våra forskare att delta i en öppen och kritiskt prövande diskussion i frågor som rör det demokratiska samhällets fundament, exempelvis alla människors lika värde.

Nyheter

Lena Berggren leder ny utbildningssatsning

Lena Berggren leder ny utbildning vid Folkuniversitetet för att främja demokrati och förebygga radikalisering.

Veckans humanist: Peter Sköld

Veckans humanist är Peter Sköld, han är professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling.

Om svenskhet och identitet i mellankrigstidens Finland

Om identitetssökande i de svenskspråkiga skyddskårerna i Österbotten och Åboland i ny avhandling.

Kontaktperson för forskning inom historia

Jonny Hjelm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 03