"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-22

Tar tydligt avstånd från trakasserier

NYHET Umeå universitet ska kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor råder. Trots att värdegrunden är tydlig, förekommer oönskade beteenden och handlingar. – Alla former av kränkningar och trakasserier är fullständigt oacceptabla och något som universitetet tar bestämt avstånd ifrån. Men vi behöver hjälp av utsatta studenter och medarbetare för att nå vår nollvision, säger rektor Hans Adolfsson.

Text: Camilla Bergvall

Vid Umeå universitet ska studenter och medarbetare alltid känna sig trygga, och inte riskera att utsättas för obehagliga och obekväma beteenden. Både medarbetare och studenter har ett eget ansvar för att behandla andra med respekt, så att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Ytterst ansvarig för arbetet med att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar vid universitetet är rektor.

Det är oerhört viktigt att de som upplever sig vara utsatta tar kontakt med utsedda stödfunktioner i organisationen

– Det råder nolltolerans mot alla former av trakasserier och kränkningar vid Umeå universitet, men vi vet ju att det förekommer även här. Det är därför oerhört viktigt att de som upplever sig vara utsatta tar kontakt med utsedda stödfunktioner i organisationen, så att vi kan komma tillrätta med problemen, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

De flesta konflikter och händelser som lyfts är mindre allvarliga och kan lösas på institutionen eller enheten. Totalt har 32 ärenden gällande kränkande särbehandling, övriga trakasserier/diskriminering och sexuella trakasserier anmälts och diarieförts centralt de senaste fem åren. I genomsnitt handlar det om 2–3 fall per år i respektive kategori. Enligt resultaten från en nationell pilotstudie om sexuella trakasserier i akademin, som genomfördes år 2020, har omkring 5 procent av landets studenter och medarbetare upplevt någon form av sexuella trakasserier det senaste året. Pilotstudien följs av en mer omfattande undersökning under våren 2021

– Resultaten från pilotstudien tyder på att det kan finnas ett mörkertal också vid Umeå universitet. Och även om jag kan förstå att det kan vara jobbigt att rapportera dessa händelser vidare är det viktigt att det görs, så att vi kan sätta stopp för oönskade beteenden och få mer kunskap om hur och varför de uppstår, säger personalchef Lars Nordlander.

Systematiskt och aktivt arbete

Umeå universitetet har länge arbetat aktivt och förebyggande för att motverka beteenden som utsätter andra för obehag och kränkningar. På universitetet bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete, och det finns likavillkors-företrädare vid alla institutioner och enheter och likavillkors-handläggare på fakultetsnivå. För knappt två år sedan lanserades också universitetets värdegrund – den etiska plattform som ger vägledning för hur  studenter och medarbetare ska bemöta varandra och andra. 

Vi måste hela tiden uppmärksamma arbetet med att motverka ojämställdhet och kränkande särbehandling, och fortsätta prata om maktmissbruk, kränkningar och sexuella trakasserier, så att dessa skadliga beteenden helt kan upphöra

– Vi har kommit en bra bit på väg i att lyfta fram och tydliggöra dessa frågor, men det är ett långsiktigt arbete att nå ända fram. Paradoxalt nog kan ett förhållningssätt bli osynligt när det integreras alltför väl i den dagliga verksamheten. Vi måste hela tiden uppmärksamma arbetet med att motverka ojämställdhet och kränkande särbehandling, och fortsätta prata om maktmissbruk, kränkningar och sexuella trakasserier, så att dessa skadliga beteenden helt kan upphöra, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning och likavillkors-frågor.