"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Karlsson Sjögren

Professor i historia. Forskar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, under tidigmodern och modern tid.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, NBET.B.342 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Umeå centrum för genusstudier (UCGS) Roll: Föreståndare
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

Forskningsprofil                                                                       
I min forskning har jag intresserat mig för kön och historisk förändring ur olika perspektiv: politiska, socialhistoriska och rättshistoriska. Jag har bland annat studerat kvinnors rösträtt före den allmänna rösträtten, kvinnors ägande ur olika aspekter, samt politisk kultur och fattigvård i svenska städer kring sekelskiftet 1800. De senaste åren har fokus legat på skolor för fattiga barn i svenska städer före den allmänna folkskolan infördes, och särskilt på fattiga flickors utbildning. För närvarande ägnar jag mig i huvudsak åt två olika forskningsinriktningar: I ”End of Love” studerar jag skilsmässor och frånskilda kvinnors rättsliga status under 1700-talet, och i ”Fattigdomens politik” undersöker jag utvecklingen av olika stödformer för fattiga människor kring sekelskiftet 1800.

Samarbeten inom forskning
Jag har bedrivit forskning med kollegor vid Umeå universitet och andra lärosäten i Sverige och internationellt. Bland tvärvetenskapliga forskningsprojekt kan exempelvis nämnas Challenging gender och FEMTAX, som innebar samarbeten mellan juridik, historia, sociologi, med flera ämnen, och bland internationella samarbeten kan nämnas Staden och idéerna – Det urbana i 1700-talet och 1700-talet i nutiden, ett finsk-svenskt forskningsprojekt, samt nätverket GENETON (Gender in the European Town). Nu ingår jag i det nordiska tvärvetenskapliga projektet Children First, finansierat av NordForsk.

Undervisning och handledning
Jag har undervisat på samtliga nivåer inom grundutbildningen i historia, kronologiskt företrädesvis 1600–1900 och tematiskt med fokus på kulturhistoria, vardagsliv och genus och har handlett en rad uppsatser inom rättshistoria, genushistoria och politisk historia. På forskarutbildningen har jag undervisat på metod- och teorikurser. Jag har även haft huvudansvar för det högre seminariet i historia. För närvarande handleder jag två doktorander: Simon Berggren (huvudhandledare) och Badegül Eren Eydinlik (biträdande handledare).

Ledningsuppdrag
2017–2021 var jag dekan vid den humanistiska fakulteten. Jag har varit biträdande prefekt med ansvar för forskning vid institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-2017, respektive 2023. Från hösten 2023 är jag föreståndare vid UCGS, Umeå Centrum för Genusstudier.

Historielärarnas förening årsskrift, Helsingborg: Historielärarnas förening 2023 : 12-24
Karlsson Sjögren, Åsa
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 139-155
Karlsson Sjögren, Åsa
Vägval i skolans historia, Föreningen för svensk undervisningshistoria 2022, (3)
Karlsson Sjögren, Åsa
En resa genom skolans historia, Uppsala: Uppsala universitet 2021 : 27-32
Karlsson Sjögren, Åsa
History of Education, Routledge 2019, Vol. 48, (3) : 297-316
Karlsson Sjögren, Åsa; Larsson, Esbjörn; Rimm, Stefan
Routledge research in gender and history, 31
Dermineur, Elise M.; Karlsson Sjögren, Åsa; Langum, Virginia
Revisiting Gender in European History, 1400–1800, Routledge 2018 : 1-9
Dermineur, Elise M.; Karlsson Sjögren, Åsa; Langum, Virginia
Early professional women in Northern Europe, ca 1650-1850, Oxon and New York: Routledge 2018 : 197-216
Karlsson Sjögren, Åsa
Revisiting gender in European history, 1400-1800, New York and Oxon: Routledge 2018 : 78-99
Karlsson Sjögren, Åsa
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 129-151
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
The Routledge history handbook of gender and the urban experience, London: Routledge 2017 : 233-244
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 41, (3) : 332-349
Karlsson Sjögren, Åsa
Gender and political culture in early modern Europe, 1400-1800, London and New York: Routledge 2016 : 197-213
Lindström, Peter; Sandvik, Hilde; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: Sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 75-76
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 15-16
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, New York: Routledge 2014 : 1-14
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Routledge Research in Gender and History, 19
Cowman, Krista; Javette Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, London: Routledge 2014 : 143-145
Cowman, Krista; Koefoed, Nina Javette; Karlsson Sjögren, Åsa
Gender in urban Europe: sites of political activity and citizenship, 1750-1900, New York: Routledge 2014 : 147-161
Karlsson Sjögren, Åsa
Tracing the women-friendly welfare state: gendered politics of everyday life in Sweden, Göteborg Stockholm: Makadam Förlag 2013 : 17-37
Karlsson Sjögren, Åsa
Female agency in the urban economy: gender in European towns, 1640-1830, New York: Routledge 2013 : 171-188
Karlsson Sjögren, Åsa
Tvärsnitt, Stockholm: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 2011, Vol. 11, (3-4) : 72-75
Karlsson Sjögren, Åsa
Historisk Tidskrift, Vol. 131, (2) : 403-405
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Oslo: Taylor & Francis 2011, Vol. 36, (4) : 443-461
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandia, Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur 2011, Vol. 77, (1) : 36-61
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Informationen zur modernen Stadtgeschichte, Berlin: Deutsches Institut für Urbanistik 2011, (2) : 120-121
Koefoed, Nina; Karlsson Sjögren, Åsa
Suffrage, Gender and Citizenship: International Perspectives on Parliamentary Reforms, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2009 : 56-82
Karlsson Sjögren, Åsa
Hopes and fears for the future in early modern Sweden, 1500-1800, Helsinki: Finnish Literature Society 2009 : 184-205
Karlsson Sjögren, Åsa
Fornvännen, Stockholm: Vitterhetsakademien 2009, Vol. 104, (1) : 64-66
Karlsson Sjögren, Åsa
Att göra historia: vänbok till Christina Florin, Stockholm: Institutet för Framtidsstudier 2008 : 21-
Karlsson Sjögren, Åsa
Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden: rapport til 26:e Nordiska historikermötet i Reykjavík den 8-12 augusti 2007, Háskólaútgáfan 2007 : 7-13
Karlsson Sjögren, Åsa
Thule, (19)
Karlsson Sjögren, Åsa
Stockholm: Carlsson 2006
Karlsson Sjögren, Åsa
Kahden puolen Pohjanlathea. 1, Ihmisiä, yhteisöjä ja aatteita Ruotsissa ja Suomedda 1500-luvulta 1900 luvulle.
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Laboratorium för folk och kultur, Helsingfors: Föreningen Brage Sektionen för folklivsforskning 2005, (2)
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 1, Dialog och särart: människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 1
Karlsson Sjögren, Åsa
Historisk tidskrift, (4) : 712-720
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandinavian Journal of History, Vol. 29, (3/4) : 241-262
Karlsson Sjögren, Åsa; Lindström, Peter
Hans och hennes: genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2003 : 167-193
Karlsson Sjögren, Åsa
Scandia, Lund: Scandia 2003, Vol. 69, (1) : 35-54
Karlsson Sjögren, Åsa
Genusvägar: en antologi om genusforskning, Malmö: Liber 2002 : 115-137
Karlsson Sjögren, Åsa
Genusperspektiv i historia: metodövningar, Lund: Studentlitteratur 2001 : 113-132
Karlsson Sjögren, Åsa
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Lund: Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning 2000, (1) : 75-77
Karlsson Sjögren, Åsa