"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Daniel Andersson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina huvudsakliga forskningsintressen rör historiedidaktik och problemområden kopplade till historieförmedling i olika kontexter och praktiker med ett särskilt fokus på kontroversiella teman av politisk, kulturell och religiös betydelse. Jag intresserar mig också för historieämnets förändring över tid i den svenska skolan och historieundervisningens temporalitet.

Jag disputerade i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet i maj 2023. Min avhandling handlar om Sveriges nationella historiekultur och berättelser om frihetstiden och Gustav III:s regeringstid under 1800-, och 1900-talet. Projektet kan relateras till både det historiedidaktiska, historiografiska och utbildningshistoriska forskningsfältet. I avhandlingen undersöks hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden från 1870-talet fram till 1990-talet. I avhandlingen undersöks tre historiekulturella arenor där historia har förmedlats i samhället: historieforskning, historieläroböcker samt offentliga politiska pressdebatter. I studien undersöks relationen mellan dessa förmedlingsarenor för att se hur de sinsemellan har påverkat minnet av de två 1700-talsepokerna, i syfte att öka förståelsen för förändringen av nationella historienarrativ. I studien uppdagas hur förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige och hur berättelser om epokerna har samspelat med demokratins och parlamentarismens existensberättigande. 

Svenska Historikermötet 2023, Umeå, Sverige, 14-16 juni, 2023.
Andersson, Daniel
Swedish and Finnish historiographies of the Swedish realm, c.1520-1809: shared past, different interpretations?, London: Routledge 2023 : 213-229
Andersson, Daniel
Nordic Journal of Educational History, Umeå: Umeå University Library 2022, Vol. 9, (2) : 85-106
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 206-209
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 317-318
Andersson, Daniel; Gotling, Nicole Elizabeth
Svenska historikermötet 2019, Linnéuniversitetet, Sverige, 8-10 maj, 2019
Andersson, Daniel

Jag har undervisat på grundutbildningen i historia samt på olika lärarutbildningskurser. Källkritikundervisning, VFU-examinationer och handledningar av uppsatser och examensarbeten är vanliga inslag i min undervisning. Vidare undervisar jag även inom det Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU), yrkeslärarutbildningen och polisutbildningen. Inom ramen för mitt lektorat i pedagogik, undervisar jag även på bedömningskurserna på de olika lärarutbildningarna.

Historia
- Historia B (campus och internet): "Uppsatsskrivande"
- Historia C (campus och internet): "Uppsatsskrivande"

Lärarutbildningskurser
- Att undervisa i historia (VFU II)
- Läraryrkets dimensioner (VFU III)
- Källkritiksmoment (Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik)
- Examensarbete

- Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)

- AIL – Bedömning för och av lärande i grundskolan

Yrkeslärarutbildningen 
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Skolväsendets historia"
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Källkritik"

Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU)
- Skolans uppdrag: "Skolans historia, organisation och villkor"
- Skolans uppdrag: "Källkritik"

Polisutbildningen 
- "Fördjupningsarbete" (akademiskt skrivande)