Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Daniel Andersson

Daniel Andersson

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia, Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 3.021 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör historiedidaktik och problemområden kopplade till historiekultur och historiebruk, med ett särskilt fokus på kontroversiella historiska teman av politisk, kulturell och religiös betydelse. I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag Sveriges nationella historiekultur rörande presentationen av frihetstiden och Gustav III:s regeringstid under 1800-, och 1900-talet. Projektet kan relateras till de historiografiska, historiedidaktiska och utbildningshistoriska forskningsfälten. I studien undersöks hur frihetstiden och Gustav III:s regeringstid har framställts i svensk historiekultur och historieförmedling under perioden från 1870-talet fram till 1990-talet. En central del av undersökningen är granskningen av hur framställningarna och förståelsen av epokerna har inverkat på föreställningar om demokratiseringsprocessen i Sverige. Studien undersöker tre historiekulturella områden där historia har skapats och förmedlats i samhället: historieforskning, historieläroböcker samt offentliga politiska pressdebatter. I studien undersöks relationen mellan dessa områden för att se hur de sinsemellan har påverkat minnet av de två 1700-talsepokerna, i syfte att lokalisera var omförhandlingen av nationella historienarrativ sker.

ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 206-209
Andersson, Daniel
ISCHE 42 - Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education: Book of Abstracts, International Standing Conference for the Hisstory of Education (ISCHE); Örebro University 2021 : 317-318
Andersson, Daniel; Gotling, Nicole Elizabeth
Svenska historikermötet 2019, Linnéuniversitetet, Sverige, 8-10 maj, 2019
Andersson, Daniel

Jag undervisar på grundutbildningen i historia samt på olika lärarutbildningskurser. Källkritikundervisning, VFU-examinationer och handledningar av uppsatser och examensarbeten är vanliga inslag i min undervisning. Vidare undervisar jag även inom det Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU), yrkeslärarutbildningen och polisutbildningen. 

Historia
- Historia B (campus och internet): "Uppsatsskrivande"
- Historia C (campus och internet): "Uppsatsskrivande"

Lärarutbildningskurser
- Att undervisa i historia (VFU II)
- Läraryrkets dimensioner (VFU III)
- Källkritiksmoment (Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik)
- Examensarbete

Yrkeslärarutbildningen 
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Skolväsendets historia"
- Kunskap, undervisning lärande (KUL): "Källkritik"

Kompletterande pedagogiska utbildningsprogrammet (KPU)
- Skolans uppdrag: "Skolans historia, organisation och villkor"
- Skolans uppdrag: "Källkritik"

Polisutbildningen 
- "Fördjupningsarbete" (akademiskt skrivande)