"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jan Leidö

Forskar och undervisar inom bl.a. svensk, komparativ och internationell förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt och skiljeförfaranderätt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen Roll: Prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrundsinformation

Jur. Kand. 2009, Fil. Mag. 2009. Jur. Dr. 2014.
Anställd vid institutionen sedan 2009.

Undervisning

Jag undervisar främst i civilrätt, komparativ rätt, rättshistoria, allmän rättslära, internationell privaträtt och IT-rätt. Inom juristprogrammet undervisar jag främst på termin 1:1 och 2 i civilrätt, samt termin 6:2 i rättshistoria och allmän rättslära. Jag är kursföreståndare för bl.a. kurserna Internationell handelsrätt och International Commercial Arbitration.

Forskning

Min forskning präglas genomgående av globaliseringens och digitaliseringens påverkan på rätten och rättens förhållande till framväxten av privata rättsordningar. Forskningen spänner över olika rättsområden såsom internationell och komparativ förmögenhetsrätt, immaterialrätt, internationell privat- och processrätt, skiljeförfaranderätt, samt IT-rätt, konkurrensrätt och dataskyddsrätt.

För tillfället arbetar jag med ett projekt om rättsliga förutsättningar för privat rättsbildning.
Inom allt fler områden växer privata rättsordningar fram. Köpmannarätten lex mercatoria, idrottens interna regelsystem lex sportiva, och informationsteknikens lex digitalis och EULAw är bara några exempel där privata aktörer skapar egna regelsystem som ofta tillämpas av privata rättsskipningsinstitut. Detta aktualiserar en mängd frågor om de rättsliga förutsättningarna för privat rättsbildning: Vilka yttre och inre krav ställs på privat rättsbildning? Hur förhåller sig vanliga modeller av privat rättsbildning till dessa förutsättningar? Vilka likheter och skillnader finns mellan olika modeller och vad kan de lära av varandra? Hur kan teorier om privat rättsbildning, rättspluralism, samt förhållandet mellan privat rättsbildning och traditionell rätt etableras och utvecklas? Detta är några frågor som undersöks i detta projekt.

Tidigare forskning
Den 5 juni 2014 försvarade jag min avhandling Realizing the Single Software Market: Cross-National Validity of Software License Agreements. I avhandlingen undersöks tvärnationell giltighet av användaravtal för standardmjukvara under amerikansk och tysk rätt, två för ämnet centrala rättssystem. Genom detta undersöks möjligheten att överbrygga nationella skillnader genom tvärnationell tillämpning av användaravtal i syfte att realisera en gemensam mjukvarumarknad. I avhandlingen analyseras befintliga problem och förslag ges till hur den tvärnationella giltigheten kan förbättras. Handledare var docent Johan Lindholm samt professorn och hovrättsrådet Tom Madell.

Under hösten 2012 var jag visiting student researcher vid UC Berkeley, School of Information.

Samverkan

Jag är ansvarig för Centrum för Europarätt och Internationell Handelsrätt, samt två forskningstemata: Civilrättens fundament och enhet och Law and Emerging Technologies. Jag är också en del av universitetets tvärvetenskapliga forskningsenhet DIGSUM - Digital Social Research Unit Umeå

Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 25-41
Derlén, Mattias; Leidö, Jan; Lindholm, Johan
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 63-73
Enarsson, Therese; Leidö, Jan
Vänbok till Ulf Israelsson, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 183-206
Leidö, Jan
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 143-167
Hultgren, Peter; Leidö, Jan
Europarättslig tidskrift, Vol. 19, (4) : 703-719
Leidö, Jan
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 31
Leidö, Jan
Förrättsligande: rapport från 2011 års forskningsinternat, Umeå: Juridik, 90187, Umeå 2011 : 47-61
Leidö, Jan