"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Siv Huseby

Jag undersöker Bottniska vikens havsmiljö. Jag är även biträdande föreståndare för Umeå marina forskningscentrum.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Miljöanalytiker vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) Roll: Biträdande föreståndare
Plats
Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Jag är projektledare för flera av de miljöanalysprojekt som utförs vid UMF på uppdrag av olika myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser. Det mest omfattande projektet är Fria vattenmassans hydrografi, kemi och biologi i Bottniska viken, som är en del av den svenska nationella miljöövervakningen.

Bottniska viken är en spännande miljö med både bräckt vatten, avrinning från älvar och istäckta områden vintertid. Det ger utmaningar både i hur vi rent praktisk tar våra prover, analyserar våra prover och utvärderar resultaten. Resultaten är inte bara intressanta för att förstå Bottniska viken men är relevanta för även andra områden som till exempel Arktis som har liknande miljösituation. Projektet har genererat tidsserier från början av 1990-talet till i dag för ett flertal variabler, och är ett värdefullt underlag för utvärdering av hur havet mår. Som miljöanalytiker vid UMF undersöker jag dessa tidsserier för att upptäcka förändringar över tid och samband mellan olika mätvariabler. Även bedömningar av miljötillstånd enligt vattendirektivet och andra direktiv ingår i mitt arbete.

Taxonomi på växtplankton ligger mig extra varmt om hjärtat. Jag är medlem av HELCOMs Phytoplankton Expert Group sedan 2003. Gruppen består av experter på växtplankton från alla länder kring Östersjön. Vi arbetar med att säkra kompetensen på och öka samarbetet kring metoder för artbestämning av växtplankton så att resultat från olika Östersjöländer kan studeras tillsammans. År 2012 doktorerade jag vid Tromsö universitet på kemisk taxonomi på kiselalger.

ACS - ES & T Water, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 3, (8) : 2671-2680
Andersson, Agneta; Zhao, Li; Brugel, Sonia; et al.
Helcom 2018
Huseby, Siv; Wikner, Johan
Havs- och vattenmyndighetens rapport, 2017:17
Huseby, Siv
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Naturvårdsverket, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 62-62
Huseby, Siv
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Naturvårdsverket; Havsmiljöinstitutet; Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 56-59
Höglander, Helena; Skjevik, Ann-Turi; Karlsson, Chatarina; et al.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academic Press 2015, Vol. 164 : 161-171
Andersson, Agneta; Höglander, Helena; Karlsson, Chatarina; et al.
Molecules, MDPI 2014, Vol. 19, (10) : 16373-16380
Eilertsen, Hans Chr; Huseby, Siv; Degerlund, Maria; et al.
Havet, Havsmiljöinstitutet 2013 : 51-54
Andersson, Agneta; Karlsson, Chatarina; Huseby, Siv; et al.
Marine Drugs, MDPI 2013, Vol. 11, (11) : 4232-4245
Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla K.; et al.
Journal of Plankton Research, Oxford University Press 2012, Vol. 34, (5) : 416-431
Degerlund, Maria; Huseby, Siv; Zingone, Adriana; et al.
European journal of phycology, Taylor & Francis 2012, Vol. 47, (4) : 480-489
Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Zingone, Adriana; et al.
Gävle: Länsstyrelsen Gävleborg 2008
Andersson, Agneta; Hansen, Wenche; Wänstrand, Ingrid; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2008, Stockholm: Naturvårdsverket 2008 : 46-49
Karlsson, Bengt; Hajdu, Susanna; Andersson, Agneta; et al.
Havet 2007
Hajdu, Susanna; Larsson, Ulf; Andersson, Agneta; et al.
HELCOM, Balt. Sea Environ. Proc, Vol. 106 : 1-144
Olenina, I; Hajdu, S; Edler, L; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2023 till 31 december 2028
1 mars 2022 till 29 februari 2024
1 januari 2019 till 31 december 2024
Publicerad: 21 maj, 2024
Publicerad: 08 jun, 2022
Publicerad: 12 aug, 2019