"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Marlene Johansson

EcoChange Umeå universitet

Strategiskt forskningsområde Hav och klimat står i centrum för det strategiska forskningsområdet Ecochange. Forskning bedrivs inom en rad olika områden, med Östersjöns havsekosystem som gemensam nämnare. Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan främst Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Detta är en sammanställning av den verksamhet som pågår vid Umeå universitet.

Läs mer på forskningsprogrammets webbplats:

Forskningsprogrammet EcoChange

EcoChange är ett strategiskt forskningsprogram med fokus på hav och klimat.

Publikationer

Vetenskapliga publikationer producerade inom EcoChange.

Reportage

Möt människorna, läs om forskningen och resultaten från EcoChange.

Ett förändrat klimat påverkar haven i högsta grad. I Östersjön blir vattnet inte bara varmare. Även vattnets salthalt och innehåll av näringsämnen förändras. Mängden kol som rinner ut i haven med älvvatten ökar, vilket får stora konsekvenser för födoväven. I basen på födoväven gynnas bakterier i förhållande till växtplankton, vilket ger en mindre effektiv födoväv. Detta kan leda till sämre fiskproduktion och mer miljögifter.

Allt detta studeras inom det strategiska forskningsområdet EcoChange. Östersjön, med sina gradienter i salthalt, temperatur och andra faktorer, fungerar väl som modellsystem för att undersöka klimatförändringarnas effekter på havens ekosystem.

Vetenskaplig koordinator

Översikt

Forskningsprojekt vid Umeå universitet

Närsalter och övergödning i Bottniska viken
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 mars 2022 till 29 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: att förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsområde: Biologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppföljning av direkta åtgärder för att minska övergödning i Östersjöns nordliga havsvikar
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förändrade isförhållanden i ett varmare klimat: Effekter på nordliga akvatiska ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halogenerade naturliga substanser (HNP) i nordiska marina ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bentisk och pelagisk produktion i Bottniska vikens kustområden
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringsvävars stökiometri
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2013 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Screening av skadliga ämnen i havet

Andriy Rebryk har utvecklat ett sätt att screena för potentiellt skadliga ämnen i havsmiljön.

Världshavsdagen för friska hav

Idag firar vi Världshavsdagen, och fokuserar på att skydda våra hav.

Senast uppdaterad: 2022-05-24