"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Therese Enarsson

Therese Enarsson

Min forskning rör huvudsakligen grundläggande rättigheter, särskilt i relation till internet och sociala medier, och en stor del av min forskning har även rört rättsväsendets arbete med brottsoffer. 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Jag disputerade år 2013 och blev docent år 2019. Jag började arbeta på Juridiska institutionen år 2008, efter erlagd jur kand. examen. 

Min forskning rör huvudsakligen grundläggande rättigheter, och en stor del av min forskning har rört rättsväsendets arbete med brottsoffer, och införlivandet av brottsoffers rättigheter i rättskedjan. Under senare år har mycket av min forskning kretsat kring näthat, bland annat på sociala medier. Min forskning spänner över ett flertal rättsområden, som offentlig rätt, straff- och processrätt och konstitutionell rätt. Därför rör forskningen både övergripande frågor om rättigheter hos människor som utsatts för brott, och mer specifika samhällsaktuella frågor, som möjlighet till upprättelse vid utsatthet för näthat och rasism, eller förhållandet mellan yttrandefrihet och skyddet för den personliga integriteten på internet. 

Sedan år 2021 ingår jag i forskningsprojektet HYDE som rör rättsliga frågor kopplade till det ökade bruket av semi-automatiserat beslutsfattande inom områden som påverkar grundläggande rättigheter, specifikt inom brottsbekämpning, sociala välfärdssystem och inom moderering av sociala medier. 

Jag ingår för närvarande i två forskningsteman vid institutionen; Brottsoffer i rättsväsendet samt Law & Emerging Technologies.

Uppdrag

Ansvarig för forskarutbildning vid juridiska institutionen. 

Ordförande i DIGSUM – som är ett ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om förhållandet mellan digital teknik och samhällsförändring.

Suppleant i styrelsen för TAIGA – Centrum för transdisciplinär AI – vid Umeå universitet.

Suppleant i fakultetsnämnden för Samhällsvetenskapliga fakulteten åren 2021–2025.


Aktuell forskning

År 2021 påbörjades forskningsprojektet HYDE, där min del av projektet främst kommer röra möjligheterna och skyldigheterna att avlägsna bl.a. hate speech på sociala medieplattformar med hjälp av AI, i förhållande till kravet på – och behovet av – mycket kontextuella rättsliga bedömningar vid avlägsnandet, för att undvika alltför långtgående inskränkningar av yttrandefriheten. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Under år 2020 avslutades projektet Offer för rasism som bedrivs tillsammans med fyra andra forskare på juridiska institutionen (Görel Granström, projektledare, samt Karin Åström, Lena Landström och Ruth Mannelqvist). Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Under våren 2017 avslutade jag forskningsprojektet Offer för näthat. En rättsvetenskaplig studie av brottsoffers möjlighet till upprättelse vid hot och kränkningar på internet, som har finansierats av Brottsofferfonden. I projektet har brottsoffers rättsliga förutsättningar till upprättelse analyserats, utifrån såväl straffregleringens bakomliggande syften och brottsoffers behov som yttrandefrihetens gränser.

Jag disputerade under september år 2013 med avhandlingen Brottsoffers rättigheter i rättskedjan. En rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Kriminologi och viktimologi för jurister 15 hp, där jag även undervisar. Jag undervisar också på juristprogrammets termin 5 i straffrätt och har en stor del av min undervisning på T6:2 om rättens historia, teori och metod. Utöver detta handleder och examinerar jag på juristprogrammets nionde termin (examensarbete), och undervisar och handleder doktorander i rättsvetenskap.

Förutom detta undervisar jag även på kursen Victimology och Master’s programme in constitutional law and human rights, samt har i viss mån undervisning på Polisutbildningen. 

Information & communications technology law, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 31, (1) : 123-153
Enarsson, Therese; Enqvist, Lena; Naarttijärvi, Markus
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2022, Vol. 109, (2) : 250-270
Enarsson, Therese; Åström, Karin
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 101-117
Enarsson, Therese
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 63-73
Enarsson, Therese; Leidö, Jan
Information & communications technology law, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 28, (1) : 1-18
Enarsson, Therese; Lindgren, Simon
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 257-274
Enarsson, Therese; Granström, Görel
Juridisk Publikation, Stockholm: Juridisk Publikation 2017, (2) : 369-395
Enarsson, Therese
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 103-118
Enarsson, Therese
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 79-92
Enarsson, Therese
International Review of Victimology, Vol. 22, (2) : 123-138
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Juridisk Tidskrift 2015, (4) : 874-893
Enarsson, Therese
Rättsstaten: idé och verklighet, Uppsala: Iustus 2015 : 82-83
Enarsson, Therese
Europarättslig tidskrift, (3) : 556-576
Enarsson, Therese; Naarttijärvi, Markus
Polisen: verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 222-237
Enarsson, Therese; Granström, Görel
Rätten, välfärden och marknaden: Rapport från 2008 års forskningsinternat, Umeå: 2008 : 33-46
Enarsson, Therese; Granström, Görel
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 4