"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vem ska jag fråga?

Hos oss arbetar flera olika yrkeskategorier som lärare, studieadministratörer och studievägledare. De här personerna kan du som student behöva komma i kontakt med för att få svar på frågor och annan studerandeservice.

Kontaktpersoner

Studieadministratörer

Till studieadministratörerna vänder du dig om du har frågor om registrering och antagning. De kan även hjälpa till med kursintyg. Observera att du som har aktiverat din @student.umu.se-adress själv kan ta ut studieintyg och göra adressändring på studentportalen.

Kontakta våra studieadministratörer

E-post:
OBS! Ange namnet på kursen/programmet fråga gäller i ämnesfältet i mejlet.
studieadmin.idesam@umu.se

Telefon:

Religionsvetenskap och teologi:
Elin Forsberg, 090-786 68 13 

Filosofi och utbildningsvetenskaplig kärna (UVK):
Ida Anderalm, 090-786 64 72

Arkeologi, historia och idéhistoria:
Margherita Helgesson, 090-786 92 47

Studievägledare

Våra studievägledare hjälper dig att planera dina studier. Till dem kan du exempelvis vända dig när det gäller att hitta en lämplig kurs eller när du vill veta mer om olika ämnens och kursers innehåll, kunskapsmål och arbetssätt. Studievägledarna kan också ge dig råd i studiesociala frågor och hjälpa dig om du behöver och har rätt till särskilt stöd. Dessutom har de den viktiga uppgiften att se till så att varken funktionsnedsättning, kön, social eller kulturell bakgrund blir något hinder för ditt studie- och yrkesval.
Studievägledarna har tystnadsplikt.

Arkeologi
Peter Holmblad, tel 090-786 79 19
E-post
Tid kan bokas via e-post eller telefon.

Historia 
Catharina Andersson, tel 090-786 60 39
E-post
Tid kan bokas via e-post eller telefon.

Idéhistoria
Jenny Eklöf, tel 090-786 54 56
E-post

Filosofi
Karin Enflo, tel 090-786 80 96
E-post
Tid kan bokas via e-post eller telefon.

Religionsvetenskap och teologi
Mikael Lundmark, tel 090-786 70 63
E-post

Kursansvarig lärare

För varje kurs finns en kursansvarig lärare. Hen ska bland annat se till att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras och att kurserna utvärderas. Du hittar kursansvarig lärare i terminsöversikterna för respektive ämne.

Programföreståndare

Våra programföreståndare svarar på alla frågor som berör programmet. Till exempel sådant som kurs- och utbildningsplaner, scheman, praktik, studie- och arbetsmiljö, innehåll i programmets profiler och val av profil, utvärdering och rekrytering.

Arkeologiprogrammet
Peter Holmblad

Humanistiskt samhällsprogram
Catharina Andersson

Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys
Kalle Grill

Teologprogrammet – kandidat- och magisterutbildning
Thomas Girmalm

Masterprogram i landskapsarkeologi och miljöarkeologi
Johan Linderholm

Studierektorer

Studierektorn för grundutbildningen är pedagogiskt ansvarig och sköter det löpande arbetet kring vår utbildning. Till exempel sådant som kursutbud, kursplaner och bemanning.
Elisabeth Raddock

Studierektorn för forskarutbildningen svarar på frågor som rör utbildning för doktorander.
Henrik Åström Elmersjö

Prefekt

Prefekten är institutionens chef och den som har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ett viktigt ansvarsområde är vår arbetsmiljö. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till hen.
Jonas Nilsson

Lärare och övrig personal

Ofta är flera lärare involverade i dina kurser och program. Här hittar du en förteckning över hela vår personal.

Kontaktpersoner för Lika villkor

Företrädare för lika villkor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier:
Sofia Jeppson och Ethan Nowak.

Arbetsmiljöombud för studenter vid Humanistisk fakultet:
utbevhumsek@umeastudentkar.se

Hitta till oss

Institutionsledning och administrativ personal hittar du i F1- korridoren i Humanisthuset, se karta.

Postadress
Umeå universitet
901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3,
Umeå

Telefon (växel:)
090-786 50 00

Senast uppdaterad: 2024-02-02