Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personalkatalog

Här hittar du lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

Anställda medarbetare

Anna Larsson, professor

Professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning. Forskningsledare för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Biträdande prefekt.

Björn Norlin, forskare

Jag heter Björn Norlin och är docent och forskare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Min forskning berört sådant som samisk utbildningshistoria och missionshistoria, rumsliga och materiella aspekter av utbildning i det förflutna samt skola och våld.

Björn Åstrand, universitetslektor (tjänstledig)

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han har varit dekan på både Umeå och Karlstads universitet och visiting scholar på Stanford University. Han var ledamot av 2015:års Skolkommission och han är extern ledamot i styrelsen för Södertörns högskola. För närvarande tjänstledig för ett uppdrag som regeringens särskilda utredare. (Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U2016:06).

Bram Vaassen, doktorand

Jag skriver en avhandling över medvetande och kausalitet. Vidare undervisar jag då och då.

Carola Nordbäck, universitetslektor (tjänstledig)
Cecilia Hortlund, doktorand

Genus- och militärhistoriker med fokus på identitet, maskulinitet och nationalism. Min avhandling undersöker svenskspråkiga skyddskårer i Vasa och Åbo skyddskårsdistrikt i Finland 1918-1939.

Charlott Wikström, doktorand

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idéhistoriska och utbildningshistoriska området, där jag studerar kvinnliga tänkare under 1800- och 1900-talen bland andra kvinnorörelsens pionjär Fredrika Bremers syn på fred, feministen Frida Stéenhoff i ljuset av anarkistisk ideologi och pedagogen Emilia Fogelklous syn på bildning.

Christer Nordlund, professor

Professor och ämnesföreträdare för idéhistoria. Forskar och undervisar om vetenskaps-, teknik-, medicin- och miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Representant för lärarna i universitetsstyrelsen.

Daniel Andersson, doktorand

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Daniel Lindmark, professor

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

Elise Dermineur, biträdande universitetslektor (tjänstledig), biträdande universitetslektor
Emil Marklund, doktorand

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av genusforskarskolan (UCGS) samt en av institutionens företrädare för lika villkor.

Finn Arne Jörgensen, universitetslektor

Finn Arne Jørgensen var i perioden 2010-2014 biträdande lektor i teknik- och miljöhistoria vid institutionen, och 2014-2017 universitetslektor och docent i teknik- och miljöhistoria. Sedan augusti 2017 är han professor i miljöhistoria vid Universitetet i Stavanger, Norge, men har kvar en 20% anställning på forskningsprojekten Digitala modeller och Experiencing Nature in the Digital Age. 

Fredinah Namatovu, postdoktor

Fredinah Namatovu är en postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, hon arbetar på ett projekt som undersöker möjligheter och hinder längs levnadsbanan som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Hennes roll i detta projekt innebär att använda kvantitativa metod att undersöka effekterna av funktionsnedsättningar på utbildning, arbetsmarknad, partnerskap och familjebildning, baserat på Sveriges nationella register.

Glenn Sandström, forskare

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt primära forskningsfält är historisk och samtida demografiska och berör frågor kring familjedynamik och dess förändringar i ett långsiktigt perspektiv.

Henrik Åström Elmersjö, forskningsassistent, förste

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och forskningssamordnare vid humanistisk fakultet.

Ivanka Hristova, forskare, forskningsassistent, förste
Janina Priebe, postdoktor

Doktorand, Idéhistoria

Jenny Eklöf, universitetslektor

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. Jag är också studierektor, med pedagogiskt ansvar, vid institutionen.

Johan Hansson, forskare

Forskare, timlärare

Jonas Nilsson, universitetslektor

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Kalle Grill, universitetslektor

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Linda Edlund, ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomiadministration, reseräkningar, arvoden, avstämning projekt. Ekonomiansvarig för H2020 ERC Dislife och MAL uppdrag. Kontaktperson vid resebokningar och konferensbokning.

Lotta Vikström, professor

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Maria Berglind, studieadministratör

Jag jobbar som studieadministratör med historia och arkeologi.

Marie Lundborg Jonsson, administratör, utbildning

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är studie- och utbildningsadministration för religionsvetenskap och teologi samt kurserna KVF, EDH, KUL och DIS inom lärarutbildingen.

Mark Sluys, universitetslektor
Martin Hårdstedt, professor

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Mattias Sjölander, projektassistent, doktorand

Arbetar med miljörekonstruktioner och förändringar av bosättningsmönster i Norrland.

Mikael Winninge, universitetslektor

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Philip Buckland, universitetslektor

Föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD). Infrastruktur för arkeolog.

Sandra Olsson, kommunikatör

Jag ansvar för institutionens webbplats, intranät och kalendarium, producerar trycksaker och sköter annat som rör institutionens interna- och externa kommunikation. 

Sebastian Östlund, doktorand

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Sofia Jeppsson, universitetslektor

Jag är lektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar och djuretik.