Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personalkatalog

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anna Larsson, professor

Professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning. Forskningsledare för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Biträdande prefekt.

Björn Norlin, forskare

Björn Norlin är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hans forskning berör samisk utbildningshistoria, skola och våld samt historias roll i nutida försoningsprocesser.

Björn Åstrand, universitetslektor (tjänstledig)

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han har varit dekan på både Umeå och Karlstads universitet och visiting scholar på Stanford University. Han var ledamot av 2015:års Skolkommission och han är extern ledamot i styrelsen för Södertörns högskola. För närvarande tjänstledig för ett uppdrag som regeringens särskilda utredare. (Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U2016:06).

Bram Vaassen, doktorand, samordnare, studie

Jag skriver en avhandling över medvetande och kausalitet och undervisar då och då.

Utöver det är jag studievägledare för kurserna inom filosofi.

Cecilia Hortlund, doktorand

Genus- och militärhistoriker. Min avhandling undersöker svenskspråkiga skyddskårer i Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt i Finland 1918-1939.

Charlott Wikström, doktorand

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idéhistoriska och utbildningshistoriska området, där jag studerar kvinnliga tänkare under 1800- och 1900-talen bland andra kvinnorörelsens pionjär Fredrika Bremers syn på fred, feministen Frida Stéenhoff i ljuset av anarkistisk ideologi och pedagogen Emilia Fogelklous syn på bildning.

Christer Nordlund, professor

Professor och ämnesföreträdare för idéhistoria. Forskar och undervisar om vetenskaps-, teknik-, medicin- och miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Förste suppleant i universitetsstyrelsen.

Daniel Andersson, doktorand

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Daniel Lindmark, professor

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

Daniel Nyström, postdoktor

Jag är idéhistoriker anställd som postdoktor inom forskningsmiljön UmSOD. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi.

David Loeffler, timlärare, universitetslektor
Emil Marklund, doktorand

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av genusforskarskolan (UCGS) samt en av institutionens företrädare för lika villkor.

Finn Arne Jörgensen, universitetslektor

Finn Arne Jørgensen var i perioden 2010-2014 biträdande lektor i teknik- och miljöhistoria vid institutionen, och 2014-2017 universitetslektor och docent i teknik- och miljöhistoria. Sedan augusti 2017 är han professor i miljöhistoria vid Universitetet i Stavanger, Norge, men har kvar en 20% anställning på forskningsprojekten Digitala modeller och Experiencing Nature in the Digital Age. 

Fredinah Namatovu, övrig/annan befattning

Fredinah Namatovu är en postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, hon arbetar på ett projekt som undersöker möjligheter och hinder längs levnadsbanan som finansieras av Europeiska forskningsrådet. Hennes roll i detta projekt innebär att använda kvantitativa metod att undersöka effekterna av funktionsnedsättningar på utbildning, arbetsmarknad, partnerskap och familjebildning, baserat på Sveriges nationella register.

Glenn Sandström, forskare

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Janina Priebe, postdoktor

Postdoc i projektet "Ta ner himlen till jorden: hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang". 

 

Jenny Eklöf, universitetslektor

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. Jag är också studierektor, med pedagogiskt ansvar, vid institutionen.

Johan Hansson, forskare (tjänstledig)

Forskare, timlärare

Jonas Nilsson, universitetslektor

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Jonatan Samuelsson, doktorand

Skriver doktorsavhandling om den sevnska kontroversen kring tandamalgam och kvicksilverförgiftning under 1980- och 90-talen. 

Jundan Zhang, forskningsassistent, förste
Kalle Grill, universitetslektor

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Linda Edlund, ekonomiadministratör

Jag arbetar med ekonomiadministration, reseräkningar, arvoden, avstämning projekt. Ekonomiansvarig för H2020 ERC Dislife och MAL uppdrag. Kontaktperson vid resebokningar och konferensbokning.

Lotta Vikström, professor

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Maria Berglind, studieadministratör

Jag jobbar som studieadministratör med historia och arkeologi.

Marie Lundborg Jonsson, administratör, utbildning

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är studie- och utbildningsadministration för religionsvetenskap och teologi samt kurserna KVF, EDH, KUL och DIS inom lärarutbildingen.

Martin Hårdstedt, professor

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Mats Wahlberg, universitetslektor

Jag är docent i systematisk teologi. Min forskning är huvudsakligen inriktad mot filosofisk teologi och fundamentalteologi, men jag intresserar mig även för klassiska dogmatiska ämnen.

Mattias Sjölander, projektassistent, doktorand

Doktorand i miljöarkeologi med fokus mot miljöerekonstruktioner och bosättningsmönster. Projektassistent inom VISEAD, med import av nya data till SEAD databasen.

Mikael Winninge, universitetslektor

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Per Axelsson, universitetslektor

Universitetslektor och vicedekan vid humanistiska fakulteten. Har ett intresse för samisk hälsa, historia och urfolksforskning.

Philip Buckland, universitetslektor

Föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD). Infrastruktur för arkeolog.

Philip Jerand, doktorand (tjänstledig)

Jag är doktorand i arkeologi och min forskning behandlar mobilitet och rumslig organisering på förhistoriska boplatser.

Sandra Olsson, kommunikatör

Jag ansvar för institutionens webbplats, intranät och kalendarium, producerar trycksaker och sköter annat som rör institutionens interna- och externa kommunikation. 

Sebastian Östlund, doktorand

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Simon Berggren, doktorand (tjänstledig)

Jag är doktorand i historia, och forskar på känslor och uppfattningar om dödsstraffet och den kungliga nåden i böneskrifter från 16- och 1700-talet.

Sofia Jeppsson, universitetslektor

Jag är lektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar och djuretik.

Jag är professor i historia och dekan vid humanistisk fakultet. Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650-1920.