"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Studietid 1,5 år (heltid)
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2024

Under utbildningen

KPU för forskarutbildade vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna avklarade i ett eller flera ämnen som är skolämnen samt har en forskarexamen, antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Om du redan har en forskarexamen och har läst 90 hp i ett ämne från universitet och högskola kan du söka till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för forskarutbildade och komplettera dina tidigare studier med en pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen. Programmet är 90 hp och ges under tolv månader med studier även under sommaren.

Antagna till utbildningen har möjlighet att söka utbildningsbidrag på 25 000 kr i månaden.

Ämnen du kan antas i

Ett viktigt syfte med den särskilda satsningen på KPU för forskarutbildade är att stärka den vetenskapliga kompetensen i ungdomsskolan. Minst lika viktigt är dock att öka antalet behöriga lärare i ämnen där lärarbristen är stor. Vid Umeå universitet har vi valt att anta studerande med 90 hp och en examen på forskarnivå i i naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik samt ett antal språkämnen:

biologi
fysik
kemi
matematik
teknik
franska
spanska
tyska
svenska som andraspråk
samiska
finska

Uppgift om hur platserna fördelas på ämnen och ämnesgrupper återfinns i anmälningsinformationen.

Underlag för bedömning av behörighet KPU

Studera på distans

Du läser på distans med förhöjd studietakt, 90 högskolepoäng under tolv månader, vilket innebär att du kommer att vara färdig lärare på 1 år. Du har obligatoriska träffar under året på plats i Umeå. Mellan träffarna kommer du att ha undervisning och träffar via en lärplattform samt självstudier.

Utbildningsbidrag

Alla som blivit antagna till utbildningen har rätt till utbildningsbidrag om 25 000 kr/mån till och med det kalenderår då den studerande fyller 56 år. Beloppet är skattepliktigt och förutsätter studier på heltid. Efter sex månader granskas studiemeriterna innan beslut fattas om bidrag för återstående del av utbildningen.

Information om bidrag och ansökan om bidrag

Observera att du måste ansöka både till programmet och ansöka om utbildningsbidrag.

Mer information om bidrag och ansökan om bidrag.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar två delar: 

- utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp
- verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, och hur du i en kommande yrkesroll som lärare får elever att lära och utvecklas. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Här ingår också ett didaktiskt utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs i den skolform som din planerade lärarexamen motsvarar (grundskola eller gymnasium). Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du den första av totalt två VFU-perioder. 

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid en skola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handboken för studenter.  

För dig som bor på annan ort (utanför ovan beskrivet område) finns det goda möjligheter att få genomföra din VFU i din hemkommun. Mer information och regler för genomförande meddelas efter antagning till programmet. 

Examen och legitimation

Läs mer om examen och legitimation

 

Anmälan och behörighet

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade, 90 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet. Särskild behörighet till utbildningen har den som har 1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och 2. ämneskunskaper omfattande minst 90 högskolepoäng ämnesstudier i ett av undervisningsämnena i grundskolans årskurs 7-9: biologi, finska, franska, fysik, kemi, matematik, samiska, spanska, svenska som andraspråk, teknik eller tyska. Särskild behörighet till utbildning som avses i punkt 2 har också den som - har ämneskunskaper som har sådan relevans för undervisningsämnet att det kan anses motsvara de poängkrav som anges där, eller - genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp). I första hand antas: - De med examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper avser för särskild behörighet, där det undervisningsämnet är fysik, kemi, matematik eller teknik, 80 %, - De med examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper avser för särskild behörighet, där det undervisningsämnet är biologi, 20 %. I andra hand antas: - De med examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till det undervisningsämne som den sökandes ämneskunskaper avser för särskild behörighet, där det undervisningsämnet är finska, franska, samiska, spanska, svenska som andraspråk eller tyska. I tredje hand antas: - Övriga behöriga sökande med ämneskunskaper som avses för särskild behörighet i undervisningsämnet biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. I fjärde hand antas: - Övriga behöriga sökande.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 189 300 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P6203

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter