"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Under forskningsprojekt

En genomtänkt och strukturerad hantering av forskningsdata innebär dels att den vardagliga datahanteringen blir lättare, dels ett automatiskt förarbete inför projektets avslut. Men hur arbetet ser ut i praktiken beror till stor del på dig eller er som forskare och på vilken typ av projekt det handlar om.

IT-lösningar

Att ha säkra, stabila och lättarbetade IT-lösningar för insamling och lagring av forskningsdata är viktigt under ett pågående forskningsprojekt. I första hand rekommenderas du som forskare att kontakta ITS forskningsstöd för hitta de lösningar som passar bäst för ditt projekt.

IT-tjänster och IT-stöd för forskning (ITS)

Lagring, katalog, repositorium och arkiv - vad är skillnaden?

Att organisera data under pågående projekt

Att organisera, dokumentera och beskriva forskningsdata under arbetets gång är viktigt för att bevara den bas som forskningens resultat bygger på, på ett sätt som är möjligt att följa för andra. Det minskar risken för att data förloras, att samma arbete görs flera gånger och för att data används felaktigt. 

Ett projekt där organisation och dokumentation av forskningsdata sker kontinuerligt kommer också att få en betydligt enklare hantering av forskningsdata i projektets slutfas, när det är dags att registrera data och beskriva den med metadata.

Oavsett vilken typ av projekt det rör sig om finns det vinster med att jobba på ett strukturerat och kontinuerligt sätt med data, men i ett samarbetsprojekt är det extra viktigt för att alla inblandade parter ska förstå och kunna använda data även under arbetets gång.

Organisera data under pågående projekt

Metadata

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)

Datahanteringsplanen utvecklas med projektet

Datahanteringsplanen är ett verktyg för att organisera och kommunicera kring forskningsarbetet. Som sådant är det ett levande dokument. Eftersom arbetet med forskningsdata av olika anledningar förändras under projektets gång så kan det vara en bra idé att planera översyner av datahanteringsplanen under pågående projekt. Antingen med jämna tidsintervall eller i samband med olika typer av förändringar som kan inträffa. Förändringar kan till exempel röra:

  • Personal
  • Tekniska resurser
  • Ny eller annan mjukvara
  • Forskningsmaterial
  • Forskningsmetod
  • Yttre faktorer, som exempelvis ny lagstiftning

Informationsresurser

Svensk nationell datatjänst (SND) har arbetat fram en användbar informationsresurs för forskare om hantering av forskningsdata: 

Hantera data (SND)

Du kan också vända dig till Svensk nationell datatjänst (SND) för information, råd och stöd i arbetet med forskningsdatahantering. 

Kontakta SND

Mer information om kontaktvägar och hur det nationella arbetet med forskningsdata är organiserat hittar du här:

Organisation och kontakter

Informationssäkerhet, känsliga uppgifter och rättsliga perspektiv på forskningsmaterial

För resurser och information om informationssäkerhet, informationsklassning, forskningsmaterialets rättsliga status, personuppgiftshantering, GDPR och juridisk rådgivning hänvisar vi till information från universitetets jurister, arkiv och IT-specialister.

Här hittar du mer information:

Informationssäkerhet (Aurora) 
Inklusive vägledning och dokument för informationsklassning.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora) 
Inklusive dokumentet "Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning".

Juridik i forskning (Aurora)
Kontaktuppgifter och information om juridiska aspekter av forskning.

IT-tjänster och IT-stöd för forskning
ITS (IT-stöd och systemutveckling) webbresurs om IT-specifikt stöd till forskning. Kontakta dem för hjälp med att hitta bra och säkra IT-resurser för att hantera och lagra data under och efter forskningsprojektet.

Ur regelverket

I universitetets regelverk finns följande dokument som är relevanta i arbetet med hantering av forskningsdata:

Arkiv och diarium

Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning (Dnr: FS 1.1‐962‐18)

Forskning

Policy för hantering av forskningsdata (FS 1.1.-545-21)

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet (FS 1.1-911-17)

Mall för datahanteringsplan (FS 1.1-2117-19). Denna mall finns även integrerad i verktyget DMPonline

Lokaler, it, miljö och säkerhet

Informationssäkerhetspolicy för Umeå universitet (FS 1.1.1-998-17)

Forskningsprojektets faser

Inledning forskningsprojekt

Att informera sig, göra strategiska överväganden och upprätta en datahanteringsplan.

Under forskningsprojekt

Att bibehålla ett långsiktigt arbete med projektets forskningsdata under forskningsprocessen.

Avslut forskningsprojekt

Att avsluta forskningsprojektet med väl underbyggda beslut om projektets data.

Senast uppdaterad: 2023-10-05