"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Färgplatta guld

Arbete, ojämlikhet och integration

Bild: Jonas Mattebo

Ojämlikhet och utanförskap är centrala frågor för socialt arbete. Sociala och ekonomiska klyftor ökar och stora grupper utestängs från viktiga samhällsarenor. Bakom denna utveckling ligger djupgående förändringar på arbetsmarknaden och i välfärdspolitiken. Nya klyftor har också framträtt till följd av en ökad flyktinginvandring och för att välfärdssamhällets insatser för utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering inte alltid är tillräckliga och tillgängliga.   
 
Institutionens forskning inom detta område ställer frågor som är centrala för människors delaktighet och livschanser kopplat till arbete, familj, utbildning och bostad. Många projekt fokuserar på möjlighet till inkludering för sårbara grupper, andra granskar ojämlikheter på arbetsmarknaden kopplat till kön, socioekonomi och migrationsbakgrund. Flera forskningsprojekt belyser å ena sidan välfärdssamhällets förmåga att möta gruppers skiftande resurser och förmågor till delaktighet och integration, och å andra sidan samhällets politiska och normativa krav på allas delaktighet i försörjning och arbete. 
 
Projekten omfattar övergripande statistiska studier, policyanalyser samt intervju- och observationsstudier som ger en närbild av villkoren för olika grupper.  Forskningen spänner över flera centrala teman: 
 
Utbildning
Här bedrivs forskning om ojämlikhet i utbildning utifrån ett mångdimensionellt perspektiv. Med statistiska metoder studeras aspirationer, självskattade skolprestationer, betyg, utbildningsval och uppnådd utbildning bland unga med olika migrationsbakgrund. Ett projekt, som också inkluderar intervjudata, fokuserar särskilt på kortutbildade invandrare, ett annat granskar insatser som ska hjälpa unga med psykisk ohälsa att genomföra eftergymnasial utbildning.  
 
Arbete
Flera projekt undersöker förutsättningar och insatser för att personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och missbruksproblem ska få tillgång till arbetsmarknaden på likvärdiga villkor. En mer övergripande forskning granskar mekanismer för könsojämlikhet på arbetsmarknaden, liksom samspelet med utbildning och etnicitet. Andra projekt fokuserar på organisering och arbetsvillkor i specifika sektorer, som äldre- och funktionshinderomsorgen och omsorgsyrken mer generellt. Ojämlikhet i arbetslivet kopplas ofta till arbetsfördelning i familjen och här ingår också djupstudier av normer och ideal i dagens föräldraskap.  
 
Bostadsförsörjning och bostadsintegration
Bostadsmarknaden är inte jämlik och det sociala ansvarstagandet för olika gruppers bostadsförsörjning är otydligt reglerat och varierar mellan kommuner. Inom temat studeras policys för bostadsförsörjning för nyanlända utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv på integration och samhällsplanering. Här studeras även utfall vad gäller ändamålsenlighet och jämlikhet i bostadslösningar för nyanlända. Forskning bedrivs också om bostadssegregation, bland annat sambanden mellan bostadspolitik och ojämlikheter kopplade till socioekonomiska skillnader och migrationsbakgrund. Ett annat projekt undersöker hur samhället kan planera för socialt hållbara bostadsområden.  
 
Integration
Inom området pågår projekt som undersöker kortutbildade migranters förutsättningar till språklig integration och projekt som studerar integrationsprocesser när etableringsinsatser allt starkare sammankopplas med migrationsstatus och prestationskrav. Andra projekt studerar migranters arbetsmarknadsetablering och yrkesstatus ur ett könsperspektiv.  

Kontaktpersoner

Eva Wikström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 27
Anne Grönlund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 14

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2024-02-16