Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Den representativa demokratin - politiska institutioner och partier i Sverige och Europa

Profilens företrädare fokuserar i sina studier på den representativa demokratins centrala institutioner och aktörer i Sverige och Europa. Hur möter den representativa demokratin på nationell och europeisk nivå vår tids stora utmaningar?

Av särskilt intresse är de allmänna valen och kampen om regeringsmakten på nationell nivå samt demokratin i Sverige och den Europeiska unionen (EU). De politiska partierna är centrala aktörer i den representativa demokratin, och de utmaningar som dessa står inför är ett ämne som också förenar profilens företrädare. På nationell nivå rör detta partierna som opinions- och regeringsbildare, lagstiftare och policyskapare. Inom EU är inte partierna regeringsbildare på samma sätt, men övriga frågor är lika aktuella. Dessutom tillkommer frågor som rör hur de politiska partierna och den representativ demokratin ska kunna fungera inom det flernivåstyre (multilevel government) som omfattar både nationell och EU-nivå.

Forskningsledare för profilen är professor Torbjörn Bergman. Hans forskning är särskild inriktad på kampen om regeringsmakten och frågan om demokrati på två sammanlänkade nivåer, Sverige och EU. Bergman har också lett flera större forskningsprojekt som möjliggjort att han kunna publicera, open access, ett större internetbaserad dataarkiv som bland annat innehåller information om samtliga demokratiska regeringar i Europas stabila parlamentariska demokratier sedan andra världskriget. Detta dataarkiv finns tillgängligt via www.erdda.se. Det finns unika data i detta arkiv som inte återfinns någon annanstans.

Docent Magnus Blomgren har disputerat på en avhandling om politiska partier och dess företrädare i EU. Vad det framväxande flernivåstyret innebär för demokrati har fortsatt varit Blomgrens huvudintresse. I detta sammanhang har han även publicerat internationellt kring politikers rolluppfattningar och teorier därom. Blomgren tillhör Sveriges främsta kännare på Europafrågor och är mycket anlitad som kommentator och föreläsare på teman som rör partierna, demokratin och EU. Han har också tillsammans med Bergman redigerat institutionens profilbok på området: EU och Sverige – ett sammanlänkat statsskick (2005, Liber förlag).

Docent Johan Hellström publicerar i internationell ledande tidskrifter på teman som rör väljare och partier i flernivåstyret och i kampen om regeringsmakten. Hellström har vunnit priser för bästa artikel i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser. Han leder sedan 2012 det av Marie och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierade forskningsprojektet Representativ demokrati i Europa. Projektet undersöker bland annat regeringsbildning, regeringsstabilitet och makthavarnas lyhördhet inför väljarna. Sedan 2016 leder han det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade infrastrukturprojektet Party Government in Europe Database (PAGED). Detta projekt syftar till att uppdatera och expandera befintliga databaser vid Umeå universitet kring den representativa demokratins centrala aktörer inom EU:s medlemsländer: väljare, politiska partier, parlament och regeringar. Hellström är också redaktör för den forskningsbaserade bloggen 'Om makt och politik' (https://maktochpolitik.wordpress.com/).

Lektor Péteris Timofejevs är ansvarig för Mastersprogrammet i statsvetenskap. Hans forskningsintressen omfattar EU-politik och politiska processer i Östeuropa, i synnerhet Baltikum. Sedan 2017 är han verksam i det internationella forskningsprojektet Making Tomorrow's Leaders: Youth Movements of Right Wing Populist Parties (projektledare Ann-Cathrine Jungar, Vetenskapsrådets anslag) som utforskar högerradikala partiers ungdomsförbund i Europa och deras relationer med sina moderpartier. Henriksson har också forskat om shaming and naming inom internationell politik, i synnerhet, hur europeiska icke-statliga biståndsorganisationer (NGOs) försöker att påverka EU:s medlemsländers beteende genom att kritisera regeringars tillkortakommanden angående globala utvecklings- och biståndspolitiska åtaganden.

Mer om forskningsprofilen

Publikationer, Den representativa demokratin
Publikationer, Den representativa demokratin

Läs publikationer producerade av profilens forskare.

Upploppen i USA är mångbottnad
Upploppen i USA är mångbottnad

"Vi lever i en allvarlig tid", säger Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap angående upploppen i USA.