"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Cancervården – patientens behov och kontakt med vården från primärvård till rehabilitering

Forskargrupp Det komplexa samspelet när patienten har kontakt med vården vid cancer - kan vi stödja patienten bättre och därmed uppnå bättre hälsa.

Vår grupp studerar hur patienter upplever kontakten med vården när de söker vård för symptom som kan tyda på cancer, samt hur de upplever att stöd från vården erbjuds i samband med diagnosen och behandlingen och hur det påverkar deras hälsa och livskvalitet. Hur tillgång till cancervård skapas från patientbesöket på vårdcentralen till diagnos och start av behandling, samt hur snabba spår som SVF påverkar patientbesöken och primärvårdsorganisationen är ytterligare ett spår som vi arbetar med.

Andelen patienter som diagnosticeras med cancer och lever längre ökar, tack vare dagens bättre möjligheter till behandling. Det finns dock fortfarande utmaningar i att upptäcka cancer tidigt men också att på ett optimalt sätt stödja patienten under hela processen både före och efter diagnosen eftersom sådan diagnos kan vända upp och ner på hela livet för en person. Patientens upplevelse av interaktionen med vårdpersonalen och vården kan vara av stor betydelse för patientens framtida hälsa, eftersom det kan påverka deras förväntningar, tillfredsställelse och agerande.

individuella behov - svåra att standardisera

Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behoven är svåra att standardisera. Många patienter med cancer är också äldre med flera andra hälsoproblem. Rehabilitering är en salutogen process som ska löpa parallellt med diagnos- och behandling, och utgå från patientens behov.

I dagens effektivitetsinriktade sjukvårdsorganisation verkar det vara svårt för patienten att få sina behov av stöd utöver de medicinska behandlingarna tillgodosedda, och för personalen verkar det utmanande att optimera informationen och stödet till patienten. Detta kan innebära att patientens viktiga behov, som t.ex. existentiella funderingar och oro, under och efter behandling bortprioriteras och förbises vilket kan påverka deras hälsa negativt.

Sammanhållen personcentrerade vårdförlopp

Den nationella intentionen är att patientresan genom cancervården ska handla om sammanhållna personcentrerade vårdförlopp. Vår forskargrupp vill utifrån olika perspektiv belysa och utveckla kunskap om standardisering av vårdprocessen och patientens behov av kontakt och stöd från sjukvården samt om stödets betydelse för patienter i olika situationer i livet med cancerdiagnos.

Forskargruppen utgår från institutionen för omvårdnad, med nära samarbete med flera fakulteter vid Umeå universitet.

Forskningsledare

Senada Hajdarevic
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 24

Översikt

Senast uppdaterad: 2024-06-27