Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ADA+, ger stöd vid återgång i arbete

Forskningsprojekt ArbetsplatsDialog vid Arbetsåtergång (ADA+) är en evidensbaserad dialogmodell som ger stöd vid återgång i arbete. ADA+ ger ett konkret stöd för dig som inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa arbetar som rehabiliteringskoordinator eller med förebyggande insatser, rehabilitering och/eller koordinering för återgång i arbete.

Det övergripande syftet med detta projekt var att undersöka om en strukturerad metod (ADA+), som främjar dialog mellan arbetsgivare och medarbetare, kan påverka återgång i arbete, arbetsförmåga, upplevd arbetssituation och hälsa för personer med psykisk ohälsa. I syftet ingick även att undersöka om dialogmodellen är ett användbart verktyg för hälso- och sjukvård vid rehabilitering för återgång i arbete.

Projektansvarig

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2015-03-31

Finansiering

AFA,  1 711 000 kr (2016-2017), Region Västerbotten 2015; 290 000 tkr, 2016; 342 630 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektets genomförande

Totalt har 51 personer sjukskrivna för utmattningssyndrom genomfört interventionen ADA+ som innebar att en rehabiliteringskoordinator genomförde strukturerade enskilda och gemensamma intervjuer med personen och dess arbetsgivare. Målet var att ge stöd i processen med en konkret och gemensam skriftlig plan för återgång i arbete, innehållande anpassning av arbete med tydlig ansvarsfördelning.

 

För att utvärdera ADA+ besvarade deltagarna frågeformulär angående aktuell sjukskrivning, arbetsförmåga, arbetssituation, hälsa och livskvalitet före och efter interventionen, samt ett år efter avslutad intervention. För att utvärdera användbarheten av ADA+ genomfördes intervjuer efter interventionen med ett urval av personer med utmattningssyndrom, arbetsgivare, handläggare vid Försäkringskassan och rehabiliteringskoordinatorer.

 

Resultat

Grad av sjukskrivning minskade successivt över tid, 93 % var åter i arbete på hel- eller deltid vid uppföljning ett år efter avslutad intervention. Deltagarna förbättrade även signifikant sin arbetsförmåga, upplevda arbetssituation, skattad grad av utmattning, ångest och depression över tid. Grad av smärta påverkades inte, men var vid start av interventionen på en låg nivå. De olika hälsoekonomiska simuleringarna indikerade att ADA+ är en kostnadseffektiv intervention både ur ett samhälls- och sjukvårdsperspektiv.

 

Intervjuerna visade på att ADA+ är en kliniskt användbar metod vid rehabilitering för återgång i arbete med rehabiliteringskoordinatorn som ett neutralt faciliterande stöd till involverade parter. Dialogmodellens tydliga struktur med den konkreta skriftliga planen gav stöd till uppföljning av planerade anpassningar vilket stärkte personen att återgå i arbete, samt förstärkte arbetsgivarens kapacitet att agera för en hållbar process med ökad delaktighet av båda parter. ADA+ skapade tydlighet och transparens i processen vilket främjade samverkan mellan involverade aktörer. 

 

Sammanfattningsvis visar detta projekt att interventionen ADA+ är en användbar och kostnadseffektiv metod som kan användas inom hälso- och sjukvård för att öka återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa. ADA+ är ett konkret verktyg för rehabiliteringskoordinatorer i deras facilitering av dialog och samverkan mellan sjukskrivna personer, arbetsgivare och handläggare vid Försäkringskassan.

ADA+ ger stöd vid återgång i arbete (film)

Metodstöd ADA+

Slutrapport ADA+

Metoden ADA+ uppmärksammades i Aftonbladets TV-sändning:


Medverkande i projektet: Arbets- och Beteendemedicinskt centrum, Stressrehabilitering, Region Västerbotten

Metoden ADA+ presenterades vid ett seminarium på AFA Försäkring.

Artikel om digitalt verktyg