"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay

Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel

Forskningsprojekt Patogena svampar är en organismgrupp som det finns väldigt begränsad kunskap om. De kan ha stor ekologisk och evolutionär betydelse, och möjligtvis gynnas de av klimatförändringar.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Finansiering

EcoChange

Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå marina forskningscentrum

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Projektbeskrivning

Växtplankton utgör basen i den marina födoväven, och växtplanktonsamhällets artsammansättning och produktivitet har betydelse för kolets biogeokemiska kretslopp och hur mycket fisk som ekosystemet kan producera. Miljöförhållanden som styr sammansättningen av födovävar är väl beskrivna, t.ex. att hög näringstillgång gynnar produktionen av fisk och skaldjur, medan näringsfattiga förhållanden gynnar mikroorganismer.

Många av organismerna som ingår i födovävarna och deras ekologiska anpassningar är kända, men en organismgrupp vars ekologiska betydelse vi känner dåligt till är patogena svampar. Det är möjligt att patogena svampar har såväl ekologisk som evolutionär betydelse, t.ex. genom att påverka energiflödena i födoväven och att de selektivt gynnas av klimatförändringar. Projektet kommer att bidra till ett forskningsfält under stark utveckling.

I det här projektet kommer vi att fokusera på chytrider, en svampgrupp som har visats kunna infektera växtplankton. Vi kommer att studera den rumsliga och temporala variationen hos chytrider i Östersjön med syfte att länka deras förekomst till specifika miljöförhållanden och speciella växtplanktonarter. Fältstudien kommer att följas upp med infektionsexperiment för att undersöka hur chytrider påverkar kol- och energiflödena i marina födovävar, samt vilka effekter en temperaturhöjning kan ha.

Senast uppdaterad: 2022-12-28