"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Katarina Konradsson

Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet

Forskningsprojekt Klimatmodellering indikerar att både temperatur och nederbörd kommer att öka i norra Europa under de kommande 100 åren, vilket leder till ökat inflöde av brunfärgat terrestert organiskt material till havet. Växtplanktonproduktionen förväntas minska och bakterieproduktionen öka, vilket även kan påverka högre trofiska nivåer genom ökade energiförluster och försämrad födokvalitet. I projektet kommer studier att utföras i Bottniska viken , vilket är ett innanhav som är kraftigt påverkat av älvar.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi, Marin vetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Klimatmodellering indikerar att både temperatur och nederbörd kommer att öka i norra Europa under de kommande 100 åren, vilket leder till ökat inflöde av brunfärgat terrestert organiskt material till havet. Växtplanktonproduktionen förväntas minska och bakterieproduktionen öka, vilket även kan påverka högre trofiska nivåer genom ökade energiförluster och försämrad födokvalitet.

I projektet studeras Bottniska viken (norra Östersjön), vilket är ett innanhav som är starkt påverkat av älvar. Vi undersöker om födovävens energiöverföringseffektivitet och organismernas fettsyrasammansättning skiljer sig åt i bruna och klara vikar, dvs i vikar med och utan tillrinning från älvar.

Monitoringdata används för att undersöka om födovävseffektiviteten förändrades i Bottniska viken under en period med ovanligt stor nederbörd (1998-2001). Under den perioden skedde ett stort inflöde av terrestert organiskt material och orsakade en storskalig nedgång i växtplanktonproduktionen och förekomsten av bottenlevande organismer. I detta projekt kommer vi att undersöka om även planktonätande fisk påverkades negativt. Förändringar i djurplanktonens fettsyrasammansättning kommer att beräknas. Vi förväntar oss att djurplanktonens abundans minskade under den aktuella perioden och att deras fettsyrasammansättning försämrades.

Projektet kommer att generera ett ramverk som kan användas för att modellerera framtida ekologiska effekter av klimatförändringar i kustområden i norra Europa.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-08-11